Programma 4: Economie

4.3 Economische structuurversterking

Wat willen wij bereiken?

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de sectoren met toekomstperspectief voor Fryslân. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. We willen dan ook dat iedereen in het buitengebied toegang kan krijgen tot snel internet. Met behulp van een achtergestelde lening van de provincie legt Kabelnoord sinds 2018 in de buitengebieden van Fryslân glasvezel aan. Ook andere marktpartijen zijn inmiddels actief geworden. Er blijven echter onrendabele adressen over. We onderzoeken in 2021 in hoeverre die adressen alsnog aangesloten kunnen worden.

Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 200 studenten.
 • De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen.
 • Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers.
 • Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector.
 • In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
 • We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus.
 • We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley 10
Breedband Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 9.265
 • 277
 • 8.988
 • Begroting 2020
 • 19.820
 • 582
 • 19.238
 • Begroting 2021
 • 13.531
 • 6.109
 • 7.422
 • Begroting 2022
 • 7.173
 • 1.348
 • 5.825
 • Begroting 2023
 • 7.235
 • 1.155
 • 6.080
 • Begroting 2024
 • 1.195
 • 1.155
 • 40

Toelichting:

De begrote lasten hebben meerjarig o.a. betrekking op de REP bijdragen Watertechnologie/Watercampus, UCF/RUG Campus Fryslân, IC Drachten. De begrote lasten dalen in 2021 met € 6.3 mln ten opzichte van 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2020 begrote besteding van de regiodeal NOF (€ 5,7 mln).
De begrote baten hebben betrekking op de revolverende inkomsten op de Breedbandlening.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Versnelling breedband
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Be-Start
 • Breedband
 • Dairy Valley
 • Innovatiecluster Drachten
 • Investeringskader Waddengebied
 • Regiodeal
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • University Campus Fryslan
 • Water circulair
 • Watercampus Actieplan
 • Wetsus
 • Wielerronde
 • Wurktalent
 • Efro-Ez projecten
 • Breedband
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 0
 • 1.075
 • 26
 • 277
 • 0
 • 0
 • 95
 • 0
 • 2.603
 • 2.641
 • 2.545
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.262
 • 3
 • 3
 • 9.265
 • 277
 • 277
 • 277
 • 8.988
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 1.223
 • 0
 • 582
 • 0
 • 967
 • 196
 • 5.700
 • 3.192
 • 7.560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 200
 • 19.820
 • 0
 • 0
 • 19.820
 • 582
 • 582
 • 582
 • 19.238
 • Begroting 2021
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 6.109
 • 220
 • 0
 • 196
 • 0
 • 100
 • 2.941
 • 0
 • 500
 • 1.600
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 13.491
 • 0
 • 0
 • 13.531
 • 6.109
 • 6.109
 • 6.109
 • 7.422
 • Begroting 2022
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1.348
 • 220
 • 0
 • 210
 • 0
 • 100
 • 1.080
 • 0
 • 750
 • 1.600
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 7.133
 • 0
 • 0
 • 7.173
 • 1.348
 • 1.348
 • 1.348
 • 5.825
 • Begroting 2023
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 220
 • 0
 • 250
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 1.000
 • 2.025
 • 1.525
 • 200
 • 800
 • 7.195
 • 0
 • 0
 • 7.235
 • 1.155
 • 1.155
 • 1.155
 • 6.080
 • Begroting 2024
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 1.195
 • 1.155
 • 1.155
 • 1.155
 • 40

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 200 studenten.
2 De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen.
3 Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers.
4 Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector.
5 In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
6 We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus.
7 We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley 10
Breedband Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen Gereed

Toelichting:

M.b.t. RUG CF: voor het collegejaar 2020/2021 bedroeg het totaal aantal studenten 270. In september 2021 volgt een nieuwe instroom en studeert de 1e lichting bachelorstudenten af.
In september 2021 wordt de start verwacht van twee nieuwe master / track opleidingen: master Voice Technology en de track Climate Adaptation Governance, deze laatste wordt onderdeel van de master Cultural Geography welke volledig overgaat van de RUG naar RUG Campus Fryslân.

Print deze pagina