Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Begroting

Leefbaarheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

Op dit moment waarderen Friezen de leefbaarheid in hun omgeving als hoog. Onze ambitie is dit zo te houden. We willen dat initiatiefnemers in wijken en dorpen gesteund worden om nieuwe ontwikkelingen met vertrouwen in de eigen kracht tegemoet te treden en zich in te zetten voor toekomstbestendige wijken en dorpen. We willen initiatiefnemers de ruimte geven om zelf invulling te geven aan leefbaarheid. Daar waar nodig treden we op als kennismakelaar en facilitator of , als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Dat is wat we willen bereiken met ons beleid zoals vastgelegd in de beleidsbrief Leefberens met daarin de verschillende actielijnen. De maatregelen als gevolg van Corona raken ook de leefbaarheid. We bieden waar mogelijk ondersteuning aan inwoners en organisaties die een onmisbare bijdrage leveren aan het behoud van leefbaarheid.

De provincie Fryslân heeft te maken met demografische ontwikkelingen. Er komen meer ouderen, minder jongeren en daarnaast krimpt de bevolking. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid. Wij zien een rol voor onszelf om de effecten van deze ontwikkeling op de leefbaarheid in goede banen te leiden. Binnen de K6 (provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland) werken we samen om oplossingen te vinden voor de ongewenste neveneffecten van de demografische transitie.

Naast de hoge waardering voor de ervaren leefbaarheid, ambiëren wij een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau en een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad aansluitend bij de behoefte. Wij zien dit als een gedeelde opgave van maatschappelijke instanties, verenigingen, inwoners en overheden die in samenhang en in samenwerking moet worden opgepakt. Iedere afzonderlijke partij kan slechts deels een bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau. Daarom zet de provincie in op samenwerken in een netwerk met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. Regionaal worden er samen met gemeenten en Wetterskip uitvoerings-/gebiedsprogramma’s ontwikkeld en parallel werken we aan de verdere implementatie van de omgevingsvisie. In de regio’s Noordoost Fryslân en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals. In Noordoost wordt met de Versnellingsagenda ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het versterken van innovatie en de doorontwikkeling van de publiek-private regionale samenwerking (overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners) als bijdrage aan een economisch vitale regio. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid (draagvlak voor voorzieningen) en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en Noordoost Fryslân door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee. De regiodeal Zuidoost zet in op een leefbaar platteland,  vitale kernen en een veerkrachtig landschap door middel van een plus op de groen blauwe dooradering en biodiversiteit. Tevens wordt ingezet op circulaire economie, recreatie & toerisme en projecten vanuit de Mienskip.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Actielijn: Delen, ophalen en leveren van kennis:

 • We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven.

Actielijn: Ondersteunen initiatieven vanuit de Mienskip

 • We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (inclusief ontmoetingsplekken). Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER-aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
 • In 2021 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad. De sporen voor subsidie aan retail en huisartsenpraktijken lopen in 2021 door.
 • We faciliteren gemeenten in de regio Noordoost Fryslân om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid op te laten pakken.

Actielijn: aansluiten op en samenwerken aan uitvoeringsplannen in de regio’s

 • In het kader van de regionale samenwerking maken wij per regio afspraken met onze partners over hoe wij de komende jaren de samenwerking vorm geven en welke opgaven wij gezamenlijk ontwikkelen, uitwerken en realiseren. In de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Delen van kennis Masterclasses woningvoorraad 3
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Aantal tenders IMF 3
DOM’s Aantal nieuwe DOM’s 20

Wonen

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen. Op grond van onze wettelijk regierol vastgelegd in ruimtelijke regelgeving maken wij daartoe met gemeenten in regioverband meerjarige afspraken over de verdeling van de woningbouwruimte en houden we toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwantitatieve en kwalitatieve opgave in de woningvoorraad. We zien er daarnaast op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses.

In Fryslân verwachten we een tijdelijke groei van huishoudens die overgaat in krimp. Ook is er een toenemende vraag naar huisvesting van seizoenswerkers en tijdelijk personeel. Tijdelijke huisvesting kan een oplossing zijn. We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Wij maken een openbaar digitaal toegankelijk dashboard voor de bevolkings- en huishoudensprognose in Fryslân.
 • Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
 • Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
 • Als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie zullen wij ons provinciale woonbeleid nader definiëren in een Omgevingsprogramma Wonen
 • Op basis van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar flexibele circulaire huisvesting bepalen we onze rol en inzet op dit terrein.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Woningbouwafspraken Informatievoorziening bevolking- en huishoudensprognoses Actualisering regionale woningbouwafspraken Actueel overzicht in digitaal dashboard. Indien nodig herijkte woningbouwafspraken.

