Gemeenschappelijke regelingen

Begroting

1.1 Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen

De NRK is op grond van de WGR een gemeenschappelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur.

 • Programma
  Bestuur
 • Rechtsvorm (bestuurder GS)
  Gemeenschappelijke Regeling
 • Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang
  De Statenleden A.D. Aalbers (CDA), L.J.A.J. van den Broek (PvdA) en W. de Vries (CU) zijn lid van de Raad van Advies van de NRK
 • Resultaat
  Rekening-resultaat 2019: € 4.500
  Rekening-resultaat 2020: € 114.000
 • Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)
  Bijdrage 2021: € 284.000
  Bijdrage 2022: € 309.000 (begroot)
 • Eigen en vreemd vermogen verbonden partij
  Eigen vermogen per 31-12-2019: € 42.263
  Eigen vermogen per 31-12-2020: € 42.250
 • Financiële risico’s provincie
  Geen

1.2 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen

Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.

 • Programma
  Bestuur
 • Rechtsvorm (bestuurder GS)
  Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerden A. Fokkens en S. de Rouwe)
 • Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang
  Het SNN-voorzitterschap rouleert tweejaarlijks tussen de drie deelnemende provincies.
  Per 1 juli 2019 is de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân voorzitter.
 • Resultaat
  Resultaat 2019: € 0
  Resultaat 2020: € 0
 • Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)
  Bijdrage 2021: € 816.000,-
  Bijdrage 2022: € 1.712.000,- (begroot)

  Jaarlijkse bijdrage contributie/lidmaatschap
 • Eigen en vreemd vermogen verbonden partij
  Eigen vermogen 31-12-2019: € 4,2 mln.
  Eigen vermogen 31-12-2020: € 4,0 mln.
 • Financiële risico’s provincie
  Er is een nieuw EFRO programma 2021-2027.

  De EC betaalt 50% van de werkelijke uitvoeringskosten met een maximum van 3,5% van het totale EFRO-programma. De andere 50% is regionale cofinanciering. In het verleden is hiervoor gebruik gemaakt van de reserves van het SNN. Voor dit EFRO programma moet SNN ook weer 50% van de uitvoeringskosten zelf dekken. Doordat er geen reserves meer ingezet kunnen worden ter dekking van de kosten (rente opbrengsten zijn vrijwel nihil), zal de deelnemersbijdrage van de provincies toenemen indien SNN onveranderd voortgezet wordt. De financiële scenario’s worden op dit moment in beeld gebracht.

1.3 Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden

De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges van aangesloten gemeenten en provincie, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap. Het betreft zowel een toeristisch als economisch publiek belang: goede watersportvoorzieningen/ routenetwerken en werkgelegenheid. Het maken van aanlegvoorzieningen in het buitengebied en het beheer en onderhoud ervan was eerder de hoofdactiviteit en betreft het deel waar de Provincie aan mee betaalt. Sinds 2011 komt daar de coördinatie van het door gemeenten gefinancierde beheer en onderhoud van het fietsknooppunten routenetwerk bij en ook steeds meer netwerken van wandelroutes. De Marrekrite doet dit werk namens de provincie Fryslân en 13 Friese gemeenten met het doel om een uniforme, toeristische recreatieve infrastructuur op het water en land te bewerkstelligen. Samen met de deelnemers en nauw betrokken partijen zoals Merk Fryslân, Landschapsbeheer Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en vele anderen, werkt de Marrekrite aan het opschalen en professionaliseren van de recreatie en het toerisme in en naar Fryslân.

 • Programma
  Economie
 • Rechtsvorm (bestuurder GS)
  Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerde A. Fokkens)
 • Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang
 • Resultaat
  2019: € 0,6 mln.
  2020: € 0,4 mln.
 • Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)
  Jaarlijkse bijdrage provincie: € 542.532
 • Eigen en vreemd vermogen verbonden partij
  Eigen vermogen 31-12-2019: € 4,8 mln.
  Eigen vermogen 31-12-2020: € 5,2 mln.

