Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

We streven naar een “voldoende onderhoudsniveau” (ook wel een ‘7’ genoemd). In het huidige bestuursakkoord is onder resultaat 38 verklaard dat dit niveau ook op het Van Harinxmakanaal van toepassing wordt, zodat ons gehele areaal zoveel mogelijk op het zelfde kwaliteitsniveau komt qua staat van onderhoud. De aanpak van het Van Harinxmakanaal pakken we meer programmatisch aan. Om synergievoordeel te bereiken en hinder te beperken leggen we verbindingen tussen geplande onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden ten behoeve van de opwaardering van het kanaal (bijv. bochtverruiming Franeker, resultaat 37). In 2020 zijn de kaders voor het onderhoud geëvalueerd en geactualiseerd en vastgesteld door PS. Daarbij is de ruimte geboden om te komen tot een meer gedifferentieerd onderhoud. Dit houdt in dat de technische staat van belangrijke verbindingen op een hoger niveau kan liggen dan de staat van meer ondergeschikte verbindingen. Dit principe wordt eerst toegepast bij het onderhoud aan oevers en zo mogelijk later doorgevoerd naar andere onderdelen van ons areaal. Hiermee wordt beter invulling gegeven aan risico-gestuurd onderhoud.

Met Rijkswaterstaat zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van vaargeul de Boontjes tot en met 2022. De Provincie draagt financieel bij aan het op diepte houden. Daartoe heeft PS juni 2020 besloten bij de behandeling van de kadernota. In 2023  wordt er geëvalueerd met het Rijk.

In mei 2020 is het nieuwe grondbeleid vastgesteld. Binnen het nieuwe beleid hebben wij een aanzet gegeven tot het doen van strategische aankopen en de start van de Fryske Grûnbank. Wij zullen PS actief informeren over de voortgang van de aankopen en hun doel. Tevens zullen wij samen met onze partners werken aan een gemeenschappelijke grondbank. Daarnaast zal onder leiding van de opgave Natuur een strategische nota worden uitgewerkt waarin het instrument onteigening ten behoeve van de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland, nader wordt geduid.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2021’
 • We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale (tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
 • We gaan door met een verdere professionalisering van ons assetmanagementsysteem
 • We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau..
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.100 geïdentificeerde dossiers 220 opgeloste dossiers

NB:

 1. bovengenoemde kpi’s betreffen alleen de technische staat van het areaal gebaseerd op de oude onderhoud beleidskaders. Gedifferentieerd onderhoud is hierin nog niet meegenomen.
 2. De staat van onderhoud draagt maar voor een deel bij aan de beleidsdoelen veiligheid, bereikbaarheid en beleving. Daarnaast zegt het niets over hoe het onderhoud is uitgevoerd en of door de wijze van uitvoering andere beleidsdoelstelling meegenomen zijn zoals ecologie en circulariteit. Daarom gaan wij onderzoeken hoe vanuit beleidsdoelen gerapporteerd kan worden en geven daarbij aan waaraan onderhoud heeft bijgedragen of gaat bijdragen.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 25.890
 • 21.770
 • 4.120
 • Begroting 2020
 • 23.524
 • 976
 • 22.548
 • Begroting 2021
 • 26.459
 • 973
 • 25.486
 • Begroting 2022
 • 30.558
 • 1.973
 • 28.585
 • Begroting 2023
 • 20.418
 • 973
 • 19.446
 • Begroting 2024
 • 20.210
 • 973
 • 19.237

