Programma 5: Mienskip

5.2 Cultuur en erfgoed

Wat willen we bereiken?

Een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving.  Kunst en cultuur is een aanjager voor maatschappelijke veranderingen. Daar zetten we op in met ons cultuurbeleid, zoals vastgelegd in verschillende programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium. 2021 is het eerste uitvoeringsjaar van deze nota.

We realiseren ons dat de Coronamaatregelen van grote invloed zijn (geweest) op de culturele sector. We willen de sector faciliteren om met deze situatie om te gaan. Daarvoor hebben we een aantal maatregelen voor de korte en middellange termijn genomen. Om de sector na de coronaperiode verder te versterken houden we ook focus op de langere termijn.  We zorgen voor een sterke kunstinfrastructuur, bestaande uit professionele kunstorganisaties, die de basis en voedingsbodem vormt voor een energiek en bruisend cultureel leven in Fryslân, dat de samenleving in beweging brengt. Daarnaast stimuleren we vernieuwing in de culturele sector en bieden ruimte voor experiment en nieuwe talent. De provincie maakt zich er verder sterk voor dat alle kinderen in Fryslân in aanraking komen met kunst en cultuur en wil de deelname aan cultuur in brede zin stimuleren.

We willen daarnaast Fryslân positioneren als een aantrekkelijke culturele regio en meer cultuurtoeristen naar onze provincie laten komen.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat in Nederland de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel projecten in het kader van 75 jaar vrijheid echter geen doorgang kunnen vinden. Enkele projecten zijn verplaatst naar 2021 en zullen in de maanden april/ mei worden uitgevoerd.

Wij zien ons erfgoed als gestolde, waardevolle cultuur met een geschiedenis. Ons erfgoed bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze leefomgeving, is een rijke inspiratiebron voor kunst en cultuur en draagt zo bij aan brede welvaart. Ons Erfgoedbeleid voor de periode 2020-2024 is vastgelegd in de programmalijnen uit de beleidsnota Nij Poadium.

De komende jaren investeren we in een stevige infrastructuur voor behoud, maar ook de ontwikkeling van ons (cultureel) erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid. We willen het Ferhaal fan Fryslân borgen en vertellen. Met de nieuwe subsidieperiode voor provinciale musea willen we ruimte bieden aan nieuwe partijen.

Daarnaast koppelen we de waarde van ons rijke erfgoed aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, de groei van het cultuurtoerisme en krimp. We zoeken o.a. naar andere vernieuwende vormen van gebruik van leegstaande kerken en boerderijen.

Naast onze wettelijke adviestaken, vastgelegd in Erfgoedwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vanaf 2022 in de Omgevingswet, zetten we in op een goede samenwerking met gemeenten, erfgoedinstellingen en vrijwilligersorganisaties in het Friese erfgoedveld en werken we samen met het Rijk binnen de Erfgoeddeal.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Programmalijn Keunstynfrastruktuer:

 • een sterke culturele infrastructuur als continue factor via vierjarige subsidies (periode 2021-2024) aan professionele kunstorganisaties op basis van de regeling Kunst en Musea.

Programmalijn Ynnovaasje en Eksperiment:

 • Via een nieuwe stimuleringsregeling faciliteren we innovatieve, experimentele en/of interdisciplinaire producties.
 • Via onze deelname aan We the North bieden we ruimte voor experiment in Noordelijk verband, met het accent op meertaligheid.

