Onderdeel 2: Ontwikkeling begrotingssaldo

Eerste bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor-beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2021 tot aan de 1e berap 2021 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2021 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2020. Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in de vergadering van november nog een begrotingswijziging vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2020.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de hieronder opgenomen tabel staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2021
 • Voorstellen PS 2e berap 2020
 • Voorstellen GS 2e berap 2020
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2020
 • GS Provinciefonds – effecten septembercirculaire 2020
 • PS 25-11-2020 Ymplementaasjeplan enerzjeneutrale provinsje
 • GS Provinciefonds – effecten decembercirculaire 2020
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2020
 • GS rentevergoeding voorfinanciering
 • Voorstellen PS 1e berap 2021
 • Voorstellen GS 1e berap 2021
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2021
 • 2021
 • 1,7
 • -0,7
 • -0,3
 • 0,7
 • -0,2
 • 0,0
 • -0,5
 • -0,2
 • 0,0
 • 6,7
 • 0,9
 • 7,5
 • 2022
 • 3,3
 • -0,3
 • -0,4
 • 2,6
 • 0,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 3,0
 • 0,1
 • -0,8
 • 0,9
 • 3,2
 • 2023
 • 1,9
 • -0,2
 • -0,4
 • 1,3
 • -1,4
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,2
 • 0,1
 • 3,9
 • 0,8
 • 4,6
 • 2024
 • 0,6
 • -0,1
 • -0,4
 • 0,1
 • 0,6
 • -0,1
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,1
 • -2,7
 • 0,8
 • -1,2
 • 2025
 • 7,7
 • -0,1
 • -0,4
 • 7,2
 • 0,7
 • -0,1
 • 0,0
 • 7,8
 • 0,0
 • -2,2
 • 0,8
 • 6,4

 

Print deze pagina