Sociaal beleid

Wat willen we bereiken?

De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt.  De rol van de provincie in het sociale domein is met de decentralisatie naar gemeenten (WMO, Jeugdzorg) aanmerkelijk veranderd. De provincie speelt een faciliterende rol. We brengen partijen bij elkaar en faciliteren overleg, zoals bijvoorbeeld in het Friese zorglandschap. Daarnaast zorgen wij er voor dat binnen verschillende beleidsopgaven aandacht is voor zorg- en welzijnsaspecten. We stimuleren dat door middel van een ‘denktank’, bestaande uit provinciemedewerkers die zich met verschillende beleidsopgaven bezighouden en stakeholders afkomstig uit het onderwijsveld, de welzijns- en de zorgsector.

Daarbij spelen we ook in op maatschappelijke urgenties en de actualiteit, zoals de gevolgen van de Coronacrisis. We willen een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het tegengaan van discriminatie en het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben.

Samen met inwoners en ondernemers willen we daarnaast de mogelijkheden verkennen of elementen uit de zogenaamde ‘Blue zones’ passen bij Fryslân. Daarbij willen we onderzoeken of het creëren van deze elementen en omstandigheden kunnen helpen bij gesignaleerde knelpunten als ongezonde leefstijl, onvrede over sociale relaties, een toename aan chronische aandoeningen en een toename in het aantal huisartsenbezoeken.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben via het Fonds ‘Lok op ien’.
 • We maken de uitvoering van het project Sûnens en Mienskip mogelijk dat zich richt op maatschappelijke thema’s als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie.
 • Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren.
 • In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op ien Minimaal 4
Aantal trainingen sport, zorg en welzijnsprofessionals 5
Blue zone – Bloeizone Fryslân % gemeenten met lokaal initiatief voor een Bloeizone 60%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad 10

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Onze inzet is dat elk kind dat in Fryslân de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. De breedtesport stimuleren we door middel van het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân en het subsidiëren van (grootschalige) sportevenementen. Een verbreding in deze zal plaatvinden door in te zetten op het binnenhalen van internationale sportevenementen. Daarnaast leveren we vanuit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Deze inspanningen krijgen een duurzaam karakter doordat de in te zetten middelen omgezet worden naar een structurele subsidie. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
 • We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
 • Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
 • We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
 • We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
 • We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200
Sportevenementen en sportclincis op het gebied van de Fryske sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/ of aantal sportclinics met een looptijd van maximaal 6 maanden Minimaal 10
Grootschalige sporte- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 22.523
 • 975
 • 21.548
 • Begroting 2020
 • 27.404
 • 820
 • 26.584
 • Begroting 2021
 • 15.570
 • 0
 • 15.570
 • Begroting 2022
 • 15.058
 • 0
 • 15.058
 • Begroting 2023
 • 12.309
 • 0
 • 12.309
 • Begroting 2024
 • 4.192
 • 0
 • 4.192

Toelichting:

In 2020 verwachten we op voor een aantal projecten, zoals Sud Ie, Leader, Rondje Lauwersmeer, ANNO, Kansen in Kernen en de Nota Plattelandsbeleid meer kosten te maken dan in 2019. Dit is passend bij de realisatiefase van deze projecten en verklaart de stijging in lasten tussen 2019 en 2020.
De forse daling in de lasten tussen 2020 en 2021 wordt veroorzaakt door het gefaseerd aflopen van financieel grote projecten zoals Leader, ANNO, Sud Ie, Nota Plattelandsbeleid, Rondje Lauwersmeer en de Herbestemmingsregeling. Van 2021 t/m 2023 lopen ook het Gebiedsbudget, Kansen in Kernen, Kansenfonds, Gebiedsontwikkeling Centrale As, Transitiefonds leefbare fysieke omgeving en Transitie sociaal beleid af. Vanaf 2024 zijn er daarnaast geen middelen meer begroot voor Zwembad De Welle, Sociale leefbaarheid, Aandachtsgebieden en het Iepen Mienskipsfûns IMF (behalve de hieronder genoemde IMF-proceskosten voor dan wel de afhech­ting dan wel het voorbereiden van een eventuele doorstart).