Programmalijn Kultuer yn ‘e mienskip:

 • Met het programma KEK3 2021-2024 laten we leerlingen van primair en voortgezet onderwijs met kunst en cultuur in aanraking komen.
 • Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân.
 • Via onze subsidie aan steunorganisatie Fers ondersteunen we de bibliotheken en stimuleren we verder ontwikkeling van de bibliotheken op het gebied van meertaligheid, participatie & zelfredzaamheid, jeugd & onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

Programmalijn Grut & Grutsk:

 • Een aantrekkelijke en onderscheidende cultuurprogrammering door LF 2028. Wij verlenen daartoe een driejarige (boekjaar)subsidie aan de stichting LF2028 voor het uitvoeren van het programma in 2021 en de voorbereiding voor de Triënnales in 2022 en 2025.
 • Via de regeling ticketrisico LF2028 bieden we de mogelijkheid tot het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop van podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering podiumproducties LF 2028, achterblijven bij de geraamde inkomsten.

Programmalijn Ferhaal fan Fryslân

 • Via de Friese musea (geselecteerd o.a. op basis van de regeling Kunst en Musea) en Friese erfgoedinstellingen (waaronder Tresoar, Fries filmarchief en monumentenorganisaties) vertellen wij nieuwe aspecten van het Ferhaal fan Fryslân.
 • We subsidiëren een grote expositie in het Fries Museum.

Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Cultuurhistorie

 • Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal en De Fryske Pleats (historische boerderij(plaats).
 • Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de ruimtelijke plannen.

Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Archeologie

 • Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis.

Programmalijn Erfgoed ûntwikkele – Monumenten

 • Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
 • Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Keunstynfrastruktuer- artistiek klimaat Diversiteit in disciplines Minimaal 5
Kultuer yn ‘e mienskip: Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten in primair en voortgezet onderwijs dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering via het KEK-programma 90
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10
Aantal provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen die een programma ‘Help pake en beppe de vakantie door’ en Nationale museumweek aanbieden Minimaal 5
Innovatie en experiment Aantal gesubsidieerde projecten 10
Ferhaal fan Fryslân Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal fan Fryslân. 7
Cultuurhistorie Aantal projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats 2
Archeologie - publieksvoorlichting Aantal archeologische steunpunten 11
Monumenten SUMO: aantal restauraties en herbestemmingen van Rijks(monumenten) 40

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 25.705
 • 234
 • 25.471
 • Begroting 2020
 • 26.359
 • 230
 • 26.129
 • Begroting 2021
 • 25.616
 • 20
 • 25.596
 • Begroting 2022
 • 25.218
 • 20
 • 25.198
 • Begroting 2023
 • 25.317
 • 20
 • 25.298
 • Begroting 2024
 • 23.517
 • 20
 • 23.498

Toelichting:

In de lasten zijn geen grote verschillen tussen de jaren te zien. De iets hogere lasten in 2020 komen grotendeels door het begroten van de ticketrisicoregeling. Door het revolverende karakter van deze regeling zal deze ook in de jaren na 2020 beschikbaar blijven en in de begroting verwerkt worden. Na 2023 loopt de bijdrage aan LF2028 af (€ 2 miljoen) en na 2024 lopen ook de middelen voor beleidsnota Nij Poadium af (ca. € 4,7 miljoen per jaar in dit beleidsveld voor Cultuur en Erfgoed).

