Programma 3: Omgeving

Portefeuillehouder: Douwe Hoogland, Klaas Fokkinga, Sietske Poepjes, Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Brede welvaart in een vitaal, veerkrachtig, karakteristiek en gezond Fryslân. Dat is de hoofdambitie voor de Friese leefomgeving. Deze ambitie staat in onze ontwerp Omgevingsvisie. Met de Friese leefomgeving wordt bedoeld de gedeelde ruimte waarin de mensen in de provincie samenleven.

De Friese leefomgeving is dienstbaar aan allerlei vormen van gebruik èn ze heeft zelfstandige kwaliteiten. Wij willen deze wederkerigheid versterken, waarbij de balans tussen beschermen (gezond, veilig, behoud van omgevingskwaliteit) en benutten (gebruik en ontwikkeling van de omgeving om aan maatschappelijke behoeften te voldoen) centraal staat.

Wederkerigheid tussen gebruik en omgevingskwaliteit ontstaat niet vanzelf. Veel veranderingen vragen om ruimte, bovengronds èn ondergronds; bijvoorbeeld voor duurzame landbouw, het vergroten en herstellen van biodiversiteit, waterberging, toerisme en energievoorziening. Er is te weinig ruimte om deze ruimteclaims afzonderlijk en naast elkaar in te vullen. Vandaar dat gezocht wordt naar combinaties om deze opgaven gezamenlijk in te vullen. Ook zullen we er ons bewust van moeten zijn dat niet alles kan.

Om de ambities te kunnen realiseren moet de basis op orde zijn: de Friese leefomgeving heeft veel kwaliteiten die we willen behouden, versterken of herstellen: niet door veranderingen tegen te houden, maar door gewenste nieuwe ontwikkelingen te laten aansluiten bij bestaande kwaliteiten. Om deze kwaliteiten op orde te hebben en te houden (goed onderhoud en beheer) voeren we onze wettelijke taken uit en nemen we de verantwoordelijkheden die we als provincie hebben. Ook zorgen we voor de implementatie van het verbrede bodembeleid. Waar verbeteringen nodig zijn geven we sturing en uitwerking aan verbeterplannen. In de Omgevingsvisie hebben we zeven doelstellingen voor de bestaande kwaliteit geformuleerd.

De Omgevingsvisie geeft een perspectief voor de ontwikkeling van de Friese leefomgeving voor de lange termijn (2030 – 2040) en daarmee geven we richting aan alle activiteiten van de provincie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Waar werken we naar toe, welke toekomst zien we voor ons. Vooruitkijken is moeilijk. De Omgevingsvisie is geen blauwdruk voor hoe Fryslân erbij ligt over twintig of dertig jaar. Toch moeten we keuzes maken en daarop sturen. We sturen op doelen en zo min mogelijk op regels. Daarvoor hebben we principes benoemd van waaruit we willen werken; inhoudelijke principes en principes voor de manier van samenwerken. Die principes geven richting aan het maken van keuzes voor de uitvoering van plannen en programma ‘s. Ze zijn voldoende flexibel voor maatwerk per geval, maar niet vrijblijvend.

Er zijn 4 urgente opgaven benoemd die we actief, met behulp van de principes, willen oppakken. Deze opgaven zijn naar voren gekomen in de dialoog met de samenleving. Deze opgaven zijn groot, onderling verbonden, raken de hele provincie en vragen om een integrale en gezamenlijke aanpak. Alleen met elkaar kunnen we oplossingen vinden: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven overheid en samenleving. De provinciale inbreng moet hierbij meerwaarde en synergie opleveren voor de opgaven:

 • Leefbaar, vitaal en bereikbaar
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Versterken biodiversiteit

Binnen de opgave ‘versterken biodiversiteit’ geeft de provincie extra aandacht aan de stikstofproblematiek. Met een gerichte aanpak willen we zowel de korte termijn problematiek van de vergunningverlening, als de lange termijn problematiek van de te hoge stikstofdepositie in 11 natura2000 gebieden proberen op te lossen.

De urgente opgaven in de Omgevingsvisie zijn opgenomen in de diverse onderdelen binnen het begrotingsprogramma Omgeving. Dit programma bestaat uit de onderdelen Natuur en landschap, inclusief stikstof, Landbouw, Veenweide, Water, Milieu, Energietransitie en de transitie Omgevingswet/visie.

Vastgestelde beleidsnotities en verordeningen

Hieronder is een overzicht van de vastgestelde beleidsnotities en de verordeningen binnen het begrotingsprogramma Omgeving.

Soortenbeleid

Landbouw

Natuur

Stikstof

Water

Landschap

Veenweide (Arthur)

VTH/RO/Bodem

RO/omgevingsvisie

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Grou
 • Fûns Fryske Skjinne Enerzjy (FSFE), Leeuwarden
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas
 • Natuer mei de Mienskip
Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 98.591
 • 13.124
 • 85.467
 • Begroting 2020
 • 141.984
 • 15.592
 • 126.392
 • Begroting 2021
 • 89.473
 • 8.869
 • 80.604
 • Begroting 2022
 • 92.484
 • 4.992
 • 87.492
 • Begroting 2023
 • 75.071
 • 4.505
 • 70.567
 • Begroting 2024
 • 58.611
 • 1.272
 • 57.339

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 3.3 Veenweide
 • 3.4 Water en milieu
 • 3.5 Energietransitie
 • 3.6 Transitie omgevingswet/visie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 3.4 Water en milieu
 • 3.5 Energietransitie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 71.617
 • 4.567
 • 3.494
 • 14.373
 • 4.474
 • 66
 • 98.591
 • 8.042
 • 2.320
 • 1.566
 • 1.197
 • 13.124
 • 85.467
 • Begroting 2020
 • 90.076
 • 11.749
 • 5.668
 • 24.514
 • 9.828
 • 150
 • 141.984
 • 13.375
 • 326
 • 1.005
 • 886
 • 15.592
 • 126.392
 • Begroting 2021
 • 65.186
 • 1.902
 • 7.286
 • 11.590
 • 3.509
 • 0
 • 89.473
 • 7.925
 • 19
 • 925
 • 0
 • 8.869
 • 80.604
 • Begroting 2022
 • 70.791
 • 2.238
 • 4.795
 • 11.356
 • 3.303
 • 0
 • 92.484
 • 4.050
 • 17
 • 925
 • 0
 • 4.992
 • 87.492
 • Begroting 2023
 • 57.689
 • 1.483
 • 3.000
 • 11.352
 • 1.547
 • 0
 • 75.071
 • 3.565
 • 15
 • 925
 • 0
 • 4.505
 • 70.567
 • Begroting 2024
 • 47.002
 • 10
 • 0
 • 11.252
 • 347
 • 0
 • 58.611
 • 335
 • 12
 • 925
 • 0
 • 1.272
 • 57.339
Print deze pagina