Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme in onze provincie. Dat is de missie uit onze beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028. Dit betekent dat wij inzetten op een gebalanceerde groei van recreatie en toerisme met een goede spreiding over de hele provincie, een verlenging van het seizoen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme. Recreatie en toerisme moeten zo, naast economische ontwikkeling bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving, bijdragen aan het behoud van natuur- en cultuurerfgoed en leiden tot toekomstbestendige banen (people, planet, profit). Zo dragen recreatie en toerisme bij aan brede welvaart.

In 2020 was de vrijetijdssector één van de sectoren die hard werd geraakt door de Coronacrisis. Samen met de sector stelden we een Corona Actieplan Gastvrij Fryslân op. De maatregelen uit dit actieplan zijn gericht op de korte termijn (2020-2021) als herstelacties om bij te dragen aan slimme groei en toekomstbestendige banen.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Slimme groei

 • We evalueren de werking van de korte termijnmaatregelen uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.
 • In de zakelijke markt zien wij groeipotentie. In 2021 is ons uitvoeringsplan in werking met daarin activiteiten als het vergroten van de bekendheid van Fryslân in de zakelijke markt.
 • Wij ondersteunen de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) in haar rol om het organiserend en innoverend vermogen en de professionalisering van de sector te stimuleren en evalueren de werking van de TAF.

Toekomstbestendige banen

 • De samenwerkingsagenda tussen onderwijs, ondernemers en overheid voor het programma een ‘leven lang leren’ binnen de toeristische sector wordt opgesteld en is in 2021 in uitvoering.
 • Met het Toerisme Collectief Fryslân (TCF) worden studenten van NHL/Stenden en ROC Friesland College ingezet om vraagstukken van ondernemers uit de toerismebranche te helpen oplossen. In 2021 is de implementatie van de TCF in het curriculum gereed.
 • We stimuleren een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons hierbij met name op senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet hiervoor is in 2021 gereed.

Destinatiemanagement

 • We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de merken Friesland en De Wadden worden in deze marketing in de etalage gezet.

Vitale waterrecreatie

 • Fryslân is prominent zichtbaar als watersport en -recreatie provincie op vakbeurzen.
 • We continueren onze bijdrage aan het recreatieschap Marrekrite
 • We doen een nulmeting naar het recreatieve gebruik van het Fryske water.
 • We stellen een gebruiksvisie vast voor het (recreatieve) gebruik van het Fryske water.

Vitale logiesaccommodaties

 • Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van Friese logiesaccommodaties voeren we in 2021 het Friese actieprogramma Logiesaccommodaties uit gericht op vernieuwing, nieuw ondernemerschap en verduurzaming.

Dagrecreatieve netwerken

 • We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding over de provincie door sterkere koppeling water en land en ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsprogramma.

Toeristische data op orde 

 • De bewoners-, bezoekers-, en bedrijvenmonitor uit het actieplan Monitoring Gastvrij Fryslân is in uitvoering.
 • We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Slimme groei  Zakelijke congressen in Fryslân 2
Aantal uitgewerkte business cases Icoonprojecten 2
Toekomstbestendige banen  Living Labs vanuit TAF 5
Destinatiemanagement  Landelijke themalijnen NBTC 2
Vitale waterrecreatie  Fryslân is prominent zichtbaar op watersportbeurzen 2

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 5.954
 • 2.024
 • 3.930
 • Begroting 2020
 • 13.796
 • 2.339
 • 11.457
 • Begroting 2021
 • 10.722
 • 363
 • 10.359
 • Begroting 2022
 • 9.450
 • 363
 • 9.087
 • Begroting 2023
 • 6.078
 • 363
 • 5.715
 • Begroting 2024
 • 2.828
 • 278
 • 2.550

Toelichting:

