Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV) en het realiseren van de doelstellingen op de prestatie indicatoren. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek, waaronder ontwikkelingen in duurzaamheid (Zero Emissie) en de andere Sustainable Development Goals;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren.
 • Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de corona-crisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien.
 • We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de huidige en nieuwe busconcessie.
 • We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies.
 • Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start concessie volgens de voorwaarden uit de nieuwe concessie. De Winks worden in 2021 ingevoerd Alle Winks in 2021
Kernen met openbaar Vervoer Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden Er wordt gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s Minimaal 28 bussen 18 Winks op HVO Pilot HVO
Voortzetting huidige busconcessie Afspraken maken met vervoerder over uitdienen contract Afspraken gemaakt
Aanbesteding busconcessie 2022-2032 Vervoerder is bekend Gunning
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over vervolgonderzoek naar de realisatie van de Lelylijn Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening Waddenveren Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst Besluitvorming PS gereed
Innovatieve Tafels In 2021 organiseren wij 2 innovatieve tafels 2

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 48.751
 • 1.771
 • 46.980
 • Begroting 2020
 • 54.020
 • 1.615
 • 52.405
 • Begroting 2021
 • 57.182
 • 1.657
 • 55.524
 • Begroting 2022
 • 57.198
 • 1.657
 • 55.541
 • Begroting 2023
 • 54.815
 • 1.657
 • 53.157
 • Begroting 2024
 • 54.815
 • 1.657
 • 53.157

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit exploitatie middelen voor het openbaarvervoer. De baten hebben betrekking op een bijdrage door derden in de uitgevoerde diensten. De huidige busconcessie loopt tot en met 2022, vanaf 2023 zijn er minder middelen beschikbaar.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Realisatie 2019
 • 321
 • 183
 • 46.427
 • 40
 • 46.971
 • 0
 • 43
 • 43
 • 1.726
 • 12
 • 1.738
 • 48.751
 • 1.771
 • 1.771
 • 1.771
 • 46.980
 • Begroting 2020
 • 455
 • 287
 • 51.161
 • 40
 • 51.944
 • 51
 • 0
 • 51
 • 2.025
 • 0
 • 2.025
 • 54.020
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 52.405
 • Begroting 2021
 • 455
 • 224
 • 56.461
 • 41
 • 57.182
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 57.182
 • 1.657
 • 1.657
 • 1.657
 • 55.524
 • Begroting 2022
 • 455
 • 257
 • 56.445
 • 41
 • 57.198
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 57.198
 • 1.657
 • 1.657
 • 1.657
 • 55.541
 • Begroting 2023
 • 455
 • 252
 • 54.066
 • 41
 • 54.815
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.815
 • 1.657
 • 1.657
 • 1.657
 • 53.157
 • Begroting 2024
 • 455
 • 252
 • 54.066
 • 41
 • 54.815
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.815
 • 1.657
 • 1.657
 • 1.657
 • 53.157

Ontwikkelingen/aandachtspunten

Huidige bus-en treinconcessie en toekomstige busconcessie 2022-2032
Het is op dit moment nog erg onduidelijk wat de (lange)termijn effecten van de invoering van de corona-maatregelen zullen zijn voor het Openbaar Vervoer, zowel wat betreft reizigersaantallen als de daarmee samenhangende financiële gevolgen. Daarmee is op dit moment ook nog niet te voorzien wat de financiële effecten van corona zijn op het OV in de huidige bus- en treinconcessies en welk effect dit heeft op de (aanbesteding van de) nieuwe busconcessie. Het is nog onduidelijk welke compensaties er zullen plaatsvinden vanuit het Rijk voor de opgelopen tekorten. Dat wil zeggen: het is op moment van schrijven nog niet duideijk of het ministerie van Financiën ook voor 2021 (ev.) een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar stelt voor de reële kosten als gevolg van de corona-maatregelen. De besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. Als het Rijk hierin niet voorziet, kan er een financiële consequentie zijn voor de provincie of het voorzieningen niveau van het OV moet worden bijgesteld. Van dit risico wordt melding gemaakt in het weerstandsvermogen.

Aanbesteding busconcessie Fryslân 2022 -2032
Op 27 november 2019 hebben Provinciale Staten de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn vertaald in minimumeisen waaraan het openbaar busvervoer in Fryslân moet voldoen. Deze minimumeisen zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 4 februari 2020 in het ontwerp-Programma van Eisen (PvE).

Door de coronacrisis is de aanbesteding van de busconcessie in juni 2020 voorlopig uitgesteld. Voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie vanaf 2022 geldt dat eerst moet worden onderzocht of de markt bereid is in te schrijven op de aanbesteding en voor welke prijs en welk voorzieningenniveau. De provincie loopt hierbij ook een risico waar het gaat om uit te vragen ambities, voorzieningenniveau en kosten.

Om hierin meer inzicht te krijgen kan de provincie een alternatieve aanbestedingsprocedure starten. Hiervoor is een marktconsultatie gestart. Met deze marktconsultatie hebben wij een eerste inzicht gekregen hoe de aanbesteding in het licht van coronacrisis eruit kan komen te zien. Gezien de vertrouwelijkheid kunnen we hier op moment van schrijven nog geen mededelingen over doen. Zodra de vervolgprocedure bekend is, zullen wij hierover naar buiten treden.