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuurhistorie
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Explore the North
 • Fers
 • Festivals
 • Fries Productiehuis popcultuur/Popfabryk
 • Fries Straatfestival
 • Frysk Jeugd Orkest
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Het Achterland
 • Iepenloftspullen
 • Illustere Figuren
 • Internat Kamermuziekfestival Schiermonnikoog
 • Into the Great Wide Open
 • IPO bijdrage
 • Ivgi & Greben
 • Jeugddansopleiding
 • Kultueredukaasje
 • Kunsthuis SYB
 • Media Art Friesland
 • Meeuw - Jonge Theatermakers
 • Museum Belvedere
 • Museum Drachten
 • Museum Martena/Planetarium
 • Museumfederatie Fryslan
 • Natuurmuseum Fryslan
 • New Nordic Wave
 • Nij Poadium
 • Noord Nederlands Orkest
 • Noorderlicht
 • Nootstroom
 • Oerol festival
 • Open Stal
 • Oranjewoud Festival
 • Pier21
 • Samenwerking archeologie FAMKE
 • Simmerdeis
 • Spanga Verona van Weststellingwerf
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Fryske Mole
 • St Erfgoed en Publiek
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Terpen
 • Tresoar
 • Tryater
 • Tsjerkepaad
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Voor Heen De Gemeente
 • Welcome to the Village
 • 75 jaar bevrijding
 • Aankopen Fries Museum
 • Adviescommissies Nij Poadium
 • Brusfuns
 • Educatieprogramma Tryater
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • Explore the North - Taalproductiehuis
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Fries Filmarchief
 • Iepen Up
 • Iepenloftspullen
 • Jeugddansopleiding
 • Keunstwurk ondersteunende organisatie
 • Kultueredukaasje
 • LF2028
 • Matching voor landelijke cofinanciering
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Museum Belvedere
 • Museum Hindeloopen
 • Museum Willem Barentz
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Nij Poadium
 • Noord Nederlands Orkest
 • Oeral internationalisering
 • Opera Spanga
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Sense of Place
 • Stimuleringsregeling (incl ontwikkelbudget)
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslan
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • LF2028
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Buma-legaat
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • St Het Fries Museum
 • Terpen
 • Tresoar
 • 75 jaar bevrijding
 • Festivals
 • LF2028
 • We the North
 • Buma-legaat
 • Realisatie 2019
 • 2
 • 161
 • 77
 • 52
 • 21
 • 388
 • 0
 • 0
 • 3.111
 • 0
 • 52
 • 0
 • 0
 • 192
 • 304
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 230
 • 0
 • 0
 • 0
 • 190
 • 692
 • 0
 • 271
 • 0
 • 0
 • 0
 • 266
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 205
 • 7
 • 91
 • 0
 • 155
 • 2.890
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 171
 • 1.128
 • 0
 • 3.441
 • 273
 • 0
 • 186
 • 0
 • 0
 • 16.368
 • 363
 • 45
 • 0
 • 14
 • 50
 • 199
 • 70
 • 0
 • 600
 • 50
 • 0
 • 300
 • 0
 • 41
 • 0
 • 344
 • 2.054
 • 0
 • 145
 • 0
 • 200
 • 0
 • 96
 • 15
 • 0
 • 30
 • 75
 • 40
 • 3
 • 0
 • 0
 • 207
 • 0
 • 55
 • 103
 • 5.100
 • 0
 • 500
 • 50
 • 256
 • 356
 • 675
 • 2.400
 • -5
 • 4.232
 • 6
 • 6
 • 25.705
 • 10
 • 0
 • 1
 • 6
 • 17
 • 0
 • 207
 • 4
 • 3
 • 214
 • 3
 • 3
 • 234
 • 25.471
 • Begroting 2020
 • 5
 • 161
 • 79
 • 51
 • 22
 • 396
 • 0
 • 0
 • 3.181
 • 0
 • 54
 • 0
 • 0
 • 196
 • 311
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 235
 • 0
 • 0
 • 0
 • 194
 • 708
 • 0
 • 261
 • 0
 • 0
 • 0
 • 272
 • 0
 • 0
 • 0
 • 162
 • 0
 • 0
 • 209
 • 7
 • 133
 • 0
 • 159
 • 2.954
 • 1.518
 • 54
 • 273
 • 190
 • 2.919
 • 1
 • 3.527
 • 279