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten Watersportvereniging Sneek Sneek-week
 • Friesland College CIOS
 • Grootschalige sportevenementen
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bluezone
 • Breedtesport
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Friese Meren Project projecten
 • Friese retailaanpak
 • Herbestemmingsregeling
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Holwerd aan Zee
 • Huisartsenregeling
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Eenzaamheidsinitiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Middel maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Prijzengeld
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan proceskosten
 • ISV III
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland KKNN
 • Leerstoel bevolkingsdaling en leefbaarheid
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Procesgelden DOM's
 • Proceskosten IMF-regionale samenwerking
 • Sociaal Beleid
 • Sociale leefbaarheid
 • Sport algemeen
 • Stimuleren flexwonen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zorgvoorzieningen
 • Zwembad De Welle
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk fase 3
 • Deelproject Bildtdijken
 • European sport for all games
 • Leader/POP 3
 • MFA Lemstervaart
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
 • Leader/POP 3
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zwembad De Welle
 • Leader/POP 3
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 1.518
 • 16
 • 118
 • 46
 • 5
 • 25
 • 159
 • 1
 • 606
 • 618
 • 26
 • 23
 • 3.161
 • 1.527
 • 0
 • 0
 • 250
 • 235
 • 5.539
 • 0
 • 0
 • 652
 • 670
 • 271
 • 20
 • 205
 • 0
 • 2.039
 • 729
 • 0
 • 0
 • 146
 • 2.883
 • 0
 • 874
 • 0
 • 0
 • 200
 • 13
 • 480
 • 316
 • 0
 • 0
 • 89
 • 0
 • 93
 • 0
 • 0
 • 0
 • 94
 • 246
 • 0
 • 17.570
 • 1.260
 • 0
 • 0
 • 8
 • 24
 • 70
 • 0
 • 0
 • 199
 • 1.560
 • 232
 • 232
 • 22.523
 • 182
 • 361
 • 200
 • 0
 • 743
 • 232
 • 232
 • 975
 • 21.548
 • Begroting 2020
 • 0
 • 1.552
 • 17
 • 121
 • 47
 • 5
 • 26
 • 114
 • 56
 • 620
 • 632
 • 27
 • 110
 • 3.325
 • 2.958
 • 10
 • 0
 • 250
 • 452
 • 270
 • 462
 • 851
 • 799
 • 0
 • 429
 • 280
 • 495
 • 50
 • 2.081
 • 820
 • 1.176
 • 30
 • 100
 • 0
 • 1.456
 • 525
 • 35
 • 13
 • 0
 • 197
 • 1.879
 • 0
 • 100
 • 0
 • 413
 • 130
 • 153
 • 0
 • 54
 • 40
 • 451
 • 0
 • 0
 • 16.956
 • 2.838
 • 101
 • 200
 • 8
 • 3.743
 • 0
 • 93
 • 90
 • 50
 • 7.123
 • 0
 • 0
 • 27.404
 • 170
 • 0
 • 150
 • 500
 • 820
 • 0
 • 0
 • 820
 • 26.584
 • Begroting 2021
 • 305
 • 1.588
 • 17
 • 124
 • 48
 • 5
 • 27
 • 115
 • 56
 • 634
 • 646
 • 27
 • 112
 • 3.703
 • 0
 • 30
 • 60
 • 0
 • 552
 • 290
 • 0
 • 50
 • 10
 • 0
 • 0
 • 311
 • 3.949
 • 0
 • 133
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 1.580
 • 94
 • 35
 • 13
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 200
 • 150
 • 150
 • 290
 • 0
 • 125
 • 0
 • 675
 • 50
 • 0
 • 2.000
 • 11.097
 • 723
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 47
 • 0
 • 0
 • 770
 • 0
 • 0
 • 15.570
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.570
 • Begroting 2022
 • 305
 • 1.588
 • 17
 • 124
 • 48
 • 5
 • 27
 • 115
 • 56
 • 634
 • 646
 • 27
 • 112
 • 3.703
 • 0
 • 30
 • 70
 • 0
 • 587
 • 354
 • 0
 • 49
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.361
 • 0
 • 182
 • 0
 • 295
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 55
 • 0
 • 13
 • 0
 • 221
 • 0
 • 0
 • 400
 • 150
 • 0
 • 190
 • 0
 • 125
 • 0
 • 350
 • 50
 • 0
 • 4.000
 • 10.632
 • 723
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 723
 • 0
 • 0
 • 15.058
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15.058
 • Begroting 2023
 • 305
 • 1.588
 • 17
 • 124
 • 48
 • 5
 • 27
 • 115
 • 56
 • 634
 • 646
 • 27
 • 112
 • 3.703
 • 0
 • 30
 • 170
 • 0
 • 474
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.836
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26
 • 0
 • 220
 • 0
 • 0
 • 300
 • 150
 • 0
 • 190
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 50
 • 0
 • 3.000
 • 8.606
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.309
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.309
 • Begroting 2024
 • 305
 • 1.588
 • 17
 • 124
 • 48
 • 5
 • 27
 • 115
 • 56
 • 634
 • 646
 • 27
 • 112
 • 3.703
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 89
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 489
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.192
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.192

