Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen.

We combineren onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie onder meer door het blijven ondersteunen van de opbouw van kennis in Fryslân. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als het Innovatiecluster Drachten (ICD), Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers.

Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.

Voor meer informatie over het ICD zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In 2021 doen we meer aan circulair inkopen.
 • In 2021 willen we launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.
 • Er worden in 2021 innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart.
 • Er wordt een regeling circulaire economie ontwikkeld en open gesteld in 2021.
 • De MKB-voucherregeling is in 2021 uitgebreid met de mogelijkheid om kennis op te halen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken.
 • Het programma Sterk Fries Ondernemerschap leidt tot het opzetten en begeleiden van nieuwe innovatieve bedrijven/startups.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Circulaire Economie Een stijging van de circulaire inkopen Meer dan in 2020
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart. 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 4.421
 • 1.358
 • 3.062
 • Begroting 2020
 • 10.013
 • 2.110
 • 7.903
 • Begroting 2021
 • 4.446
 • 10
 • 4.436
 • Begroting 2022
 • 4.311
 • 8
 • 4.304
 • Begroting 2023
 • 3.353
 • 0
 • 3.353
 • Begroting 2024
 • 920
 • 0
 • 920

Toelichting:

De begrote lasten dalen van 2020 naar 2021 met ca. € 5,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door de in 2020 begrote budgetten voor IVC Drachten, FACT en de toegekende cofinanciering op Waddenfonds EZ/EFRO en Interreg. Na 2023 zijn de meeste budgetten die bij het bestuursakkoord zijn toegekend, beëindigd en bestaat de begroting voornamelijk uit het structurele budget Agenda Economie.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • IPO bijdrage
 • Brede welvaart
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Jaarplan circulair
 • MKB voucher
 • Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • VCF 2020-2023
 • Creative Europe projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Horizon 2020 projecten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Closing the Loops
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Waddenfonds projecten
 • Agenda economie
 • Interreg projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Lening Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN
 • Realisatie 2019
 • 781
 • 18
 • 799
 • 0
 • 352
 • 20
 • 0
 • 1.220
 • 115
 • 477
 • 0
 • 200
 • 66
 • 200
 • 162
 • 0
 • 2.811
 • 0
 • 240
 • 0
 • 367
 • 0
 • 8
 • -38
 • 0
 • 226
 • 8
 • 0
 • 811
 • 4.421
 • 6
 • 6
 • 372
 • 980
 • 1.352
 • 0
 • 0
 • 1.358
 • 3.062
 • Begroting 2020
 • 959
 • 65
 • 1.024
 • 100
 • 168
 • 108
 • 500
 • 1.829
 • 110
 • 423
 • 0
 • 250
 • 66
 • 400
 • 361
 • 200
 • 4.516
 • 54
 • 1.150
 • 93
 • 690
 • 172
 • 35
 • 0
 • 150
 • 1.085
 • 83
 • 964
 • 4.473
 • 10.013
 • 71
 • 71
 • 38
 • 0
 • 38
 • 2.000
 • 2.000
 • 2.110
 • 7.903
 • Begroting 2021
 • 848
 • 51
 • 898
 • 300
 • 0
 • 100
 • 0
 • 215
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 50
 • 66
 • 500
 • 180
 • 200
 • 3.221
 • 0
 • 144
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • 8
 • 327
 • 4.446
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 10
 • 4.436
 • Begroting 2022
 • 842
 • 58
 • 900
 • 300
 • 0
 • 125
 • 0
 • 322
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 0
 • 66
 • 400
 • 60
 • 200
 • 3.083
 • 0
 • 48
 • 0
 • 109
 • 172
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 328
 • 4.311
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4.304
 • Begroting 2023
 • 761
 • 57
 • 818
 • 300
 • 0
 • 15
 • 0
 • 440
 • 120
 • 400
 • 900
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 200
 • 2.475
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 3.353
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.353
 • Begroting 2024
 • 863
 • 57
 • 920
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 920
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 920
Print deze pagina