 • 15
 • 594
 • 0
 • 0
 • 19.140
 • 250
 • 45
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 607
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 41
 • 0
 • 350
 • 2.653
 • 0
 • 154
 • 150
 • 50
 • 0
 • 24
 • 15
 • 0
 • 30
 • 75
 • 40
 • 0
 • 378
 • 0
 • 250
 • 0
 • 0
 • 103
 • 5.314
 • 276
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 600
 • 1.023
 • 1.899
 • 6
 • 6
 • 26.359
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 4
 • 207
 • 0
 • 3
 • 214
 • 3
 • 3
 • 230
 • 26.129
 • Begroting 2021
 • 0
 • 164
 • 169
 • 46
 • 2
 • 403
 • 1.436
 • 102
 • 3.254
 • 0
 • 102
 • 51
 • 31
 • 0
 • 256
 • 102
 • 51
 • 82
 • 36
 • 51
 • 14
 • 307
 • 126
 • 322
 • 31
 • 102
 • 281
 • 205
 • 102
 • 154
 • 199
 • 512
 • 205
 • 355
 • 72
 • 97
 • 41
 • 358
 • 26
 • 102
 • 256
 • 165
 • 51
 • 123
 • 283
 • 0
 • 106
 • 25
 • 0
 • 3.022
 • 0
 • 0
 • 280
 • 196
 • 198
 • 1
 • 3.628
 • 384
 • 15
 • 0
 • 51
 • 77
 • 18.805
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 50
 • 0
 • 1.000
 • 399
 • 2.000
 • 200
 • 0
 • 150
 • 0
 • 400
 • 0
 • 15
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 125
 • 0
 • 885
 • 0
 • 812
 • 0
 • 103
 • 6.805
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • 25.616
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 20
 • 25.596
 • Begroting 2022
 • 0
 • 164
 • 169
 • 46
 • 2
 • 403
 • 1.436
 • 102
 • 3.254
 • 0
 • 102
 • 51
 • 31
 • 0
 • 256
 • 102
 • 51
 • 82
 • 36
 • 51
 • 16
 • 307
 • 126
 • 322
 • 31
 • 102
 • 281
 • 205
 • 102
 • 154
 • 199
 • 512
 • 205
 • 355
 • 72
 • 97
 • 41
 • 358
 • 26
 • 102
 • 256
 • 165
 • 51
 • 123
 • 283
 • 0
 • 106
 • 25
 • 0
 • 3.022
 • 0
 • 0
 • 280
 • 196
 • 198
 • 1
 • 3.628
 • 384
 • 15
 • 0
 • 51
 • 77
 • 18.807
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 50
 • 0
 • 1.000
 • 399
 • 2.000
 • 200
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 885
 • 0
 • 937
 • 0
 • 103
 • 6.405
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • 25.218
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 20
 • 25.198
 • Begroting 2023
 • 0
 • 164
 • 169
 • 46
 • 2
 • 403
 • 1.436
 • 102
 • 3.254
 • 0
 • 102
 • 51
 • 31
 • 0
 • 256
 • 102
 • 51
 • 82
 • 36
 • 51
 • 16
 • 307
 • 126
 • 322
 • 31
 • 102
 • 281
 • 205
 • 102
 • 154
 • 199
 • 512
 • 205
 • 355
 • 72
 • 97
 • 41
 • 358
 • 26
 • 102
 • 256
 • 165
 • 51
 • 123
 • 283
 • 0
 • 106
 • 25
 • 0
 • 3.022
 • 0
 • 0
 • 280
 • 196
 • 198
 • 1
 • 3.628
 • 384
 • 15
 • 0
 • 51
 • 77
 • 18.807
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 50
 • 0
 • 1.000
 • 399
 • 2.000
 • 200
 • 0
 • 150
 • 0
 • 100
 • 0
 • 15
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 885
 • 0
 • 937
 • 0
 • 103
 • 6.505
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • 25.317
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 20
 • 25.298
 • Begroting 2024
 • 0
 • 164
 • 169
 • 46
 • 2
 • 403
 • 1.436
 • 102
 • 3.254
 • 0
 • 102
 • 51
 • 31
 • 0
 • 256
 • 102
 • 51
 • 82
 • 36
 • 51
 • 16
 • 307
 • 126
 • 322
 • 31
 • 102
 • 281
 • 205
 • 102
 • 154
 • 199
 • 512
 • 205
 • 355
 • 72
 • 97
 • 41
 • 358
 • 26
 • 102
 • 256
 • 165
 • 51
 • 123
 • 283
 • 0
 • 106
 • 25
 • 0
 • 3.022
 • 0
 • 0
 • 280
 • 196
 • 198
 • 1
 • 3.628
 • 384
 • 15
 • 0
 • 51
 • 77
 • 18.807
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 50
 • 0
 • 1.000
 • 399
 • 0
 • 200
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 885
 • 0
 • 1.237
 • 0
 • 103
 • 4.705
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • 23.517
 • 7
 • 0
 • 1
 • 6
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 20
 • 23.498