De nieuwe beleidsnota Gastvrij Fryslân is in 2020 in werking getreden. Dit verklaart de hogere lasten ten opzichte van 2019: de start van de nieuwe beleidsperiode gaat gepaard met meer activiteiten en daarmee meer bestedingen. Daarnaast is er voor diverse waterrecreatieprojecten, waaronder Oostelijke poort merengebied, Beleefcentrum Afsluitdijk, diverse RSP REP NUON-projecten op het gebied van waterrecreatie en het Gebiedsbudget in 2020 meer budget begroot dan er in 2019 uitgegeven zijn. Dit sluit aan bij het uitgavenpatroon van deze projecten. Diezelfde waterrecreatieprojecten zorgen ook voor de schommelingen in de begrote lasten tussen de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023, doordat de projecten gefaseerd aflopen.
De daling tussen 2023 en 2024 wordt veroorzaakt door het aflopen van de huidige bestuursperiode in 2023. Het is aan de volgende coalitie om te besluiten hoeveel middelen er vanaf 2024 voor de volgende bestuursperiode, als aanvulling op de structurele middelen,  beschikbaar gesteld worden voor dit beleidsterrein.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • NHL Stenden - Toerisme collectief Fryslan
 • Slimme groei
 • St Merk Fryslan
 • Toeristische data op orde
 • Voorlichting watersport
 • Breed corona budget
 • Dagrecreatieve netwerken
 • Destinatiemanagement
 • Friese Meren Project
 • Friese Meren Project projecten
 • Gastvrij Fryslan
 • Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • Merk Fryslan - Destinationmarketing
 • Toekomstbestendige banen
 • Toeristische data op orde
 • Vitale logiesaccommodaties
 • Vitale waterrecreatie
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Inzet NUON Stagnerende projecten vuilwater
 • Inzet NUON Toerisme Natuurlijk Fryslan STINAF
 • Inzet NUON Versterking samenwerking toeristische sector
 • Waddenfonds projecten
 • Deelnemersbijdrage in GR de Marrekrite
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Gastvrij Fryslan: Ontwikkeling recreatie en cultuurtoerisme
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Oostelijke poort merengebied
 • Realisatie 2019
 • 828
 • 0
 • 0
 • 661
 • 0
 • 0
 • 1.489
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2
 • 2.121
 • 1.462
 • -86
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.499
 • 363
 • 50
 • 641
 • 14
 • -25
 • 0
 • -479
 • 260
 • 142
 • 966
 • 5.954
 • 285
 • 285
 • 1.726
 • 12
 • 0
 • 0
 • 1.738
 • 2.024
 • 3.930
 • Begroting 2020
 • 823
 • 200
 • 883
 • 676
 • 119
 • 11
 • 2.712
 • 1.180
 • 500
 • 115
 • 0
 • 1.123
 • 100
 • 0
 • 1.135
 • 100
 • 100
 • 660
 • 640
 • 5.653
 • 653
 • 50
 • 638
 • 79
 • 3.507
 • 32
 • 0
 • 260
 • 214
 • 5.432
 • 13.796
 • 282
 • 282
 • 2.039
 • 0
 • 11
 • 7
 • 2.057
 • 2.339
 • 11.457
 • Begroting 2021
 • 718
 • 203
 • 933
 • 691
 • 121
 • 11
 • 2.678
 • 0
 • 500
 • 115
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.135
 • 100
 • 140
 • 620
 • 640
 • 3.250
 • 1.884
 • 50
 • 0
 • 0
 • 2.600
 • 0
 • 0
 • 260
 • 0
 • 4.794
 • 10.722
 • 178
 • 178
 • 185
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 363
 • 10.359
 • Begroting 2022
 • 718
 • 0
 • 1.137
 • 691
 • 121
 • 11
 • 2.678
 • 0
 • 500
 • 115
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.135
 • 100
 • 400
 • 360
 • 640
 • 3.250
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 3.371
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.521
 • 9.450
 • 178
 • 178
 • 185
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 363
 • 9.087
 • Begroting 2023
 • 718
 • 0
 • 1.137
 • 691
 • 121
 • 11
 • 2.678
 • 0
 • 500
 • 115
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.135
 • 100
 • 400
 • 360
 • 640
 • 3.250
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 6.078
 • 178
 • 178
 • 185
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • 363
 • 5.715
 • Begroting 2024
 • 718
 • 0
 • 1.137
 • 691
 • 121
 • 11
 • 2.678
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 2.828
 • 178
 • 178
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 278
 • 2.550

