Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Met dit programma geven wij invulling aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals die zijn opgenomen onder het motto ‘Bestemming Fryslân’. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van Fryslân door het instandhouden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, door te zorgen voor openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen.

Met het Rijk willen we afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen. Naast bereikbaarheid ligt onze focus ook op verkeersveiligheid. In de jaren 2015 t/m 2019 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. Wij willen het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen. Dat doen wij door het veiliger maken van de provinciale wegen en door een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een nadere toelichting van de verbonden partijen staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst – Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 114.018
 • 27.748
 • 86.270
 • Begroting 2020
 • 134.217
 • 29.482
 • 104.735
 • Begroting 2021
 • 113.078
 • 8.602
 • 104.476
 • Begroting 2022
 • 113.171
 • 7.752
 • 105.418
 • Begroting 2023
 • 89.499
 • 4.493
 • 85.006
 • Begroting 2024
 • 84.666
 • 2.667
 • 81.999

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.957
 • 37.419
 • 25.890
 • 48.751
 • 114.018
 • 23
 • 4.184
 • 21.770
 • 1.771
 • 27.748
 • 86.270
 • Begroting 2020
 • 5.535
 • 51.138
 • 23.524
 • 54.020
 • 134.217
 • 0
 • 26.892
 • 976
 • 1.615
 • 29.482
 • 104.735
 • Begroting 2021
 • 4.377
 • 25.061
 • 26.459
 • 57.182
 • 113.078
 • 0
 • 5.972
 • 973
 • 1.657
 • 8.602
 • 104.476
 • Begroting 2022
 • 4.264
 • 21.151
 • 30.558
 • 57.198
 • 113.171
 • 0
 • 4.122
 • 1.973
 • 1.657
 • 7.752
 • 105.418
 • Begroting 2023
 • 3.477
 • 10.789
 • 20.418
 • 54.815
 • 89.499
 • 0
 • 1.863
 • 973
 • 1.657
 • 4.493
 • 85.006
 • Begroting 2024
 • 1.877
 • 7.765
 • 20.210
 • 54.815
 • 84.666
 • 0
 • 37
 • 973
 • 1.657
 • 2.667
 • 81.999

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 84.629
 • 75.158
 • 159.787
 • 2.667
 • 6.448
 • 9.115
 • 150.671
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1.113
 • -10.296
 • -9.183
 • 90
 • 0
 • 90
 • -9.273
 • Realisatie per 1-4
 • 17.578
 • 1.267
 • 18.845
 • 1.577
 • -804
 • 772
 • 18.072
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 35.443
 • 17.710
 • 53.153
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53.153
 • Saldo
 • 32.721
 • 45.885
 • 78.606
 • 1.180
 • 7.252
 • 8.433
 • 70.173

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 76.464
 • 8.165
 • 84.629
 • 38.431
 • 30.692
 • 6.035
 • 0
 • 75.158
 • 159.787
 • 2.667
 • 0
 • 2.667
 • 0
 • 413
 • 6.035
 • 0
 • 6.448
 • 9.115
 • 150.671
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 494
 • 619
 • 1.113
 • -11.000
 • 704
 • 0
 • 0
 • -10.296
 • -9.183
 • 90
 • 0
 • 90
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 90
 • -9.273
 • Realisatie per 1-4
 • 17.329
 • 249
 • 17.578
 • 64
 • 745
 • 70
 • 387
 • 1.267
 • 18.845
 • 1.577
 • 0
 • 1.577
 • 0
 • 0
 • -1.091
 • 287
 • -804
 • 772
 • 18.072
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 32.935
 • 2.508
 • 35.443
 • 290
 • 17.356
 • 33
 • 31
 • 17.710
 • 53.153
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53.153
 • Saldo
 • 26.693
 • 6.027
 • 32.721
 • 27.076
 • 13.295
 • 5.932
 • -418
 • 45.885
 • 78.606
 • 1.180
 • 0
 • 1.180
 • 0
 • 413
 • 7.126
 • -287
 • 7.252
 • 8.433
 • 70.173
Print deze pagina