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Programmalijn Keunstynfrastruktuer
1 Een sterke culturele infrastructuur als continue factor via vierjarige subsidies (periode 2021-2024) aan professionele kunstorganisaties op basis van de regeling Kunst en Musea.
Programmalijn Ynnovaasje en Eksperiment
2 Via een nieuwe stimuleringsregeling faciliteren we innovatieve, experimentele en/of interdisciplinaire producties.
3 Via onze deelname aan We the North bieden we ruimte voor experiment in Noordelijk verband, met het accent op meertaligheid.
Programmalijn Kultuer yn ‘e mienskip
4 Met het programma KEK3 2021-2024 laten we leerlingen van primair en voortgezet onderwijs met kunst en cultuur in aanraking komen.
5 Via het Iepen Mienskipsfûns en een regeling Iepenloftspullen leveren wij een bijdrage aan het stimuleren van actieve cultuurparticipatie en faciliteren wij het amateurkunstklimaat in Fryslân.
6 Via onze subsidie aan steunorganisatie Fers ondersteunen we de bibliotheken en stimuleren we verder ontwikkeling van de bibliotheken op het gebied van meertaligheid, participatie & zelfredzaamheid, jeugd & onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.
Programmalijn Grut & Grutsk
7 Een aantrekkelijke en onderscheidende cultuurprogrammering door LF 2028. Wij verlenen daartoe een driejarige (boekjaar)subsidie aan de stichting LF2028 voor het uitvoeren van het programma in 2021 en de voorbereiding voor de Triënnales in 2022 en 2025.
8 Via de regeling ticketrisico LF2028 bieden we de mogelijkheid tot het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop van podiumproducties die zijn opgenomen in de programmering podiumproducties LF 2028, achterblijven bij de geraamde inkomsten.
Programmalijn Ferhaal fan Fryslân
9 Via de Friese musea (geselecteerd o.a. op basis van de regeling Kunst en Musea) en Friese erfgoedinstellingen (waaronder Tresoar, Fries filmarchief en monumentenorganisaties) vertellen wij nieuwe aspecten van het Ferhaal fan Fryslân.
10 We subsidiëren een grote expositie in het Fries Museum.
Programmalijn Erfgoed ûntwikkele - Cultuurhistorie
11 Wij zetten ons in voor behoud van cultuurhistorie via projecten uit de Erfgoeddeal (K(l)eigoed) en De Fryske Pleats (historische boerderij(plaats).
12 Wij adviseren gemeenten en andere partijen over het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed in hun plannen, op basis van de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart in de ruimtelijke plannen.
Programma Erfgoed ûntwikkele - Archeologie
13 Wij stimuleren publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via de archeologische steunpunten en onderzoeken en behouden het o.a. via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis.
Programma Erfgoed ûntwikkele - Monumenten
14 Via onze subsidies aan een aantal instellingen en netwerken op het gebied van erfgoed en monumenten (onder andere kerken) en archeologie zorgen wij voor het beheer en behoud van ons erfgoed.
15 Via de subsidieregeling monumenten en het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân ondersteunen we de restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken.

