Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit kunnen voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.

We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt Fryslân.

We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
 • We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
 • We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van alle inwoners van Fryslân.
 • We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
 • We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
 • We stimuleren het gebruik van startnotities.
 • We noteren alle moties en toezeggingen en bewaken de tijdige afhandeling er van.
 • We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2021 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
 • We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
 • We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en portfoliosecretarissen).
 • Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
 • Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geinformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100%
Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100%
Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2917 100%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 3.696
 • 180
 • 3.516
 • Begroting 2020
 • 3.552
 • 17
 • 3.535
 • Begroting 2021
 • 3.484
 • 17
 • 3.467
 • Begroting 2022
 • 3.433
 • 17
 • 3.416
 • Begroting 2023
 • 3.433
 • 17
 • 3.416
 • Begroting 2024
 • 3.423
 • 17
 • 3.406

Toelichting:

De begrote lasten betreffen alle met Provinciale Staten gemoeide middelen, o.a. voor de griffie, fracties en het onderhoud en de afschrijving van ICT-middelen. De lasten waren in 2019 tijdelijk iets hoger in verband met de Statenverkiezingen in dat jaar.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • Dorpentop
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenverkiezingen
 • Statenfracties
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Realisatie 2019
 • 71
 • 64
 • 941
 • 1.038
 • 306
 • 406
 • 704
 • 27
 • 40
 • 3.597
 • 50
 • 2
 • 146
 • 198
 • -99
 • -99
 • 3.696
 • 22
 • 21
 • 100
 • 36
 • 180
 • 180
 • 3.516
 • Begroting 2020
 • 90
 • 18
 • 849
 • 0
 • 301
 • 1.448
 • 699
 • 82
 • 55
 • 3.542
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.552
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.535
 • Begroting 2021
 • 92
 • 18
 • 850
 • 0
 • 301
 • 1.472
 • 603
 • 82
 • 56
 • 3.474
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.484
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.467
 • Begroting 2022
 • 92
 • 18
 • 850
 • 0
 • 301
 • 1.472
 • 552
 • 82
 • 56
 • 3.423
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.433
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.416
 • Begroting 2023
 • 92
 • 18
 • 850
 • 0
 • 301
 • 1.472
 • 552
 • 82
 • 56
 • 3.423
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.433
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.416
 • Begroting 2024
 • 92
 • 18
 • 850
 • 0
 • 301
 • 1.472
 • 552
 • 82
 • 56
 • 3.423
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.423
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.406

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
2 We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
3 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van alle inwoners van Fryslân.
5 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
6 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
7 We stimuleren het gebruik van startnotities.
8 We noteren alle moties en toezeggingen en bewaken de tijdige afhandeling er van.
9 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2021 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
10 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
11 We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en portfoliosecretarissen).
12 Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
13 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Toelichting:

2. Deze afstemming leidt helaas nog niet tot een evenwichtige planning van GS-stukken.
5. Het organiseren van activiteiten wordt beperkt door de coronamaatregelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100%
Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100%
Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2019 100%
Print deze pagina