Verduurzaming OV
In de nieuwe treinconcessie 2020-2035 worden vanaf medio 2021 18 nieuwe treinen van het treintype Winks ingezet die gaan rijden op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel). Deze Winks gaan rijden op de Friese spoorlijnen Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Stavoren. Daarnaast wordt gestart met een 2 jaar durende pilot waarbij in twee bestaande treinen treintype GTW wordt gereden op HVO. Met deze pilot wordt met deze treinen ca. 90% CO2-reductie gerealiseerd.

Versnelling OV-verbinding Randstad-Noord-Nederland
Als vervolg op het onderzoek naar deze versnelling gaan we afspraken maken met het ministerie van IenW en andere partijen over de mogelijkheden tot versnelling met name op het deel Amsterdam-Zwolle en waar mogelijk boven Zwolle richting Leeuwarden. Verder gaan we afspraken maken over verdiepend vervolgonderzoek naar de nieuwe spoorlijn Lelystad-Groningen/Leeuwarden (Lelyijn) in het bestuurlijk overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) met als doel om een MIRT-verkenning uit te voeren naar de Lelylijn. Als een dergelijke verkenning is afgerond komt er zicht op de financiële consequenties van de Lelylijn en zal onderhandeld worden over wie wat gaat bijdragen. Het is mogelijk dat voor die bijdrage ook naar de provincie gekeken zal worden en de kosten zullen dan al snel in de (tientallen) miljoenen lopen.

Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle
We zijn met het Rijk in overleg over de voorwaarden om te komen tot decentralisatie van de sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle. In 2021 werken we aan afspraken over de vervolgstappen in dit proces.

Overdracht concessieverlening Waddenveren
In 2021 wordt besluitvorming door Provinciale Staten over de overname van de bevoegdheid voor de Waddenveren voorbereid. Daaraan voorafgaand, maar ook daarna wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor overdracht van de bevoegdheid voor de Waddenveren. Dit houdt onder meer in dat wordt gewerkt aan afspraken over het beheer en onderhoud van de haveninfrastructuur en vaargeulen, het inzichtelijk maken van de financiële aspecten om een budgetneutrale overgang te borgen, maar bijvoorbeeld ook de juridische consequenties, zoals bij een tussentijdse overdracht van de bevoegdheid en de wettelijke verankering van de provinciale bevoegdheid.

De opdracht valt onder opgave Waddenprojecten. Echter er zijn veel raakvlakken met openbaar vervoer, waarbij het o.a. gaat over aansluitingen op het openbaarvervoer en afstemming van dienstregelingen.

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren.
2 Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de corona-crisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien.
3 We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de huidige en nieuwe busconcessie.
4 We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies.
5 Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer.

Toelichting:

4. Op 20 januari hebben Provinciale Staten ingestemd met de ‘Routekaart OV bus Fryslân’. Met het vaststellen van deze routekaart in Provinciale Staten is de afspraak met Arriva bekrachtigd om ten tijde van coronabeperkingen de dienstregeling van de busconcessies (fors) af te schalen. Dit is een afwijking op de eerder overeengekomen afspraken die vastgelegd zijn in de concessie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start concessie volgens de voorwaarden uit de nieuwe concessie. De Winks worden in 2021 ingevoerd. Alle Winks in 2021
Kernen met openbaar Vervoer Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden Er wordt gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s Minimaal 28 bussen 18 Winks op HVO Pilot HVO
Voortzetting huidige busconcessie Afspraken maken met vervoerder over uitdienen contract Afspraken gemaakt
Aanbesteding busconcessie 2022-2032 Vervoerder is bekend Gunning
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over vervolgonderzoek naar de realisatie van de Lelylijn Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening Waddenveren Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst Besluitvorming PS gereed
Innovatieve Tafels In 2021 organiseren wij 2 innovatieve tafels 2

Toelichting:

Voortzetting huidige busconcessie en aanbesteding busconcessie 2022-2032
Onder voortzetten huidige busconcessie verstaan we de afspraken  maken over de overbruggingsconcessie met Arriva voor de periode December 2022 t/m December 2024. Deze gesprekken/onderhandelingen lopen momenteel. Deze afspraken dienen in het tweede kwartaal gemaakt te zijn. Vervolgens dient de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding voor de periode December  2024- December 2032 in het najaar van 2021 te starten. Gunning moet dan in 2023 plaatsvinden. De planning is echter wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona, die invloed hebben op de bereidheid van vervoerders om te offreren.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij willen een goed toegankelijk en beschikbaar Openbaar Vervoer in Fryslân en waar mogelijk willen we dat verbeteren.
2 Wij willen zoveel mogelijk de continuïteit van het OV borgen. Daarbij zijn wij afhankelijk van de na te leven maatregelen als gevolg van de corona-crisis. De financiële gevolgen hiervan zijn nu nog niet te overzien.
3 We betrekken hierbij de resultaten 42 tot en met 49 uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen waar het gaat om de huidige en nieuwe busconcessie.
4 We zorgen dat de concessies beheerd worden en worden uitgevoerd overeenkomstig met hetgeen is vastgelegd in de concessies.
5 Wij werken aan afspraken met het Rijk en andere partners over de verduurzaming van het Openbaar Vervoer