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Inzet IMF-regionale samenwerking (proceskosten)
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 150
 • 150
 • 2022
 • 150
 • 150
 • 2023
 • 150
 • 150
 • 2024
 • 150
 • 150

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 We delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 Wij faciliteren het Netwerk ondersteuning Mienskipsinitiatieven.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (inclusief ontmoetingsplekken). Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER-aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
5 In 2021 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor het onderdeel particuliere woningvoorraad. De sporen voor subsidie aan retail en huisartsenpraktijken lopen in 2021 door.
6 We faciliteren gemeenten om de DorpsOntwikkelMaatschapijen (DOMs) verder te ontwikkelen. Op basis van deze kennis stimuleren we gemeenten in de hele provincie om via het DOM-principe (clusters van) dorpen hun eigen toekomstbestendigheid op te laten pakken.
7 In het kader van de regionale samenwerking maken wij per regio afspraken met onze partners over hoe wij de komende jaren de samenwerking vorm geven en welke opgaven wij gezamenlijk ontwikkelen, uitwerken en realiseren. In de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân participeren wij in de regiodeals.

Toelichting:

1. September 2018 hebben PS de Beleidsbrief Leefberens vastgesteld met een looptijd t/m 2022. Daar zijn destijds geen nieuwe middelen voor gevraagd, maar zijn de bestaande middelen van de Nota Plattelandsbeleid ingezet. De verwachting was destijds dat de middelen t/m 2021 nodig zouden moeten zijn. Op dit moment is duidelijk dat ook in het laatste jaar van de beleidsbrief Leefberens middelen nodig zijn voor diverse zaken op het gebied van leefbaarheid. Daarom wordt met een bijgevoegde begrotingswijziging voorgesteld het resterende budget voor de helft door te schuiven naar 2022.
3. Op dit moment resteert er nog bijna € 10 miljoen voor de tenders van het IMF in de komende jaren. Er is een herziene planning gemaakt van de inzet van deze middelen over de jaren en de tenders. Met de bijgevoegde begrotingswijzing wordt de begroting aangepast aan deze nieuwe planning.
5. Voor het Transitiefonds onderdeel particuliere woningvoorraad is in 2020 een methode ontwikkeld in dezelfde lijn als de DOM’s. Samen met drie dorpen waar complexe woonproblemen spelen, zijn we de methode in de praktijk aan het brengen: Blija, Engwierum en Gerkesklooster-Stroobos. Door corona heeft het opstellen van de methode en de afstemming met de dorpen het afgelopen jaar enigszins vertraging opgelopen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om het bestedingsritme aan te passen.
6. De uitrol van de DOM’s loopt gestaag door. In Zuidoost is vanuit de Regiodeal het eerste DOM-dorp van start gegaan (Aldeboarn) en worden op korte termijn nog vijf dorpen geworven. Ook Waadhoeke is momenteel met de werving van dorpen bezig. DOM ANNO is in uitvoering. Daarnaast lopen de eerste inventariserende gesprekken met de eilanden en de gemeenten Súdwest en de Fryske Marren. Ook voor de DOM’s geldt dat we door corona bij hebben moeten sturen in de communicatie richting de gemeenten/dorpen en daardoor enigszins vertraging op hebben gelopen in de realisatie.
7. De projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost 1 (ANNO1) lopen ten einde. Recent is zijn de projecten Ontwikkeling Buitenpost en Kansen in Kernen fase 1 (voorbereidingskosten) afgerekend. Beide projecten zijn goedkoper gerealiseerd. Met de bijgevoegde begrotingswijziging vallen deze middelen vrij naar het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Leefbaarheidsbeleid
Delen van kennis Masterclasses woningvoorraad 3
Ondersteunen initiatieven vanuit de mienskip Aantal tenders IMF 3
DOM’s Aantal nieuwe DOM’s 20

Toelichting:

DOM’s: Het opzetten van de DOM’s gaat in sommige gemeenten wat langzamer. We merken dat het een erg arbeidsintensief proces is, zeker in coronatijd. Gemeenten zitten op het moment ook erg krap in de capaciteit.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Wonen
1 Wij maken een openbaar digitaal toegankelijk dashboard voor de bevolkings- en huishoudensprognose in Fryslân.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 Als nadere uitwerking van de Omgevingsvisie zullen wij ons provinciale woonbeleid nader definiëren in een Omgevingsprogramma Wonen
5 Op basis van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar flexibele circulaire huisvesting bepalen we onze rol en inzet op dit terrein.

