Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij zetten onverminderd in op het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een mede initiërende rol bij de rijksprojecten en soms een financiële.

Met betrekking tot onze eigen provinciale infrastructuur investeren wij naast de lopende infrastructurele programma’s vanaf 2020 structureel gemiddeld één miljoen euro per jaar om onze wegen veiliger te maken, teneinde het aantal verkeersdoden en gewonden te blijven terugdringen (resultaat 40). Hiervoor wordt een programma opgesteld ter aanvulling op de reeds lopende programma’s. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’.

Daarnaast willen wij het gebruik van de fiets stimuleren door het realiseren van minimaal vier fietsroutes voor langere afstanden (zie ook beleidsveld 2.1). Welke routes dit betreft, werken we samen met de betreffende gemeenten uit tot een programma. Hieruit komt naar voren welkdeel van de fietsroutes over provinciale infrastructuur zal gaan lopen.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en circulariteit hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’ en de Sustainable Development Goals (SDG).

In 2021 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen rondom  knooppunt Joure, De centrale As, Investeringsagenda Drachten – Heerenveen, N381 en het Prinses Margrietkanaal. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 1. Het afronden van een aantal (complexe) infrastructuur projecten.
 2. Het structureel verbeteren van onze infrastructuur, met daarbij de nadruk op de fietser (resultaat 41) voor onze fietspaden en risicogestuurde benadering van ons wegennet (resultaat 40).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Grote infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting 95%
Overige infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2021 95%
Lange afstand fietsroutes In 2023 zijn vier routes gerealiseerd voor het fietsverkeer op lange(re) afstand (resultaat 41) De routes zijn bekend en in voorbereiding
Veiligheid en bereikbaarheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in de beoordelingssystematiek van ANWB / EuroRAP wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssystematiek (FryRap) Groei in % ten opzichte van vorig jaar
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of ziekenhuisgewonden)* Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop
*Deze indicator kent geen resultaat maar een uitkomst en wordt niet met kleuren gepresenteerd.

Om ethische reden is hier de indicator de tussenwaarde en niet het doel van onze inspanningen; het doel is nul verkeersdoden.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 37.419
 • 4.184
 • 33.235
 • Begroting 2020
 • 51.138
 • 26.892
 • 24.247
 • Begroting 2021
 • 25.061
 • 5.972
 • 19.089
 • Begroting 2022
 • 21.151
 • 4.122
 • 17.029
 • Begroting 2023
 • 10.789
 • 1.863
 • 8.926
 • Begroting 2024
 • 7.765
 • 37
 • 7.728

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten (1,8 mln). Verder zijn een aantal tijdelijke projecten, waardoor er fluctuatie over de jaren is, opgenomen zoals RSP concrete infraprojecten, Investeringsagenda Drachten Heerenveen, regionale aanpak laadinfrastructuur en Sluis Kornwerderzand.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Fietsverkeer investeringsprogramma
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Vaarweg Drachten
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Onderzoek
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Vaarweg Drachten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Realisatie 2019
 • 1.526
 • 0
 • 334
 • 0
 • 1.859
 • 681
 • 60
 • 34.600
 • 289
 • 100
 • 49
 • -1
 • -300
 • -169
 • -150
 • 250
 • 35.410
 • 348
 • -10.252
 • 333
 • 0
 • 171
 • 0
 • 5.409
 • -3.990
 • 99
 • 222
 • 0
 • 39
 • 180
 • 0
 • 3.600
 • 4.140
 • 37.419
 • 60
 • 60
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16
 • -16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.140
 • 4.140
 • 4.184
 • 33.235
 • Begroting 2020
 • 1.643
 • 0
 • 160
 • 35
 • 1.838
 • 0
 • 0
 • 34.000
 • 0
 • 960
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 25
 • 0
 • 35.085
 • 10.571
 • -8.108
 • 614
 • 1.000
 • 56
 • 322
 • 1.044
 • 5.500
 • 0
 • 1.400
 • 5.000
 • 0
 • 75
 • 1.741
 • 500
 • 8.716
 • 51.138
 • 37
 • 37
 • 17.729
 • 3
 • 17.731
 • 408
 • 0
 • 408
 • 1.400
 • 5.000
 • 0
 • 75
 • 1.741
 • 500
 • 8.716
 • 26.892
 • 24.247
 • Begroting 2021
 • 1.575
 • 90
 • 162
 • 35
 • 1.862
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 1.000
 • 5.264
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 5.000
 • 13.264
 • 0
 • 900
 • 5.000
 • 0
 • 0
 • 35
 • 0
 • 5.935
 • 25.061
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 900
 • 5.000
 • 0
 • 0
 • 35
 • 0
 • 5.935
 • 5.972
 • 19.089
 • Begroting 2022
 • 1.454
 • 179
 • 162
 • 35
 • 1.831
 • 0
 • 0
 • 1.116
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.116
 • 1.500
 • 5.619
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 5.000
 • 14.119
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 50
 • 0
 • 35
 • 0
 • 4.085
 • 21.151
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.000
 • 50
 • 0
 • 35
 • 0
 • 4.085
 • 4.122
 • 17.029
 • Begroting 2023
 • 1.454
 • 179
 • 162
 • 35
 • 1.831
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 0
 • 5.939
 • 0
 • 993
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.933
 • 0
 • 0
 • 870
 • 920
 • 0
 • 35
 • 0
 • 1.825
 • 10.789
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 870
 • 920
 • 0
 • 35
 • 0
 • 1.825
 • 1.863
 • 8.926
 • Begroting 2024
 • 1.449
 • 179
 • 162
 • 35
 • 1.826
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.939
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.939
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.765
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 37
 • 7.728
Print deze pagina