1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

De motorrijtuigenbelasting wordt geheven over het bezit van een motorvoertuig. De Belastingdienst verzorgt de heffing en inning van de motorrijtuigenbelasting, waarop de provinciale opcenten meeliften. Bovenop de motorrijtuigenbelasting betalen houders van personenauto’s en motoren “provinciale opcenten”. De provincies stellen het opcenten tarief vast, en zijn daarbij gehouden aan het door het Rijk bepaald wettelijk maximum. Het huidige wettelijk maximum bedraagt per 1 januari 2022 118,3 (Provinciewet artikel 222, 2de lid).

Ontwikkeling brandstofgebruik voertuigen
In het Belastingplan 2020 zijn de maatregelen van het kabinet om de CO2-uitstoot te verminderen door elektrisch vervoer te stimuleren verlengd tot en met 2024. Dit houdt in dat voor plug-in hybride auto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km de motorrijtuigenbelasting (en opcenten) tot en met 2024 de helft van het reguliere tarief bedraagt. Voor voertuigen met alleen een elektromotor of met waterstofverbranding is men geen motorijtuigenbelasting verschuldigd. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling aan in het soort brandstof van de voertuigen (incl. motoren) vanaf 2018 t/m 1 januari 2021. Het onderstaande overzicht toont aan dat het aantal energiezuinige voertuigen in onze provincie langzamerhand toeneemt. Relatief gezien is het aandeel energiezuinige voertuigen klein, echter de groei is relatief groot. Het aantal voertuigen op benzine neemt ook nog steeds toe. De gemiddelde groei van het totaal aantal voertuigen ligt de afgelopen jaren op ongeveer 1,5%.
Echter, ook hier speelt de coronacrisis. Men haalt namelijk de auto van de weg door het thuiswerken of de slechte economische omstandigheden. De groei van het aantal auto’s vlakt iets af, maar een eerder verwachte daling is (nog) niet zichtbaar in de cijfers.

 • Aantal voertuigen (incl. motoren)
 • Benzine
 • Diesel
 • Gas
 • Electro
 • Aardgas
 • Schoongas
 • Overige (+ waterstof)
 • Totaal
 • 1-1-2018
 • 279.402
 • 78.903
 • 2.417
 • 710
 • 486
 • 4.924
 • 22
 • 366.864
 • 1-1-2019
 • 285.230
 • 79.588
 • 2.369
 • 1.110
 • 621
 • 4.520
 • 41
 • 373.479
 • 1-1-2020
 • 291.878
 • 78.896
 • 2.343
 • 2.308
 • 641
 • 4.199
 • 70
 • 380.335
 • 1-1-2021
 • 298.252
 • 74.213
 • 2.303
 • 3.893
 • 634
 • 4.007
 • 78
 • 383.380

Ontwikkeling gewichtsklassen voertuigen
Onderstaand overzicht geeft aan hoe de voertuigen verdeeld zijn over de verschillende gewichtsklassen. De verdeling blijft nagenoeg gelijk maar omdat het aantal voertuigen toeneemt stijgt het aantal in de gewichtsklasse 1.050 t/m 2.050 kg het meest. Dit is conform de landelijke trend.

 • Gewichtsklasse
 • 0 t/m 1.050 kg
 • 1.051 t/m 2.050 kg
 • 2.051 t/m 3.050 kg
 • 3.051 t/m 3.551 kg
 • Totaal
 • 1-1-2018
 • 38%
 • 59%
 • 2%
 • 0,0%
 • 100%
 • 1-1-2019
 • 38%
 • 59%
 • 3%
 • 0,0%
 • 100%
 • 1-1-2020
 • 37%
 • 59%
 • 3%
 • 0,0%
 • 100%
 • 1-1-2021
 • 37%
 • 60%
 • 3%
 • 0,0%
 • 100%

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
Het verschil tussen dit maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten, bepaalt de zogenoemde vrije ruimte. Dit is de onbenutte (belasting)capaciteit die de provincie heeft tot verhoging van haar inkomsten. Deze capaciteit wordt betrokken bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting in punten

 • Heffing voorgaand jaar
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie (in punten)
 • Totaal heffing
 • Wettelijk maximum
 • 2021
 • 87,0
 • 87,0
 • 116,8
 • 2022
 • 87,0
 • 87,0
 • 118,3
 • 2023
 • 87,0
 • 87,0
 • 2024
 • 87,0
 • 1,1
 • 88,1
 • 2025
 • 88,1
 • 1,2
 • 89,3

Gemiddelde niveau
In onderstaande grafiek staat het niveau van de provinciale opcenten van onze provincie. In de grafiek staan ook de gemiddelde niveaus van de opcenten van alle provincies en het wettelijk toegestane niveau. De provincie Fryslân zit in 2022 boven het landelijk gemiddelde.

Opbrengsten 2020-2024
De raming van de verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Realisatie opbrengst opcenten 2020 en het wagenpark per 1-1-2021.
 • Groei wagenpark van 0% zodat eventuele groei van het wagenpark de groei van de voertuigen zonder heffing kan compenseren.
 • Geen indexatie van de opcenten in de periode 2020-2023.

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Opbrengst
 • 2021
 • 71
 • 2022
 • 71
 • 2023
 • 71
 • 2024
 • 72
 • 2025
 • 73

In het kader van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gevraagd om onderzoek te doen naar de gevolgen daarvan voor de provincies. Het ROB-advies ‘Financiële gevolgen MRB vrijstelling elektrische voertuigen voor provincies’ is op 1 mei 2020 aangeboden aan het kabinet. Op 22 januari 2021 heeft de ROB het advies ‘Van Parijs naar praktijk: bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord’ aangeboden aan het kabinet.  De besluitvorming over de volgende fase van de uitvoering van het Klimaatakkoord en mogelijke opvolging van de adviezen van de ROB is aan een nieuw kabinet.

Onbenutte belastingcapaciteit 2022
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt in 2022, uitgaande van het wettelijk maximum van 2022, 31,3 punten (118,3 – 87,0 punten). Eén punt verhoging komt in 2022 overeen met circa
€ 816.000. De onbenutte belastingcapaciteit in 2022 bedraagt daarmee ongeveer € 25,5 mln.

Print deze pagina