6.1 Samenvatting grondbezit

Begroting

Onze stikstof, natuur en veenweide opgaven gaan gepaard met diverse grondzaken en grondtransacties. Dit betekent dat er vanuit deze opgaven wordt ingezet op het verkrijgen van ruilgronden, het opkopen en verkrijgen van landbouwbedrijven vanuit de doelstellingen in de diverse gebiedsplannen. Een aantal gebiedsplannen zijn nog in bewerking, maar toch zien wij kansen om daar mogelijke strategische aankopen te doen vooruit lopend op de nog vast te stellen plannen. Veel van de bovengenoemde opgaven kunnen alleen door de inzet van gronden worden gerealiseerd. Het grondbeleid dat in 2020 is geactualiseerd, bevat de kaders van waaruit de provincie deze gronden kunnen verwerven of inzetten. Wij werken hierin nauw samen met onze partners in Natuer mei de Mienskip en Veenweide, maar ook met de reeds ingestelde gebiedscommissies.

De Fryske Grûnbank
De oprichting van de Fryske Grûnbank is eind 2021 gestart. Gedeputeerde Staten heeft hierover in juni 2021 besloten. De Fryske Grûnbank is in een samenwerking met de deelnemers uit de adviescommissie Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) tot stand gekomen. Het is geen grondbank waarin gronden voor alle opgaven beschikbaar zijn maar deze Grûnbank zal zich bezig houden met de optimale inzet van gronden Fryslân breed zodat kansen die zich voordoen optimaal kunnen worden gepakt en een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van onze gebiedsprocessen. Zij zullen hierin als adviseur naar de provincie gaan optreden en mede adviseren hoe het krediet ten behoeve van de strategische grondvoorraad zo goed mogelijk kan worden ingezet.

De Provinciale grondbank
In de provinciale grondbank zijn alle gronden opgenomen die bij de provincie bezit. Dit zijn gronden voor onze (vaar) wegen, gronden voor de aanleg van natuur, veenweide en infrastructuur, ruil- en restgronden. Voor de Fryske Grûnbank is de informatievoorziening rondom de provinciale grondbank, waarin alle (ruil)gronden van de provincie zijn opgenomen belangrijk. De Fryske Grûnbank kan ook mede adviseren hoe deze gronden worden ingezet. Daarnaast is informatie over andere gronden en eigendomssituaties in Fryslân belangrijk. De dienst faciliteert haar partners om samen de Fryske grondpuzzel te kunnen leggen.

Strategische Grondvoorraad
Wij hebben grote opgaven ten aanzien van de landbouw, natuur, veenweide en stikstof. Plannen zijn al uitgewerkt of nog in voorbereiding. Indien een plan is vastgesteld dan is daarin ook het mandaat voor Gedeputeerde Staten opgenomen. Indien een plan nog in voorbereiding is dan is dit mandaat er nog niet en kan dat leiden tot een strategische aankoop.

Er doen zich soms kansen voor die een bijdrage kunnen leveren aan bestaande of in voorbereiding zijnde plannen. Provinciale Staten heeft hiervoor een krediet van € 23,5 mln. beschikbaar gesteld om op snel op deze kansen te kunnen inspringen. Deze kansen hebben zich in 2021 zeker voorgedaan en is gebruik gemaakt van de inzet van dit krediet waardoor provinciale doelen nu en de toekomst beter kunnen worden gerealiseerd met een beheersbaar risicoprofiel omdat alleen courante gronden worden aangekocht. De risicoreserve van € 1,5 mln. is tevens nog niet aangesproken.

Totale grondopgave per programma

Te verwerven gronden

 • Ha te verwerven
 • Programma 2
 • Programma 3
 • Programma 5
 • Totaal
 •   
 • x € 1.000.000
 • Programma 2
 • Programma 3
 • Programma 5
 • Totaal
 • Totaal te verwerven
 • 2.313
 • 4.457
 • 23
 • 6.793
 • Totaal te verwerven
 • 139
 • 173
 • 1
 • 313
 • Verworven per 1 -6-2021
 • 2.261
 • 2.413
 • 6
 • 4.680
 • Verworven per 1-6-2021
 • 137
 • 96
 • 0
 • 233
 • Nog te verwerven
 • 52
 • 2.044
 • 17
 • 2.113
 • Nog te verwerven
 • 2
 • 77
 • 1
 • 80

Te verkopen gronden

 • Ha te verkopen
 • Programma 2
 • Programma 3
 • Programma 5
 • Totaal
 •   
 • x € 1.000.000
 • Programma 2
 • Programma 3
 • Programma 5
 • Totaal
 • Totaal te verkopen
 • 1.352
 • 4.097
 • 0
 • 5.449
 • Totaal te verkopen
 • 55
 • 78
 • 0
 • 133
 • Verkocht per 1-6-2021
 • 1.044
 • 406
 • 0
 • 1.450
 • Verkocht per 1-6-2021
 • 42
 • 30
 • 0
 • 72
 • Nog te verkopen
 • 308
 • 3.691
 • 0
 • 3.999
 • Nog te verkopen
 • 13
 • 48
 • 0
 • 61
* toelichting over de programma’s is in de paragraaf opgenomen.
Print deze pagina