Programma 4: Economie

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Begroting

Wat willen we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren.

In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2021 weer meer Friese bedrijven internationaal actief zijn t.o.v. 2019. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM en het International Trade Support (ITS), bestaande uit WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). De betrekkingen met het buitenland  willen wij periodiek via handelsmissies versterken. De keuze van de landen zal vooral gemaakt worden op basis van waar marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven.

Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
 • We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
 • De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
 • In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
 • In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
 • We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
 • In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
 • Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
 • In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuw in dienst genomen exportmedewerkers 10
Evaluatie maken oude regeling internationaal ondernemen Gereed
Ontwikkelen nieuwe subsidieregeling internationaal ondernemen Gereed
Evaluatie uitvoeren ITS en WTC Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 2.368
 • 44
 • 2.324
 • Begroting 2020
 • 3.436
 • 0
 • 3.436
 • Begroting 2021
 • 2.198
 • 0
 • 2.198
 • Begroting 2022
 • 2.260
 • 0
 • 2.260
 • Begroting 2023
 • 2.155
 • 0
 • 2.155
 • Begroting 2024
 • 14
 • 0
 • 14

Toelichting:

De begrote lasten zijn ten opzichte van de begroting 2020 € 1,3 mln. lager door de tijdelijkheid van een aantal grote projecten en regelingen. Voorbeelden hiervan zijn  budgetten vanuit Wurkje mei Fryslân zoals de vestigingsregeling en het ondersteunen van de ontwikkeling van ondernemers. De meerjarenbegroting laat zien dat vrijwel alle toegekende budgetten binnen dit beleidsveld eindigen in 2023.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bedrijvencontactdagen voor Friesland
 • Bedrijventerreinen
 • Chinabeleid
 • De ondernemer centraal
 • ITS/WTC
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Regeling Internationaal Ondernemen
 • Topdutch/Acquisitie
 • Vestingsregeling
 • EU Bancaire sector
 • Inzet NUON Chinabeleid 2018-2020
 • Inzet NUON CIV Healthy Ageing
 • Inzet NUON Expeditie Fryslan/infodagen wonen
 • Inzet NUON Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Inzet NUON Internationale handelsmissies
 • Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Inzet NUON Servicepunt techniek F-Top
 • Inzet NUON St International Trade Support
 • Inzet NUON Stimuleren MKB: Stimuleren internationaal ondernemen
 • Inzet NUON Stimulering handelsmissies en beurzen activiteiten
 • Inzet NUON Traineeships in Fryslan
 • Vestingsregeling
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 600
 • 0
 • 29
 • 327
 • 0
 • 0
 • 232
 • 1.188
 • 33
 • 92
 • 42
 • 11
 • -136
 • 79
 • 714
 • -41
 • 137
 • 0
 • 248
 • 0
 • 1.180
 • 2.368
 • 44
 • 44
 • 44
 • 2.324
 • Begroting 2020
 • 14
 • 14
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 50
 • 327
 • 0
 • 0
 • 992
 • 1.769
 • 17
 • 36
 • 335
 • 0
 • 0
 • 0
 • 514
 • 214
 • 338
 • 200
 • 0
 • 0
 • 1.653
 • 3.436
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.436
 • Begroting 2021
 • 14
 • 14
 • 667
 • 50
 • 0
 • 0
 • 50
 • 327
 • 150
 • 150
 • 600
 • 1.994
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 190
 • 0
 • 0
 • 0
 • 190
 • 2.198
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.198
 • Begroting 2022
 • 14
 • 14
 • 667
 • 25
 • 0
 • 150
 • 99
 • 300
 • 200
 • 150
 • 655
 • 2.246
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.260
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.260
 • Begroting 2023
 • 14
 • 14
 • 667
 • 25
 • 0
 • 150
 • 0
 • 300
 • 250
 • 150
 • 600
 • 2.142
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.155
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.155
 • Begroting 2024
 • 14
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
2 We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
3 De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
4 In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
5 In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuw in dienst genomen exportmedewerkers 10
Evaluatie maken oude regeling internationaal ondernemen Gereed
Ontwikkelen nieuwe subsidieregeling internationaal ondernemen Gereed
Evaluatie uitvoeren ITS en WTC Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
2 We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
3 De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
4 In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
5 In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Toelichting:

5. Door corona zijn de financiële middelen bij aantal Friese gemeenten verslechterd. Voor investeringen in bedrijventerreinen is daardoor geen of weinig budget beschikbaar, waardoor het ontwikkelen van een investeringsprogramma vooruitgeschoven is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuw in dienst genomen exportmedewerkers 10
Evaluatie maken oude regeling internationaal ondernemen Gereed
Ontwikkelen nieuwe subsidieregeling internationaal ondernemen Gereed
Evaluatie uitvoeren ITS en WTC Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen (pilot) Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700

Toelichting:

Zoals hiervoor toegelicht is er momenteel minder financiële ruimte bij gemeenten. Daarnaast speelt het issue van nieuwe bedrijventerreinen. Hiervoor zal in het tweede half jaar een onderzoek gedaan worden naar de Ruimtelijke Economische visie Fryslân in relatie tot grootschalige bedrijventerreinen. Eind vierde kwartaal zullen de resultaten opgeleverd worden, welke met de gemeenten besproken zal worden, ook in relatie tot een mogelijk investeringsprogramma rondom bestaande bedrijventerreinen.

Print deze pagina