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten welke in de loop van de jaren toeneemt als gevolg van oplevering van investeringswerken en afboeking van activa in eigendom derden. De programmering voor groot onderhoud moet meerjarig nog uit de reserve groot onderhoud worden onttrokken. De eenmalige stijging in de baten wordt veroorzaakt door verkoop van steunpunten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 17
 • 0
 • 60
 • 321
 • 0
 • 390
 • 3.754
 • 8.524
 • 8
 • 1
 • 1.446
 • 339
 • 14.859
 • 0
 • 38
 • 9
 • 47
 • -371
 • 908
 • 0
 • 0
 • 538
 • 3.737
 • 5.199
 • 8.936
 • 1.511
 • 1.511
 • 25.890
 • 30
 • 482
 • 584
 • 66
 • 0
 • 1.162
 • 9.030
 • 4.793
 • 4.021
 • 1.253
 • 19.097
 • 1.511
 • 1.511
 • 21.770
 • 4.120
 • Begroting 2020
 • 323
 • 217
 • 1.440
 • 24
 • 213
 • 0
 • 405
 • 3.255
 • 8.009
 • 0
 • 17
 • 1.519
 • 371
 • 15.793
 • 0
 • 45
 • 51
 • 96
 • 0
 • 159
 • 3.251
 • 4.226
 • 7.636
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 23.524
 • 30
 • 318
 • 486
 • 142
 • 0
 • 976
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 976
 • 22.548
 • Begroting 2021
 • 194
 • 301
 • 1.600
 • 24
 • 217
 • 33
 • 265
 • 3.753
 • 8.044
 • 0
 • 18
 • 1.551
 • 385
 • 16.383
 • 200
 • 45
 • 51
 • 296
 • 0
 • 2.202
 • 3.436
 • 4.142
 • 9.780
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26.459
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 0
 • 973
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 973
 • 25.486
 • Begroting 2022
 • 70
 • 352
 • 1.760
 • 24
 • 217
 • 66
 • 265
 • 3.760
 • 8.119
 • 0
 • 18
 • 1.551
 • 563
 • 16.764
 • 200
 • 0
 • 51
 • 251
 • 3.280
 • 2.642
 • 3.421
 • 4.200
 • 13.543
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.558
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 1.000
 • 1.973
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.973
 • 28.585
 • Begroting 2023
 • 108
 • 446
 • 1.920
 • 24
 • 217
 • 99
 • 265
 • 3.749
 • 8.076
 • 0
 • 18
 • 1.523
 • 563
 • 17.008
 • 0
 • 0
 • 51
 • 51
 • 0
 • 2.660
 • 700
 • 0
 • 3.360
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.418
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 0
 • 973
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 973
 • 19.446
 • Begroting 2024
 • 152
 • 740
 • 2.080
 • 24
 • 217
 • 132
 • 265
 • 3.742
 • 8.076
 • 0
 • 18
 • 1.491
 • 563
 • 17.499
 • 0
 • 0
 • 51
 • 51
 • 0
 • 2.660
 • 0
 • 0
 • 2.660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.210
 • 30
 • 318
 • 482
 • 143
 • 0
 • 973
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 973
 • 19.237

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Verlengen bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 200
 • 200
 • 2022
 • 200
 • 200
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur conform het door PS vastgestelde onderhoudsniveau
2 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2021’
3 We werken verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale (tijdelijke huisvesting) en realiseren een definitieve bediencentrale gecombineerd met een steunpunt voor Provinciale waterstaat.
4 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
5 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
6 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen en professionaliseren de integrale samenwerking met politie en andere handhavende diensten
7 We gaan door met een verdere professionalisering van ons assetmanagementsysteem
8 We gaan door met het afhandelen van de oorspronkelijk ruim 1700 geïdentificeerde dossiers van oneigenlijk gebruik van provinciale eigendommen.

Toelichting:

3. Het draagvlak in de nabij omgeving voor het op afstand bedienen van bruggen staat in sommige situaties onder druk. Participatie door gemeenten blijft achter bij de verwachtingen ten tijde van de besluitvorming PS eind 2015. Het betreft de gemeente Noardeast-Fryslân (5 bruggen) en gemeente Leeuwarden (1 brug in Warten). Op dit moment is zeker dat er 36 bruggen vanuit het Swettehûs bediend gaan worden. Er is fysieke ruimte om dat aantal uit te kunnen breiden. De mogelijkheden hiertoe worden verkend. Op doelbereik vindt overleg plaats met betreffende beheerders over knelpunten in het netwerk (tolgeld- en pauzevrij bedienen).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau:
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 91%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen In 5 jaar oplossen van de resterende 1.100 geïdentificeerde dossiers 220 opgeloste dossiers

Toelichting:

Oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
Door de corona-maatregelen kunnen wij beperkt persoonlijk contact leggen wat de afhandeling van de dossiers vertraagt. Wij verwachten dit jaar de helft van de dossiers, 110, te kunnen afhandelen. Door een verhoogde inzet de komende jaren verwachten wij de opgelopen achterstanden in 2020 en 2021 in te kunnen lopen, indien halverwege dit jaar de coronamaatregelen worden ingetrokken.

Print deze pagina