Programma 2: Infrastructuur

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Onze plannen en beleidskaders zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen. Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers (resultaat 40) We plegen extra inzet op de doelgroepen jongeren (in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs) en ouderen. Het vervoermiddel Fiets krijgt bijzondere aandacht.

Met betrokken partijen in Fryslân geven we vorm en inhoud aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2021 voor het nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030). We halen cofinanciering uit de Impulsregeling Verkeersveiligheid.
Voor de speerpunten Snelheid en Alcohol/Drugs streven we in de Kerngroep Verkeershandhaving in 2021 naar verdubbeling van het aantal controles (peiljaar 2017).
We zoeken naar wegen om maximaal in te zetten op de veiligheid van de combinatie 70+ verkeersdeelnemer op een (elektrische) fiets. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Met een nieuw beleidskader, het Regionaal Mobiliteits Programma, geven wij uitwerking aan de Omgevingsvisie en aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Hierin leggen we in brede zin de provinciale inzet vast inzake infrastructuur en mobiliteit. Dit is inclusief de milieu-aspecten waaronder de bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het Regionaal Mobiliteits Programma wordt in 2021 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
 • De provinciale inzet op het gebied van infrastructuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een Uitvoeringsprogramma. De opzet hiervan wordt mogelijk anders, afhankelijk van het Regionaal Mobiliteits Programma. De programmering voor 2022 is beschikbaar voorafgaand aan het bespreken van de begroting voor 2022 in Provinciale Staten.
 • Wij doen onderzoek naar de meest passende oplossing voor de N354 tussen Sneek en Leeuwarden (resultaat 35).
 • Samen met gemeenten stellen we een programma op en voeren dit uit voor het realiseren van minimaal vier hoofdfietsroutes (resultaat 41). Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een provinciale subsidie beschikbaar.
 • Met het Rijk zoeken we verdere samenwerking, onder andere bij de uitvoering van het Regionaal Mobiliteits Programma. Wij werken aan afspraken over de Lelylijn en over het oplossen van de knelpunten in en langs het hoofdwegennet, de hoofdvaarwegen en het spoorwegnet (resultaat 36: bruggen Skarster Rien en Bolsward, resultaat 37: Tjerk Hiddessluizen en resultaat 39: sluis Kornwerderzand), onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Beleidskader Regionaal Mobiliteits Programma als voorstel aan Provinciale Staten gereed
Programmering 2022 Uitvoeringsprogramma 2022 gereed
Naar nul verkeersdoden Aantal verkeersdoden in Fryslân (CBS)* In 2021 een daling ten opzichte van 2020 en maximaal de helft van 33 (gemiddelde 2007 t/m 2009) in 2025
*Deze indicator kent geen resultaat maar een uitkomst en wordt niet met kleuren gepresenteerd.

Om ethische reden is hier de indicator de tussenwaarde en niet het doel van onze inspanningen; het doel is nul verkeersdoden.

In de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 stelden we als doel dat we in 2025 minimaal een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bereikt willen hebben op alle Friese wegen ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2007 t/m 2009.
Destijds viel de keuze op de data zoals die door politie Fryslân gerapporteerd worden.
Inmiddels is het verschil tussen deze data en de rapportage door het CBS zo groot geworden, dat we gebruik zijn gaan maken van het CBS als bron voor deze data.
Begin 2020 hebben we het gemiddelde van 2007 t/m 2009 en de jaaruitkomsten en de tussenwaarde in 2025 aldus aangepast:

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.957
 • 23
 • 1.934
 • Begroting 2020
 • 5.535
 • 0
 • 5.535
 • Begroting 2021
 • 4.377
 • 0
 • 4.377
 • Begroting 2022
 • 4.264
 • 0
 • 4.264
 • Begroting 2023
 • 3.477
 • 0
 • 3.477
 • Begroting 2024
 • 1.877
 • 0
 • 1.877

Toelichting:

De structurele begrote lasten (€ 1,9 mln.) hebben betrekking op algemene beheerskosten, monitoring en verkeersveiligheid. De fluctuatie in de lasten wordt veroorzaakt door tijdelijke budgetten in totaliteit gaat het om onderzoeken en planstudies (€ 0,4 mln.), onbeveiligde overwegen ( € 1 mln.) en bestrijding fietsonveiligheid (€ 7,4 mln.)