Toelichting:

4. Het programma KEK wordt voorbereid om uit te voeren op de scholen. Door onzekerheid over de ontwikkeling van corona, en als gevolg daarvan beperkende maatregelen, is de uitvoering onzeker.
5. De iepenloftspullen hebben vorig jaar provinciale middelen ontvangen voor de activiteiten 2020. Vanwege corona konden deze activiteiten niet plaatsvinden en zijn deze doorgeschoven naar 2021. De provincie kan niet twee maal eenzelfde activiteit subsidiëren. Dit betekent dat we voor dit jaar de regeling iepenloftspullen vooreerst niet openstellen.
9, 10, 13
De musea en Tresoar en de archeologische steunpunten kunnen vanwege de coronamaatregelen maar ten dele het verhaal van Fryslân vertellen door de sluiting i.v.m de Corona lockdown. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen schoolbezoeken, rondleidingen en randprogrammering bij exposities als voorheen plaatsvinden. Vanwege teruggelopen inkomsten zijn bepaalde tentoonstellingen vervallen (geen wisselexposities) of uitgesteld. Online heeft er bij een aantal musea extra voorlichting over tentoonstellingen of items uit de collectie plaatsgevonden. De instellingen hebben te maken met een flinke inkomensdaling aan de ene kant en aan de andere kant extra kosten voor het ‘corona-proof’ maken. Ook 2021 zal naar verwachting, net als 2020 een moeilijk museumjaar worden. Wat betreft punt 10 heeft het Fries Museum online de tentoonstelling Haute Bordure geopend en is hier in de pers veel aandacht voorgeweest. Ook zitten alle online masterclasses vol, verder zijn er podcast om te luisteren en instructies om zelf thuis aan de slag te gaan met borduren. Zie link: Haute Bordure in het Fries Museum
Verder neemt het Fries museum deel aan de landelijke pilot sneltesten + museumbezoek in april.
De archeologische steunpunten zitten veelal bij musea of archieven in (zie punt 9). Losstaande steunpunten zijn soms zo krap behuisd dat zij in tijden van 1.5 meter norm slechts enkele bezoekers per keer kunnen binnenlaten.
11. Het project K(l)eigoed, onderdeel van de Erfgoeddeal, heeft als doel om vier tot zes leegstaande of verwaarloosde karakteristieke panden te herbestemmen tot kwalitatief hoogwaardige recreatieverblijven. Om dit integrale project te realiseren is het gewenst de beschikbare provinciale middelen vanuit erfgoed, recreatie & toerisme en leefbaarheid op één plek in de begroting beschikbaar te hebben. Gekozen is voor Erfgoed. Met bijgevoegde begrotingswijzing wordt dit geregeld. Daarnaast vindt via deze begrotingswijziging een wijziging in het bestedingsritme plaats: in 2021 vindt het selectietraject volgens een prijsvraagprocedure plaats, waarna in 2022 de daadwerkelijke start van de realisatie zal zijn.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Keunstynfrastruktuer- artistiek klimaat Diversiteit in disciplines Minimaal 5
Kultuer yn ‘e mienskip: Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten in primair en voortgezet onderwijs dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering via het KEK-programma 90
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt 10
Aantal provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen die een programma ‘Help pake en beppe de vakantie door’ en Nationale museumweek aanbieden Minimaal 5
Innovatie en experiment Aantal gesubsidieerde projecten 10
Ferhaal fan Fryslân Aantal exposities die hebben bijgedragen aan het Ferhaal fan Fryslân. 7
Cultuurhistorie Aantal projecten uit de erfgoeddeal en De Fryske Pleats 2
Archeologie - publieksvoorlichting Aantal archeologische steunpunten 11
Monumenten SUMO: aantal restauraties en herbestemmingen van Rijks(monumenten) 40

Toelichting:

Ferhaal fan Fryslân: Het is onzeker of de doelwaarde van het aantal exposities wordt gehaald, in verband met de onzekerheden over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen.

Print deze pagina