Programma 1: Bestuur

1.3 Commissaris van de Koning

Begroting

Wat willen we bereiken?

In zijn rol als rijksorgaan heeft de Commissaris van de Koning (CdK) verschillende taken namens het Rijk. Deze zijn uitgewerkt in een ambtsinstructie. Wij zorgen ervoor dat hij deze rijkstaken goed kan uitvoeren. Naast deze rijkstaken heeft de Commissaris van de Koning een belangrijke rol als boegbeeld en voorzitter van het provinciale bestuur.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Weerbaarheid en integriteit
Het tegengaan van intimidatie, geweld, ondermijning en integriteitsrisico’s vergt een weerbaar openbaar bestuur. Met groeiende (financiële) belangen, groeit ook de druk van buiten op de democratische besluitvorming binnen het openbaar bestuur. Ook in de provincie Fryslân is het van belang dat het openbaar bestuur zich bewust is van ondermijningsrisico’s. De integriteit van het overheidshandelen bepaalt mede de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het bevorderen en borgen van bestuurlijke weerbaarheid loopt via twee sporen: intern organisatorisch en interbestuurlijk.

In 2020 deed onderzoeksbureau Pro Facto intern onderzoek naar de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit, naar aanleiding waarvan de conclusies en aanbevelingen in 2021 verder worden geïmplementeerd. Tevens worden het komende jaar de eerste resultaten verwacht van het pilotproject van het ministerie van BZK en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tot slot wordt in 2021 een bestuurlijke conferentie over integriteit en weerbaarheid georganiseerd om de bewustwording bij de decentrale overheden verder te vergroten. Dit als vervolg op de conferentie van 6 december 2019, die de provincie Fryslân in samenwerking met de Vereniging van Friese Gemeenten organiseerde.

Daarnaast worden vanzelfsprekend de volgende belangrijke algemene taken uitgevoerd:

 • De CdK ziet toe op een ordelijk verloop van procedures voor benoemingen, herbenoemingen en ontslag van burgemeesters.
 • De CdK brengt met regelmaat bezoeken aan de gemeenten in de provincie.
 • De CdK adviseert over de voorstellen voor het verlenen van Koninklijke onderscheidingen (lintjes), over predicaten Koninklijk en Hofleverancier, en ook over Koninklijke erepenningen.
 • De CdK onderhoudt de contacten met het Koninklijk Huis. Hij ontvangt de Koning wanneer deze Fryslân bezoekt en geleidt verzoeken aan het Koninklijk Huis door.
 • De CdK bevordert de samenwerking van de besturen van provincie, gemeente en waterschap met rijksambtenaren en met de krijgsmacht. Daarnaast bemiddelt hij bij problemen op het gebied van (inter)bestuurlijke verhoudingen.
 • De CdK houdt bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Fryslân.
 • De CdK rapporteert aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitvoering van zijn rijkstaken. Hij kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de regering of de ministers.
 • De CdK heeft een belangrijke representatieve functie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Bestuurlijke conferentie bestuurlijke integriteit en weerbaarheid Aantal conferenties 1
Klankbordgesprekken burgemeesters Aantal gesprekken 9
Gemeentebezoeken Aantal bezoeken 5

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 301
 • 0
 • 301
 • Begroting 2020
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2021
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2023
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2024
 • 299
 • 0
 • 299

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de CdK en aanverwante kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Commissaris van de Koning
 • Jaarrapportage CdK
 • Realisatie 2019
 • 301
 • 0
 • 301
 • 301
 • 0
 • 301
 • Begroting 2020
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2021
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2022
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2023
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
 • Begroting 2024
 • 298
 • 1
 • 299
 • 299
 • 0
 • 299
Print deze pagina