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Statenjacht
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Onderzoek Lelylijn
 • Planstudie aquaduct Bolsward
 • Planstudie N354 Sneek-Leeuwarden
 • Planstudie Spooraquaduct VHK
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Realisatie 2019
 • 93
 • 0
 • 0
 • 1.710
 • 81
 • 1.884
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 73
 • 73
 • 1.957
 • 23
 • 23
 • 23
 • 1.934
 • Begroting 2020
 • 72
 • 101
 • 40
 • 1.973
 • 24
 • 2.210
 • 2.325
 • 250
 • 500
 • 50
 • 100
 • 50
 • 50
 • 3.325
 • 0
 • 0
 • 5.535
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.535
 • Begroting 2021
 • 73
 • 101
 • 40
 • 1.639
 • 24
 • 1.877
 • 1.850
 • 250
 • 250
 • 50
 • 0
 • 50
 • 50
 • 2.500
 • 0
 • 0
 • 4.377
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.377
 • Begroting 2022
 • 73
 • 101
 • 40
 • 1.639
 • 24
 • 1.877
 • 1.850
 • 250
 • 287
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.387
 • 0
 • 0
 • 4.264
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.264
 • Begroting 2023
 • 73
 • 101
 • 40
 • 1.639
 • 24
 • 1.877
 • 1.350
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.600
 • 0
 • 0
 • 3.477
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.477
 • Begroting 2024
 • 73
 • 101
 • 40
 • 1.639
 • 24
 • 1.877
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.877
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.877

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Met een nieuw beleidskader, het Regionaal Mobiliteits Programma, geven wij uitwerking aan de Omgevingsvisie en aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Hierin leggen we in brede zin de provinciale inzet vast inzake infrastructuur en mobiliteit. Dit is inclusief de milieuaspecten waaronder de bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek. Het Regionaal Mobiliteits Programma wordt in 2021 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.
2 De provinciale inzet op het gebied van infrastructuur en mobiliteit brengen wij jaarlijks in beeld in een Uitvoeringsprogramma. De opzet hiervan wordt mogelijk anders, afhankelijk van het Regionaal Mobiliteits Programma. De programmering voor 2022 is beschikbaar voorafgaand aan het bespreken van de begroting voor 2022 in Provinciale Staten.
3 Wij doen onderzoek naar de meest passende oplossing voor de N354 tussen Sneek en Leeuwarden (resultaat 35).
4 Samen met gemeenten stellen we een programma op en voeren dit uit voor het realiseren van minimaal vier hoofdfietsroutes (resultaat 41). Dit bestaat uit een gemeentelijk deel en een provinciaal deel. Voor het gemeentelijke deel komt een provinciale subsidie beschikbaar.
5 Met het Rijk zoeken we verdere samenwerking, onder andere bij de uitvoering van het Regionaal Mobiliteits Programma. Wij werken aan afspraken over de Lelylijn (mede in het kader van het Deltaplan NNL) en over het oplossen van de knelpunten in en langs het hoofdwegennet, de hoofdvaarwegen en het spoorwegnet (resultaat 36: bruggen Skarster Rien en Bolsward, resultaat 37: Tjerk Hiddessluizen en resultaat 39: sluis Kornwerderzand), onder andere via het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Toelichting:

4. Het uitgangspunt voor het gemeentelijke deel was een financiële verdeling van 50% gemeente en 50% provincie. Aan de bijdragen van gemeenten kan binnen deze collegeperiode in veel gevallen niet worden voldaan. Het resultaat staat hiermee onder druk. Er wordt gezamenlijk gekeken naar haalbare oplossingen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Beleidskader Regionaal Mobiliteits Programma als voorstel aan Provinciale Staten gereed
Programmering 2022 Uitvoeringsprogramma 2022 gereed
Naar nul verkeersdoden Aantal verkeersdoden in Fryslân (CBS). (Geen kleuring prognose vanuit ethisch oogpunt. Zie toelichting voor meer informatie.) In 2021 een daling ten opzichte van 2020 en maximaal de helft van 33 (gemiddelde 2007 t/m 2009) in 2025

Toelichting:

In het eerste kwartaal van 2021 hebben zich drie dodelijke ongevallen voorgedaan op alle Friese wegen. In het eerste kwartaal van 2020 waren dat er elf. Vanwege de actualiteit gebruiken we hier de data van politie Fryslân. De data voor de definitieve jaarrapportage komt van het CBS. Vanwege het feit dat het CBS drie bronnen combineert, komen zij vrijwel altijd met een hoger definitief aantal dodelijke ongevallen en dodelijke slachtoffers. Nationaal is het verschil vrijwel constant 15%. Vanwege de omvang van de Friese aantallen wisselt het percentage hier nogal.

Print deze pagina