Toelichting:

4. Het uitvoeringsprogramma Wonen is op 16 februari 2021 door GS vastgesteld en is ter instemming aan PS voorgelegd. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is een een tijdelijke regeling herbestemming/transformatie/sloop, in combinatie met Flexwonen. Zowel de rijksbijdrage voor Flexwonen als een deel van het budget demografische ontwikkelingen maakt onderdeel uit van de dekking van deze regeling. Omdat de regeling naar alle waarschijnlijkheid pas in 2022 tot subsidiebetalingen zal leiden, is het nodig een deel van het in 2021 en 2023 begrote bedrag te verschuiven naar 2022. Via de begrotingswijzigingen ‘Bestedingsritme Flexibele inzet woningbouw’ en ‘Bestedingsritme Demografische ontwikkelingen’ worden deze wijzingen in de begroting verwerkt. Daarnaast stelt het Rijk een regeling voor het het Volkshuisvestingsfonds open. Als provincie willen wij, via het opzetten van een provinciale regeling/fonds: 1. projecten in het kader van de Rijksregeling Volkshuisvestingsfonds cofinanciëren óf 2. projecten subsidiëren die niet in aanmerking komen voor steun uit het Volkshuisvestingsfonds, bijvoorbeeld omdat ze niet in prioritair gebied zijn gelegen of qua omvang of beschikbare financiële middelen, maar die wél gericht zijn op herstructurering of transformatie van de bestaande woningvoorraad. Een begrotingswijziging is bijgevoegd om in de benodigde provinciale cofinanciering te voorzien.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Wonen
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Woningbouwafspraken Informatievoorziening bevolking- en huishoudensprognoses. Actueel overzicht in digitaal dashboard.
Actualisering regionale woningbouwafspraken Indien nodig herijkte woningbouwafspraken

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 We bieden maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om op projectbasis een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid, het bestrijden van discriminatie, of het verbeteren van de situatie van mensen die zorg nodig hebben via het Fonds ‘Lok op ien’.
2 We maken de uitvoering van het project Sûnens en Mienskip mogelijk dat zich richt op maatschappelijke thema's als gezondheid, participatie, inclusie en het tegengaan van discriminatie.
3 Via het aanjaagplan ‘Bloeizone Fryslân’ willen we zoveel mogelijk bloeizones in Fryslân (laten) ontstaan en deze steeds breder laten floreren.
4 In de Stellingwerven gaan we samen met de beide gemeenten door met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ (2014-2023). We subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven.

Toelichting:

1. Het nieuwe voor de lastneming subsidies leidt er toe dat het volledige bedrag waarvoor de provincie een project subsidieert in het jaar van aanvang van het project als last moeten worden genomen. Met de bijgevoegde begrotingswijzing wordt de begroting op deze ontwikkeling aangepast.
4. Voor het project Aandachtsgebieden Stellingwerven is een opdracht verleend voor de monitoring van het project voor de periode 2020 t/m 2023. Via de bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste lastnemingsritme gezet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Sociaal beleid
Sociale leefbaarheid Aantal gehonoreerde projecten Fonds Lok op ien Minimaal 4
Aantal trainingen sport, zorg en welzijnsprofessionals 5
Blue zone – Bloeizone Fryslân % gemeenten met lokaal initiatief voor een Bloeizone 60%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Aantal projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad 10

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

5. De aanvraag van de gemeente Smallingerland voor de subsidie voor De Welle is in behandeling. De subsidie zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 worden verleend. De realisatie van de nieuwbouw van De Welle staat nu gepland op april 2024. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt binnen de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen het laatste deel van de provinciale financiering (€1 mln) gereserveerd voor Zwembad De Welle. Daarnaast wordt de budgetperiode voor Zwembad De Welle verlengd t/m 2024. Tot slot moet i.v.m. de stelselwijziging lastneming subsidies het totale budget beschikbaar zijn in het eerste jaar van de projectperiode, voor De Welle dus in 2021. Daarom wordt voorgesteld de in 2022 t/m 2024 begrote middelen te verschuiven naar 2021. Deze wijziging verloopt budgettair neutraal via de reserve tijdelijke budgetten. Doordat geld dat in latere jaren was geraamd, naar voren wordt gehaald, wordt rood gerapporteerd op het onderdeel ‘geld’.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200
Sportevenementen en sport clinics op het gebied van de Fryske sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/ of aantal sportclinics met een looptijd van maximaal 6 maanden Minimaal 10
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10

Toelichting:

Ferhaal fan Fryslân

Print deze pagina