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We evalueren de werking van de korte termijnmaatregelen uit het Corona Actieplan Gastvrij Fryslân.
2 In de zakelijke markt zien wij groeipotentie. In 2021 is ons uitvoeringsplan in werking met daarin activiteiten als het vergroten van de bekendheid van Fryslân in de zakelijke markt.
3 Wij ondersteunen de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) in haar rol om het organiserend en innoverend vermogen en de professionalisering van de sector te stimuleren en evalueren de werking van de TAF.
4 De samenwerkingsagenda tussen onderwijs, ondernemers en overheid voor het programma een ‘leven lang leren’ binnen de toeristische sector wordt opgesteld en is in 2021 in uitvoering.
5 Met het Toerisme Collectief Fryslân (TCF) worden studenten van NHL/Stenden en ROC Friesland College ingezet om vraagstukken van ondernemers uit de toerismebranche te helpen oplossen. In 2021 is de implementatie van de TCF in het curriculum gereed.
6 We stimuleren een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons hierbij met name op senioren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opzet hiervoor is in 2021 gereed.
7 We verlenen een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het verzorgen van de toeristische marketing. Cultuurtoerisme en de merken Friesland en De Wadden worden in deze marketing in de etalage gezet.
8 Fryslân is prominent zichtbaar als watersport en -recreatie provincie op vakbeurzen.
9 We continueren onze bijdrage aan het recreatieschap Marrekrite
10 We doen een nulmeting naar het recreatieve gebruik van het Fryske water.
11 We stellen een gebruiksvisie vast voor het (recreatieve) gebruik van het Fryske water.
12 Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de vitaliteit van Friese logiesaccommodaties voeren we in 2021 het Friese actieprogramma Logiesaccommodaties uit gericht op vernieuwing, nieuw ondernemerschap en verduurzaming.
13 We zetten ons in voor jaarrond toerisme en spreiding over de provincie door sterkere koppeling water en land en ontwikkelen hiervoor een uitvoeringsprogramma.
14 De bewoners-, bezoekers-, en bedrijvenmonitor uit het actieplan Monitoring Gastvrij Fryslân is in uitvoering.
15 We delen de kennis afkomstig van monitoring met gemeenten en ondernemers, zodat zij goed geïnformeerd keuzes maken voor een vitaal, competitief en veerkrachtig bedrijf, (sub)sector of regio.

Toelichting:

7. Er is een subsidie verleend aan Merk Fryslân voor 2021, met de intentie om ook de volgende jaren een subsidie te verlenen.
8. Vanwege corona zijn de vakbeurzen in 2021 afgelast. Een deel van de middelen is besteed aan standbouw, alternatieve besteding voor persreizen en online zichtbaarheid.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Slimme groei  Zakelijke congressen in Fryslân 2
Aantal uitgewerkte business cases Icoonprojecten 2
Toekomstbestendige banen  Living Labs vanuit Toerisme Collectief Fryslân 5
Destinatiemanagement  Landelijke themalijnen NBTC 2
Vitale waterrecreatie  Fryslân is prominent zichtbaar op watersportbeurzen 2

Toelichting:

Slimme groei: Er zijn nu nog geen zakelijke congressen mogelijk in Fryslân vanwege corona. Dit verandert mogelijk in het najaar.
Toekomstbestendige banen: Op dit moment zijn er drie Living Labs: in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Op deze locaties werken studenten van het mbo/ hbo samen met een ondernemer aan een vraagstuk van die ondernemer. Doel is dat er aan het eind van het jaar vijf Living Labs zijn gerealiseerd. Vanwege de coronamaatregelen is het echter nog onzeker of dit aantal uiteindelijk wordt gerealiseerd.
Vitale waterrecreatie: Zie toelichting bij resultaat 8.

Print deze pagina