Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

Ons doel is om een meerjarige balans te creëren tussen het provinciale takkenpakket, inclusief de ambities van het bestuur, en de beschikbare ruimte voor personeel. Structurele taken worden zo veel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers. We zijn flexibel door de inzet van tijdelijke medewerkers en door in te kunnen huren bij specialistische werkzaamheden, tijdelijke/piekwerkzaamheden en bij vervanging door ziekte. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de inzet van diensten, zoals bijvoorbeeld catering.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
 • Inclusiviteit: in 2021 kent onze organisatie 25 participatiebanen.
 • We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
 • Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
 • Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4,5%.

Bovenstaande doelen en resultaten zijn onderdeel van het thema Goed werkgeverschap uit het strategisch personeelsbeleid.
In de paragraaf bedrijfsvoering werken we dit thema verder uit, samen met de thema’s Investeren in kwaliteit en Structureel borgen van SPP, inclusief doelen, resultaten en monitoring

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Balans inzet vaste/tijdelijke me-dewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Inclusiviteit Aantal fte (in de zin van participatiewet) participatiebanen 25
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Sturing op daling percentage 4,5 %

Wat mag het kosten?

20-10-2020: Het is gebleken dat in de doorkliktabel een onjuiste selectie is toegepast. Via deze link is de juiste tabel toegankelijk.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • Overige lasten
 • Subtotaal
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 68.298
 • 3.596
 • 71.894
 • -11.223
 • 60.672
 • 1.920
 • 1.920
 • 58.752
 • Begroting 2020
 • 70.978
 • 3.332
 • 74.310
 • -11.438
 • 62.872
 • 2.108
 • 2.108
 • 60.764
 • Begroting 2021
 • 63.633
 • 4.320
 • 67.953
 • -6.664
 • 61.289
 • 1.312
 • 1.312
 • 59.976
 • Begroting 2022
 • 61.363
 • 4.304
 • 65.667
 • -6.052
 • 59.616
 • 1.312
 • 1.312
 • 58.304
 • Begroting 2023
 • 59.839
 • 4.152
 • 63.992
 • -5.227
 • 58.765
 • 1.312
 • 1.312
 • 57.453
 • Begroting 2024
 • 49.931
 • 2.917
 • 52.848
 • -1.407
 • 51.441
 • 190
 • 190
 • 51.252

Toelichting:

De lasten van het beleidsveld Mensen zijn opgenomen als beschikbaar budget, een deel van dat budget wordt gedekt uit diverse inkomsten. Volgens de voorschriften worden deze inkomsten opgenomen als een negatieve last. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering met daarin een uitgebreide tabel met toelichting.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Digitaliseringsopgave provincie Fryslân (capaciteit)
 • Inzet IMF-regionale samenwerking (capaciteit)
 • Middelen programma Stikstof voor handhaving Omgevingszaken
 • Middelen programma Stikstof voor handhaving Omgevingszaken (structureel)
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw (capaciteit)
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 200
 • 1.860
 • 190
 • 180
 • 53
 • 2.483
 • 2022
 • 200
 • 1.860
 • 190
 • 180
 • 0
 • 2.430
 • 2023
 • 200
 • 1.860
 • 0
 • 180
 • 0
 • 2.240
 • 2024
 • 200
 • 1.860
 • 0
 • 180
 • 0
 • 2.240
Print deze pagina