  Vreemd vermogen 31-12-2019: € 0,5 mln.
  Vreemd vermogen 31-12-2020: € 0,9 mln.
 • Financiële risico’s provincie
  Geen

1.4 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden

Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op : • versterking natuur- en landschapswaarden,; • wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom; • duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding; • ontwikkeling duurzame kennishuishouding.

 • Programma
  Bestuur
 • Rechtsvorm (bestuurder GS)
  Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerde S. Poepjes)
 • Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang
  Per 27 juni 2019 is bovengenoemde gedeputeerde portefeuillehouder
 • Resultaat
  2019: € 4,2 mln.
  2020: € 4,9 mln.
 • Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)
  Gedecentraliseerde rijksmiddelen, geen bijdrage provincies aan de GR.
 • Eigen en vreemd vermogen verbonden partij
  EV per 31-12-2019: € 108,7 mln.
  EV per 31-12-2020: € 122,2 mln.

  Solvabiliteitsratio
  31-12-2019: 60%
  31-12-2020: 65%
 • Financiële risico’s provincie
  Geen

1.5 Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden

Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig; a. Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden. b. Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed. c. Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân.

 • Programma
  Mienskip
 • Rechtsvorm (bestuurder GS)
  Gemeenschappelijke Regeling (gedeputeerden S. Poepjes (DB&AB), K. Fokkinga (AB) en D. Hoogland (AB))
 • Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang
 • Resultaat
  Resultaat 2019: € 107.407,-
  Resultaat 2020: € 341.146,-
 • Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)
  Bijdrage in 2021: € 3,5 mln.
  Bijdrage in 2022: € 3,5 mln. (begroot)
 • Eigen en vreemd vermogen verbonden partij
  Eigen vermogen 31-12-2019: € 562.000,-
  Eigen vermogen 31-12-2020: € 903.000,-
 • Financiële risico’s provincie
  Geen

1.6 Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Grou

De FUMO is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten. De FUMO voert namens de provincie de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies betreffende de omgevingswetgeving uit. Daarnaast valt de uitvoering van Wabo/Brzo taken bij Brzo+ (Besluit risico’s zware ongevallen) bij Friese bedrijven onder verantwoording van de Omgevingsdienst Groningen. Dit is geen deelneming van de provincie, maar gaat middels een Dienstverleningsopdracht.

 • Programma
  Omgeving
 • Rechtsvorm (bestuurder GS)
  Gemeenschappelijke regeling (gedeputeerden A. Fokkinga: DB en AB lid, D. Hoogland: AB lid)
 • Bestuurswisselingen of veranderingen in openbaar belang
  Leden DB FUMO:
  A. Postma (voorzitter), Gemeente Opsterland
  I. Groeneveld, gemeente Fryske Marren
 • Resultaat
  2019: € 391.000
  2020: € 325.000
 • Financieel belang in de verbonden partij (orde van grootte)
  Bijdrage 2020: € 6,6 mln.
  Bijdrage 2021: € 6,6 mln. (begroot)
  Bijdrage 2022: € 6,6 mln. (begroot)

  (exclusief majeure risico bedrijven, zie hiervoor Overige verbonden partijen Omgevingsdienst Groningen)
 • Eigen en vreemd vermogen verbonden partij
  EV 2019: € 1.365.000
  EV 2020: € 1.626.000

  VV 2019: € 4.791.000
  VV 2020: € 5.573.000
 • Financiële risico’s provincie
  Tegenvallers bij de gemeenschappelijk regeling worden opgevangen door de deelnemers. De bijdrage per deelnemer is afhankelijk van haar belang in de GR en dit verschilt per jaar. Op basis van 2021 is dit voor de provincie 40,2%.
  In de afgelopen jaren is het weerstandsvermogen opgebouwd met als doel dat de Fumo risico’s die onverwacht en substantieel zijn zelfstandig kan opvangen zonder dit direct in rekening te brengen bij de deelnemers.

  De landelijk in te voeren nieuwe Omgevingsstelsel is verplaatst van 1 januari 2021 naar 2022. De verwachting is dat het nieuwe stelsel de provinciale bijdrage aan de Fumo zal verlagen en daarmee ook de impact van tegenvallers.
Print deze pagina