Programma 3: Omgeving

3.2 Landbouw

Begroting

Wat willen we bereiken?

De agrarische sector is voor Fryslân van groot economisch belang zowel voor de werkgelegenheid en export als voor kennisontwikkeling en innovatie. Naast producent van voedsel is de landbouw ook gebruiker en tegelijk de belangrijkste beheerder van het landelijk gebied. De landbouw bepaalt in sterke mate het aanzicht van het landschap, draagt bij aan de biodiversiteit en aan een leefbaar en aantrekkelijk platteland. De agrarische sector is van groot belang voor brede welvaart in Fryslân en ontwikkelingen in de landbouw zijn mede bepalend voor de totale leefomgeving.

Overeenkomstig het bestuursakkoord is het onze ambitie dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. Dat is een landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan herstel van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft en duurzaam economisch renderend.

We willen de landbouwsector helpen om van een viersterren landbouw een vijfsterren landbouw te maken, waarbij de vijfde ster een groene ster is. Daarbij staat kwalitatieve groei voorop en willen we het spanningsveld tussen landbouw en andere maatschappelijke wensen doorbreken. Daarbij is het van cruciaal belang dat boeren een levensvatbaar bedrijfsmodel kunnen vinden.

De ontwikkelingen van de agrarische sector worden vooral bepaald door Europa en het Rijk.  Van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU (GLB-beleid vanaf 2021) wordt verwacht dat daarin duurzaamheid, natuurinclusief en vergroening een essentiële rol zullen spelen. De rol van de provincie is vooral om vernieuwingen te faciliteren en te ondersteunen. Daarnaast ligt een belangrijke rol bij de hele agrofoodketen van boeren tot consument.

Als provincie willen we de transitie van de landbouw begeleiden binnen de kaders van het klimaatakkoord, de problematiek van het terugdringen van emissies w.o. stikstof en de veenweideproblematiek. We willen voor Fryslân hierin een voorbeeldfunctie vervullen door in te zetten op aansluiting bij Europees- en Rijksbeleid, samen te werken in netwerken, gebiedsgericht werken en kennisontwikkeling/innovatie die vraag gestuurd is.

Dairy Valley / – Campus wordt via het economisch programma ondersteund als integrale inzet op agrofood (zie voor doelen en resultaten bij beleidsveld 4.3 Economische structuurversterking).

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda.
 • We leveren in 2021 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân. Het NSP dient als basis van de nationale invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) voor de periode 2022 –2027.
 • Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2021.
 • We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie.
 • We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030.
 • Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen
 • We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Landbouwagenda Landbouwagenda wordt vastgesteld Gereed Q2
Regiodeal natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland Halfjaarlijks (in juli en december) wordt een voortgangsrapportage opgesteld Gereed
Kenniscentrum Verzilting Het Kenniscentrum Verzilting komt in samenwerking met betrokken partijen tot stand Gereed Q4
Jonge boeren regeling Subsidie in relatie tot investeringsomvang (multiplier) Tenminste 1

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 4.567
 • 2.320
 • 2.247
 • Begroting 2020
 • 11.749
 • 326
 • 11.423
 • Begroting 2021
 • 1.902
 • 19
 • 1.884
 • Begroting 2022
 • 2.238
 • 17
 • 2.222
 • Begroting 2023
 • 1.483
 • 15
 • 1.469
 • Begroting 2024
 • 10
 • 12
 • -2

Toelichting:

De stijging van ca 10 miljoen euro van 2019 naar 2020 is te verklaren door de POP3 maatregelen in jaarschijf 2020. Meerjarig bestaan de budgetten uit Transitie Landbouw, Potato Valley en de Landbouwagenda met Dairy Valley. In 2022 is de hogere begroting te verklaren door het kasritme van de regiodeal natuurinclusieve landbouw. De budgetten uit het bestuursakkoord voor Potato Valley, Landbouwagenda en Dairy Valley hebben een looptijd tot en met 2023, dit verklaart de enorme daling van de lasten in 2024.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • AgroAgenda
 • Congres Grondgebonden GLB
 • Decentralisatieuitkering Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Fairtrade gemeenten
 • Kavelinrichting
 • Landbouwagenda met Dairy Valley
 • Living Lab duurzame akkerbouw SPNA
 • Potato Valley
 • Regiodeal
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Transitiefonds landbouw
 • Efro-Ez projecten
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre
 • Landelijk Gebied POP 3
 • POP 3 Agrarisch natuur en landschapsbeheer
 • POP 3 Overcommittering
 • Rendementsderving leningen muizenplaag
 • Uitvoering en technische ondersteuning SNN en RVO
 • Waddenfonds projecten
 • POP3 Subsidie kavelruil
 • Fairtrade gemeenten
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Dutch Dairy Centre Fryslan
 • Rente leningen muizenplaag
 • Uitvoering en technische ondersteuning SNN en RVO
 • POP3 Subsidie kavelruil
 • Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 96
 • 60
 • 26
 • 238
 • 0
 • 60
 • 0
 • 691
 • 129
 • 733
 • 2.033
 • 4
 • 1.415
 • 32
 • 276
 • 360
 • 0
 • 18
 • 0
 • 9
 • 2.115
 • 419
 • 419
 • 4.567
 • 1
 • 1
 • 1.427
 • -25
 • 22
 • 501
 • 1.926
 • 419
 • -26
 • 393
 • 2.320
 • 2.247
 • Begroting 2020
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 24
 • 250
 • 50
 • 343
 • 450
 • 618
 • 0
 • 1.811
 • 0
 • 21
 • 198
 • 8.775
 • 1.772
 • -726
 • 17
 • -125
 • 6
 • 9.938
 • 0
 • 0
 • 11.749
 • 0
 • 0
 • 306
 • 0
 • 21
 • 0
 • 326
 • 0
 • 0
 • 0
 • 326
 • 11.423
 • Begroting 2021
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 50
 • 250
 • 650
 • 500
 • 0
 • 1.775
 • 0
 • 0
 • 0
 • 113
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 127
 • 0
 • 0
 • 1.902
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 0
 • 19
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 1.884
 • Begroting 2022
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 0
 • 250
 • 1.150
 • 500
 • 0
 • 2.225
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • 2.238
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 2.222
 • Begroting 2023
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 0
 • 250
 • 392
 • 505
 • 0
 • 1.472
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
 • 0
 • 0
 • 12
 • 0
 • 0
 • 1.483
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 15
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 1.469
 • Begroting 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
 • 0
 • 12
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12
 • -2

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We formuleren met inbreng van stakeholders een integrale landbouwagenda.
2 We leveren in 2021 inbreng en lobby’en voor het Nationaal Strategisch Plan, dat op rijksniveau opgesteld wordt, zodat nieuwe GLB-regelingen optimaal inzetbaar zijn voor Fryslân. Het NSP dient als basis van de nationale invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) voor de periode 2022 –2027.
3 Openstellen van maatregelen uit het POP3 Transitieprogramma voor 2021.
4 We voeren de regiodeal Noord Nederland natuurinclusieve Landbouw uit via drie pijlers: 1. een gebiedsgerichte aanpak, 2. het ontwikkelen van instrumentarium, 3. inzet op netwerk en communicatie.
5 We werken samen met de partners in de Agro Agenda aan het kwaliteits-/streefbeeld 2030.
6 Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen
7 We stellen de maatregel Jonge Boeren regeling in het POP3 programma (vanaf eind 2020) open.

Toelichting:

1. Het opstellen van een integrale landbouwagenda samen met alle stakeholders zien wij als een belangrijke katalysator die gaat bijdragen aan onze ambities voor de landbouw. In november 2020 hebben we de startnotitie landbouw aan Provinciale Staten voorgelegd. We zijn nu bezig met het opstellen van de landbouwagenda die voor de zomer van 2021 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Het ambitieniveau is hoog. Er is nog een reservering van € 350.000,-. Om de ambities waar te maken, zullen echter meer middelen nodig zijn.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Landbouwagenda Landbouwagenda wordt vastgesteld Gereed Q2
Regiodeal natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland Halfjaarlijks (in juli en december) wordt een voortgangsrapportage opgesteld Gereed
Kenniscentrum Verzilting Het Kenniscentrum Verzilting komt in samenwerking met betrokken partijen tot stand Gereed Q4
Jonge boeren regeling Subsidie in relatie tot investeringsomvang (multiplier) Tenminste 1
Print deze pagina