Toelichting:

4. Op 20 januari hebben Provinciale Staten ingestemd met de ‘Routekaart OV bus Fryslân’. Met het vaststellen van deze routekaart in Provinciale Staten is de afspraak met Arriva bekrachtigd om ten tijde van coronabeperkingen de dienstregeling van de busconcessies (fors) af te schalen. Dit is een afwijking op de eerder overeengekomen afspraken die vastgelegd zijn in de concessie. Vanaf 23 augustus 2021 wordt conform de routekaart en de coronabeperkingen de dienstregeling bijna volledig opgeschaald. Wel blijft er ruimte binnen de afspraken met Arriva om, indien de coronasituatie daarom vraagt, de dienstregeling wederom op of af te schalen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start concessie volgens de voorwaarden uit de nieuwe concessie. De Winks worden in 2021 ingevoerd. Alle Winks in 2021
Kernen met openbaar Vervoer Kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het RMP 2020) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen In de nieuwe treinconcessie gaan 18 nieuwe Winks op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, biodiesel) rijden Er wordt gestart met een 2-jarige pilot HVO in 2 GTW’s Minimaal 28 bussen 18 Winks op HVO Pilot HVO
Voortzetting huidige busconcessie Afspraken maken met vervoerder over uitdienen contract Afspraken gemaakt
Aanbesteding busconcessie 2022-2032 Vervoerder is bekend Gunning
Versnelling over bestaand en nieuw spoor Noorden-Randstad Bestaand spoor: er worden afspraken gemaakt over het realiseren van mogelijkheden tot versnelling op de lijn Amsterdam-Zwolle Nieuw spoor: er worden afspraken gemaakt over vervolgonderzoek naar de realisatie van de Lelylijn Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle Vervolgafspraken met het Rijk en de provincies Drenthe en Overijssel over de decentralisatie van de sprinterdiensten. Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening Waddenveren Afhankelijk van de besluitvorming; een getekende bestuursovereenkomst Besluitvorming PS gereed
Innovatieve Tafels In 2021 organiseren wij 2 innovatieve tafels 2

Toelichting:

Aanbesteding busconcessie 2022 – 2032
Onder voortzetten huidige busconcessie verstaan we de afspraken maken over de overbruggingsconcessie met Arriva voor de periode december 2022 t/m december 2024. Op 23 juni 2021 hebben PS ingestemd met de gewijzigde uitgangspunten voor deze kortdurende concessieperiode. De gesprekken/onderhandelingen om tot overeenstemming te komen met Arriva lopen momenteel. Deze afspraken dienen aan het einde van het jaar gemaakt te zijn. Vervolgens dient de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding voor de periode december 2024 t/m december 2032 in het najaar van 2021 te starten. Gunning moet dan in 2023 plaatsvinden. De planning is echter wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona, die invloed hebben op de bereidheid van vervoerders om te offreren.

Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle
Op basis van de gemaakte BO-MIRT afspraken 2020 zijn in opdracht van de provincie en het Rijk in de 1e helft van 2021 de mogelijke productstappen voor een verbeterd reizigersproduct op Leeuwarden-Zwolle verkend. Eveneens zijn de daarmee samenhangende exploitatiekosten en de benodigde infrastructuurmaatregelen en aanlegkosten daarvan in beeld gebracht. Het Rijk en de provincie zijn met elkaar in gesprek om tot overeenstemming te komen onder welke (financiële) voorwaarden en condities decentralisatie van de sprinterdienst kan plaatsvinden. Vanwege de demissionaire status van het kabinet heeft het Rijk een beperkt mandaat om hierover afspraken te maken met de provincie. Het streven van het Rijk en de provincie is om in het komende BO MIRT (bij de aanstelling van een nieuw kabinet) hierover vervolgafspraken te maken. De kans is aanwezig dat het komende BO MIRT opschuift van het najaar 2021 naar het voorjaar 2022, vanwege de lange kabinetsformatie in Den Haag.

Overdracht concessieverlening Waddenveren;
Geconstateerd is dat er nog diverse vraagstukken openstaan die relevant zijn voor de besluitvorming door PS over de overname van de concessieverlening voor de Waddenveren. Dit maakt het niet opportuun om in 2021 een bestuursovereenkomst voor overname van die bevoegdheid op te stellen. Daarom is nu eerst een intentieverklaring Waddenveren opgesteld waarin de onderwerpen zijn benoemd waarover nog vraagstukken openstaan en is een termijn opgenomen waarbinnen deze vraagstukken moeten zijn beantwoord (uiterlijk 31 december 2021).  GS hebben deze intentieverklaring in hun bijeenkomst van 29 juni 2021 vastgesteld en het wachten is nu op besluitvorming en ondertekening door de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Print deze pagina