Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

In het jaar 2021 is het college op de helft van de zittingsperiode. Dan is het tijd voor een tussenbalans. Op basis daarvan stelt het college van Gedeputeerde Staten (GS) voor tot bijstellingen en/of extra middelen voor bepaalde resultaten uit het bestuursakkoord. Gedurende de vorige periode werd Provinciale Staten (PS) voor het eerst expliciet uitgenodigd daarnaast zelf op basis van de tussenbalans met voorstellen te komen. Dit is ook allemaal voorzien voor de kadernota 2022. Daar komen dit keer nog twee zaken bij:

 • In het bestuursakkoord is aangekondigd dat bij de tussenbalans een zero based budgetting (zbb) exercitie zal worden uitgevoerd.
 • Het uitbreken van de coronacrisis heeft de hele context van kadernota 2022, tussenbalans en zero based budgetting totaal veranderd. Alle drie zullen onvermijdelijk in het teken van de gevolgen op korte, middellange en langere termijn daarvan staan.

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 2.809
 • 19
 • 2.790
 • Begroting 2020
 • 1.806
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2021
 • 1.809
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2022
 • 1.809
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2023
 • 1.809
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2024
 • 1.809
 • 5
 • 1.805

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor voormalig leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten en overige met het college gemoeide kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Gedeputeerde staten
 • Veteranendag
 • Realisatie 2019
 • 1.045
 • 140
 • 465
 • 40
 • 1.690
 • 1.119
 • 1.119
 • 2.809
 • 4
 • 15
 • 19
 • 19
 • 2.790
 • Begroting 2020
 • 1.081
 • 138
 • 554
 • 33
 • 1.806
 • 0
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2021
 • 1.082
 • 140
 • 554
 • 34
 • 1.809
 • 0
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2022
 • 1.082
 • 140
 • 554
 • 34
 • 1.809
 • 0
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2023
 • 1.082
 • 140
 • 554
 • 34
 • 1.809
 • 0
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1.805
 • Begroting 2024
 • 1.082
 • 140
 • 554
 • 34
 • 1.809
 • 0
 • 0
 • 1.809
 • 5
 • 0
 • 5
 • 5
 • 1.805
Print deze pagina