Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, rond allerlei thema’s als bijvoorbeeld leefbaarheid en economie. In het kader van De Friese Samenwerking (DFA) werken we samen met het Wetterskip en de VFG op gebied van onder andere de omgevingsvisie. We werken samen me de gemeenten op allerlei terreinen, international zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthem’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we vooral samen op de economische thema’s. De SNN samenwerking is met de drie noordelijke provincies. Sinds 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 is de CdK voorzitter van het SNN. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

We zetten de regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Het Wetterskip Fryslân is een belangrijke partner voor de provincie, waarmee we intensief samenwerken. Mede in het licht van bestuurlijke vernieuwing werken we met Wetterskip Fryslân aan het verder optimaliseren van de samenwerking. Hierbij is uiteraard oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Hieronder staat een aantal resultaten en de daarbij behorende inzet van middelen die zich richten op de bestuurlijke samenwerking in SNN verband en met betrekking tot de Wadden. De beoogde doelen en resultaten van de verschillende samenwerkingsvormen in dit beleidsveld, landen in de verschillende begrotingsprogramma’s waar ze betrekking op hebben, zoals bijvoorbeeld Infractructuur, Economie en Mienskip.

 • In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
 • We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
 • We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
 • Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie[1] bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 30.976
 • 551
 • 30.425
 • Begroting 2020
 • 30.882
 • 619
 • 30.263
 • Begroting 2021
 • 30.492
 • 548
 • 29.944
 • Begroting 2022
 • 30.415
 • 548
 • 29.868
 • Begroting 2023
 • 30.272
 • 548
 • 29.725
 • Begroting 2024
 • 30.272
 • 548
 • 29.725

Toelichting:

De begrote lasten betreft met name de bijdrage van ca € 29 miljoen per jaar aan het Waddenfonds die wij via het provinciefonds ontvangen. De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • Nationale Ombudsman
 • Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • Realisatie 2019
 • 28.878
 • 0
 • 4
 • 31
 • 834
 • 27
 • 29.773
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 237
 • 37
 • 275
 • 787
 • 787
 • 30.976
 • 0
 • 153
 • 153
 • 237
 • 37
 • 275
 • 124
 • 124
 • 551
 • 30.425
 • Begroting 2020
 • 28.878
 • 20
 • 5
 • 41
 • 1.267
 • 72
 • 30.283
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 271
 • 61
 • 332
 • 76
 • 76
 • 30.882
 • 61
 • 226
 • 287
 • 271
 • 61
 • 332
 • 0
 • 0
 • 619
 • 30.263
 • Begroting 2021
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 1.016
 • 72
 • 30.032
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 200
 • 61
 • 261
 • 57
 • 57
 • 30.492
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.944
 • Begroting 2022
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 200
 • 61
 • 261
 • 66
 • 66
 • 30.415
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.868
 • Begroting 2023
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 65
 • 65
 • 30.272
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.725
 • Begroting 2024
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 65
 • 65
 • 30.272
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.725

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Programma Rijke Wadden
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 142
 • 142
 • 2022
 • 142
 • 142
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 0
 • 0

[1] Met de andere opdrachtgevers, namelijk het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Groningen en Noord-Holland en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN).

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Toelichting:

2. De Fryslândei 2021 zou plaats moeten vinden in Brussel medio oktober 2021. Op dit moment is het nog niet zeker of tegen die tijd (grootschalige) fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn gezien de situatie omtrent het coronavirus.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Toelichting:

Organiseren Fryslândei
In verband met de coronacrisis is de Fryslândei in 2020 niet doorgegaan. Toen is geadviseerd om het evenement uit te stellen tot oktober 2021. Het is onwaarschijnlijk dat een Fryslândei als fysiek evenement in oktober 2021 wel door kan gaan. Wij verwijzen daarbij naar de EWRC die in dezelfde periode valt en die – vanwege de onzekerheid over het dan geldende regime van coronamaatregelen – dit jaar wederom digitaal wordt gehouden.

Print deze pagina