Programma 4: Economie

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Economie vormt een belangrijk fundament voor brede welvaart. Een gezonde economie is ook in harmonie met zijn omgeving. Een economie die dat bereikt is een circulaire economie. We zien de overgang naar een circulaire economie als een kans voor het Friese MKB om nieuwe circulaire verdienmodellen te vinden. De ambitie is dat we de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en de meest circulaire regio van Europa worden. Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025.

Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Hier willen we op inzetten via een kennisagenda arbeidsmarkt en onderwijs samen met onderwijs en bedrijfsleven, door het uitbouwen van Campus Fryslân en door ons in te zetten voor een nieuw Fries onderwijsakkoord.

We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Watercampus, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. Met ons beleid op het gebied van gastvrijheidseconomie willen we slimme groei realiseren door spreiding van toerisme over de hele provincie en het verlengen van het toeristische seizoen.

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken.

De overkoepelende missie die we als Fryslân hebben is Geluk op 1 – de circulaire ontwikkeling naar een rijke brede welvaartsregio. De coronacrisis zet deze ontwikkeling van de brede welvaart flink onder druk. Het concept herstelmaatregelenpakket No en Moarn, moet op korte termijn daarin voor de Friese mienskip een stimulans zijn. Het is niet bedoeld om gaten te vullen, maar om toekomstperspectief te geven. In 2021 zullen de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden en aanvullende op de Rijksmaatregelen naar eventuele extra stimuleringsregelingen gekeken.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
 • Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV (FOM, voorheen Doefonds), Leeuwarden
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden
Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 25.721
 • 4.675
 • 21.046
 • Begroting 2020
 • 50.950
 • 5.235
 • 45.716
 • Begroting 2021
 • 32.471
 • 6.482
 • 25.990
 • Begroting 2022
 • 24.767
 • 1.718
 • 23.049
 • Begroting 2023
 • 20.396
 • 1.518
 • 18.878
 • Begroting 2024
 • 5.155
 • 1.433
 • 3.722

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 4.421
 • 2.368
 • 9.265
 • 3.713
 • 5.954
 • 25.721
 • 1.358
 • 44
 • 277
 • 972
 • 2.024
 • 4.675
 • 21.046
 • Begroting 2020
 • 10.013
 • 3.436
 • 19.820
 • 3.886
 • 13.796
 • 50.950
 • 2.110
 • 0
 • 582
 • 204
 • 2.339
 • 5.235
 • 45.716
 • Begroting 2021
 • 4.446
 • 2.198
 • 13.531
 • 1.574
 • 10.722
 • 32.471
 • 10
 • 0
 • 6.109
 • 0
 • 363
 • 6.482
 • 25.990
 • Begroting 2022
 • 4.311
 • 2.260
 • 7.173
 • 1.574
 • 9.450
 • 24.767
 • 8
 • 0
 • 1.348
 • 0
 • 363
 • 1.718
 • 23.049
 • Begroting 2023
 • 3.353
 • 2.155
 • 7.235
 • 1.574
 • 6.078
 • 20.396
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 363
 • 1.518
 • 18.878
 • Begroting 2024
 • 920
 • 14
 • 1.195
 • 199
 • 2.828
 • 5.155
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 278
 • 1.433
 • 3.722

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.827
 • 43.244
 • 47.071
 • 176
 • 8.367
 • 8.542
 • 38.529
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -135
 • 3.301
 • 3.166
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.166
 • Realisatie per 1-4
 • 1.527
 • 3.869
 • 5.396
 • 0
 • 65
 • 65
 • 5.331
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 200
 • 13.701
 • 13.901
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.901
 • Saldo
 • 1.964
 • 28.976
 • 30.940
 • 176
 • 8.302
 • 8.478
 • 22.463

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.827
 • 3.827
 • 22.559
 • 20.685
 • 0
 • 43.244
 • 47.071
 • 176
 • 176
 • 6.258
 • 2.109
 • 0
 • 8.367
 • 8.542
 • 38.529
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -135
 • -135
 • 3.588
 • -287
 • 0
 • 3.301
 • 3.166
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.166
 • Realisatie per 1-4
 • 1.527
 • 1.527
 • 2.493
 • 1.375
 • 0
 • 3.869
 • 5.396
 • 0
 • 0
 • 34
 • 30
 • 0
 • 65
 • 65
 • 5.331
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 200
 • 200
 • 1.211
 • 12.339
 • 150
 • 13.701
 • 13.901
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13.901
 • Saldo
 • 1.964
 • 1.964
 • 22.442
 • 6.683
 • -150
 • 28.976
 • 30.940
 • 176
 • 176
 • 6.224
 • 2.078
 • 0
 • 8.302
 • 8.478
 • 22.463
Print deze pagina