Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening wordt verder uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Ook onze interne processen worden verder gedigitaliseerd. Plan- en beleidsvorming worden ondersteund door datagedreven informatieprocessen. Dat geldt ook voor effectmonitoring op beleidsterreinen. Innovatieve inspanningen op deze gebieden krijgen meer prioriteit. Om e.e.a. te financieren zijn extra middelen nodig. Voor de tweede keer op rij hebben we in 2020 met succes aanspraak gemaakt op subsidie vanuit BZK. Er is verscherpte aandacht voor veiligheid van informatieverwerking, dossiervorming en archivering en de daarvoor vereiste interne discipline. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën gebracht op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen. Dat heeft tot gevolg dat in 2021 een nieuw huisvestingsconcept wordt ingevoerd, waarbij het provinciehuis een ontmoetingsplek wordt waar diverse samenwerkingsvormen met in- en vooral externe partijen gefaciliteerd worden. Daarbij is aandacht voor de mix van fysieke bijeenkomsten en digitale participatie.
Verder wordt in programma 4 Economie en paragraaf 7 bedrijfsvoering ingegaan op de doelen met betrekking tot een energieneutrale organisatie.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Er is een optimale mix tussen thuiswerken en ontmoetingen op het provinciehuis. De inrichting is aangepast zodat diverse samenwerkingsverbanden optimaal gefaciliteerd worden.
 • Versterken innovatieve kracht. Bestaande en nieuwe taken worden bekeken vanuit een meer innovatieve bril. Datagedrevenheid wordt in toenemende mate het uitgangspunt. Door toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van besluitvorming.
 • De samenwerking van 7 Friese partijen in DataFryslan wordt gecontinueerd voor een jaar. Daarnaast wordt de innovatie met behulp van moderne technologie verder aangejaagd.
 • Verdere digitalisering van de werkprocessen. Het GS stukken-proces verloopt soepel en is eenvoudig en toegankelijk voor alle betrokkenen. Het proces is volledig in iBabs geïmplementeerd.
 • Starten met de uitvoering van het plan om het Provinsjehûs per 2025 energieneutraal te maken (behandeling voorstel in PS oktober 2020)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Innovatie Aantal succesvol afgesloten innovatieprojecten die leiden tot (vernieuwde) dienstverlening 2 succesvolle innovatieprojecten

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Middelen
 • Middelenbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 15.769
 • -2.442
 • 13.328
 • 2.445
 • 2.445
 • 10.883
 • Begroting 2020
 • 17.763
 • -4.666
 • 13.097
 • 226
 • 226
 • 12.871
 • Begroting 2021
 • 20.119
 • -2.162
 • 17.956
 • 166
 • 166
 • 17.791
 • Begroting 2022
 • 18.009
 • -1.965
 • 16.044
 • 166
 • 166
 • 15.878
 • Begroting 2023
 • 17.670
 • -1.683
 • 15.988
 • 166
 • 166
 • 15.822
 • Begroting 2024
 • 16.634
 • -226
 • 16.409
 • 166
 • 166
 • 16.243

Toelichting:

De bijdrage uit projecten loopt af de komende jaren waarmee ook de overheadvergoeding die wij ontvangen afneemt. Deze vergoeding is in dit beleidsveld opgenomen. In 2021 is er voor onderhoud van het provinsjehûs € 1,6 mln. extra opgenomen, dit betreft een beschikking over de reserve Groot onderhoud gebouwen. Daarnaast wordt de schommeling in lasten veroorzaakt door enkele tijdelijke budgetten zoals energieneutraal provinciale gebouwen, grondbank instrumenten en systemen voor de omgevingswet.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Systemen voor omgevingswet
 • Grondbank instrument
 • Systemen voor omgevingswet
 • Energieneutraal provinciale gebouwen
 • Groot onderhoud gebouwen
 • Implementatieplan zelfvoorzienende provincie
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • Klant contact centrum
 • Overhead
 • Juridische advisering
 • Provinciale advocaat
 • Groot onderhoud gebouwen
 • Overhead
 • Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 57
 • 51
 • 52
 • 26
 • 0
 • 4
 • 0
 • 191
 • 0
 • 98
 • 98
 • 0
 • 228
 • 0
 • 213
 • 57
 • 12.541
 • 13.039
 • 13.328
 • 7
 • 8
 • 15
 • 1.648
 • 258
 • 525
 • 2.430
 • 2.445
 • 10.883
 • Begroting 2020
 • 260
 • 5
 • 29
 • 70
 • 32
 • 0
 • 5
 • 194
 • 596
 • 125
 • 594
 • 719
 • 89
 • 55
 • 120
 • 355
 • 0
 • 11.163
 • 11.782
 • 13.097
 • 0
 • 5
 • 5
 • 0
 • 221
 • 0
 • 221
 • 226
 • 12.871
 • Begroting 2021
 • 202
 • 6
 • 30
 • 72
 • 32
 • 3
 • 5
 • 194
 • 544
 • 125
 • 794
 • 919
 • 750
 • 1.601
 • 0
 • 355
 • 0
 • 13.788
 • 16.494
 • 17.956
 • 0
 • 5
 • 5
 • 0
 • 160
 • 0
 • 160
 • 166
 • 17.791
 • Begroting 2022
 • 202
 • 6
 • 30
 • 72
 • 32
 • 3
 • 5
 • 0
 • 350
 • 125
 • 0
 • 125
 • 1.250
 • 0
 • 0
 • 355
 • 0
 • 13.964
 • 15.569
 • 16.044
 • 0
 • 5
 • 5
 • 0
 • 160
 • 0
 • 160
 • 166
 • 15.878
 • Begroting 2023
 • 202
 • 6
 • 30
 • 72
 • 32
 • 3
 • 5
 • 0
 • 350
 • 125
 • 0
 • 125
 • 911
 • 0
 • 0
 • 355
 • 0
 • 14.247
 • 15.513
 • 15.988
 • 0
 • 5
 • 5
 • 0
 • 160
 • 0
 • 160
 • 166
 • 15.822
 • Begroting 2024
 • 202
 • 6
 • 30
 • 72
 • 32
 • 3
 • 5
 • 0
 • 350
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 355
 • 0
 • 15.704
 • 16.059
 • 16.409
 • 0
 • 5
 • 5
 • 0
 • 160
 • 0
 • 160
 • 166
 • 16.243

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Digitaliseringsopgave provincie Fryslân (g&d)
 • Procesmiddelen invoering/beheer Omgevingswet
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 200
 • 300
 • 500
 • 2022
 • 200
 • 0
 • 200
 • 2023
 • 200
 • 0
 • 200
 • 2024
 • 200
 • 0
 • 200

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een optimale mix tussen thuiswerken en ontmoetingen op het provinciehuis. De inrichting is aangepast zodat diverse samenwerkingsverbanden optimaal gefaciliteerd worden.
2 Versterken innovatieve kracht. Bestaande en nieuwe taken worden bekeken vanuit een meer innovatieve bril. Datagedrevenheid wordt in toenemende mate het uitgangspunt. Door toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van besluitvorming.
3 De samenwerking van 7 Friese partijen in DataFryslan wordt gecontinueerd voor een jaar. Daarnaast wordt de innovatie met behulp van moderne technologie verder aangejaagd.
4 Verdere digitalisering van de werkprocessen. Het GS stukken-proces verloopt soepel en is eenvoudig en toegankelijk voor alle betrokkenen. Het proces is volledig in iBabs geïmplementeerd.
5 Starten met de uitvoering van het plan om het Provinsjehûs per 2025 energieneutraal te maken (behandeling voorstel in PS oktober 2020)

Toelichting:

4. Het project is nog niet gestart. De analyse vooraf is wel gedaan. Capaciteit en financiering moeten nog gevonden worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip.

Toelichting:

WOO: de wet is nog niet van kracht. Planning loopt een jaar vertraging op.

Print deze pagina