Programma 3: Omgeving

3.6 Transitie Omgevingswet/-visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Volgens de huidige planning treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.  In het beleid voor de Friese leefomgeving willen we aansluiten bij de doelen van deze wet: een samenhangende benadering van de leefomgeving gericht op het bereiken van doelen en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, meer ruimte voor maatwerk en initiatieven, en snellere en betere besluitvorming.

De provinciale Omgevingsvisie ‘De romte diele’ vormt daarvoor de basis. In de visie staat een ambitie voor de lange termijn. In de Omgevingsvisie hanteren we inhoudelijke-  en samenwerkingsprincipes om richting te geven aan ruimtelijke keuzes. Die principes komen deels in de plaats van vaste kaders ( regels) en maken meer maatwerk mogelijk. Uitgangspunt is: sturen op doelen en zo min mogelijk op regels.
De uitvoering van de Omgevingsvisie gebeurt via programma‘s en plannen naar thema of gebied. Waar nodig zal de juridische doorwerking vorm krijgen door het opnemen van regels in de Omgevingsverordening.

De Omgevingswet vraagt om  samenwerking tussen de overheden in Fryslân ( de burger ervaart één overheid) en  participatie van  de samenleving.  Om als één overheid te kunnen functioneren naar de burger toe is het van belang de interne werkprocessen van die overheden goed op elkaar af te stemmen  (o.a. via het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)). We gaan onze werkwijzen onder de nieuwe Omgevingswet samen met andere partners vormgeven en samen met andere overheden en partners in de keten aan een goede implementatie van de Omgevingswet werken.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
 • De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet en de uitvoering van de Omgevingsvisie is in de organisatie geborgd.
 • Er is, in samenwerking met onze partners, een plan van aanpak voor het werken met inhoudelijke en samenwerkingsprincipes uit de Omgevingsvisie.
 • De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
 • De provincie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket via het DSO ontvangen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de Omgevingswet Voor 1 januari 2022
Uitvoering Omgevingsvisie Samen met partners is werken met principes uitgewerkt. Eerste voorbeelden evalueren Q4 2021
Verplichte programma’s zijn vastgesteld Q4 2021
Omgevingsvergunning Voldoen aan uitgangspunt Omgevingswet (vereenvoudiging procedures: reguliere procedure is hoofdprocedure) De provincie behandelt vergunning aanvragen binnen 8 weken tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 66
 • 0
 • 66
 • Begroting 2020
 • 150
 • 0
 • 150
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

De lasten van 2019 en 2020 betreffen het opstellen van de Omgevingsvisie. Hier is vanaf 2021 geen apart budget meer voor nodig. Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet is vanwege de aard van het budget opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Realisatie 2019
 • 66
 • 66
 • 66
 • 0
 • 66
 • Begroting 2020
 • 150
 • 150
 • 150
 • 0
 • 150
 • Begroting 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
2 De provinciale organisatie kan werken met de instrumenten uit de Omgevingswet en de uitvoering van de Omgevingsvisie is in de organisatie geborgd.
3 Er is een plan van aanpak voor het werken met inhoudelijke en samenwerkingsprincipes uit de Omgevingsvisie.
4 De provinciale organisatie kan vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket en is in staat om de beslistermijn van 8 weken te hanteren tenzij wettelijk anders bepaald.
5 De provincie kan digitale vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket via het DSO ontvangen.

Toelichting:

4. Bij de uitvoering is beperkte tijd beschikbaar om de implementatie in de provinciale organisatie daadwerkelijk te realiseren. Ook in de samenwerkingsketen zien we diverse uitdagingen die moeten worden opgepakt om te kunnen garanderen dat vergunningaanvragen binnen de (standaard)termijn van acht weken worden afgehandeld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Omgevingsverordening De Omgevingsverordening is vastgesteld bij inwerkingtreding van de Omgevingswet Voor 1 januari 2022
Uitvoering Omgevingsvisie Het werken met principes is uitgewerkt. Eerste voorbeelden evalueren Q4 2021
Verplichte programma’s zijn vastgesteld Q4 2021
Omgevingsvergunning Voldoen aan uitgangspunt Omgevingswet (vereenvoudiging procedures: reguliere procedure is hoofdprocedure) De provincie behandelt vergunning aanvragen binnen 8 weken tenzij wettelijk een andere termijn is vastgelegd

Toelichting:

Uitvoering Omgevingsvisie – Verplichte programma’s zijn vastgesteld
Er zijn drie verplichte programma’s:
– Regionaal Water Programma
– Beheerplan Natura 2000
– Actieplan geluid
Het Beheerplan Natura 2000 is vastgesteld en zal in de komende jaren worden geactualiseerd. Het Regionaal Water Programma (RWP) en het Actieplan Geluid worden naar verwachting in 2022 vastgesteld.

Omgevingsvergunning
Samen met de ketenpartners werken we uit hoe we in gezamenlijkheid een vergunning binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen. De bereidheid bij alle partijen is groot. Er is echter veel afstemming en tijd nodig om tot een goed gezamenlijk vergunningsproces te komen.

Print deze pagina