7.1 Ontwikkeling organisatie

Begroting

Het hoofddoel van de provinciale organisatie is ‘Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân’.

Onze ambitie is om als provinciale organisatie optimaal bij te dragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven en de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur. Om dat te bereiken willen we dat de organisatie wendbaar is. Wendbaar om steeds opnieuw te voldoen aan de wensen en ambities van ons bestuur en wendbaar in het contact en de samenwerking met al onze partners in Fryslân en daarbuiten. We willen daarin een ‘voorbeeld organisatie’ zijn die opgavengestuurd werkt.

We willen bereiken dat als je bij de provincie Fryslân werkt:

 • je samenwerkt aan een mooi en sterk Fryslân;
 • je werkt bij de beste werkgever van het Noorden.

Om dit te bereiken werken we aan de volgende thema’s:

 • Goed werkgeverschap;
 • Investeren in kwaliteit;
 • Borgen van structurele inzet van strategische personeelsplanning (SPP).

Onze organisatie ontwikkelaanpak kent vijf pijlers:

 • Beleid en inhoud van het werk
 • Organisatie
 • Personeel
 • Bedrijfsvoering
 • Continue afdelingen

Financieel vertaald geeft dit de komende jaren het volgende beeld. Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor personeel en middelen en hoe zijn die verdeeld. Onder de tabel staat een toelichting en we gaan hier uitgebreider op in in de rest van de paragraaf.

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie: bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • Overige lasten
 • totaal mensen
 • Middelen
 • middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit programma
 • totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 68.298
 • 3.596
 • 71.894
 • 15.769
 • 87.664
 • -13.665
 • 73.999
 • 4.365
 • 4.365
 • 69.635
 • Begroting 2020
 • 70.978
 • 3.332
 • 74.310
 • 17.763
 • 92.073
 • -16.104
 • 75.969
 • 2.334
 • 2.334
 • 73.635
 • Begroting 2021
 • 63.633
 • 4.320
 • 67.953
 • 20.119
 • 88.072
 • -8.827
 • 79.245
 • 1.478
 • 1.478
 • 77.767
 • Begroting 2022
 • 61.363
 • 4.304
 • 65.667
 • 18.009
 • 83.676
 • -8.017
 • 75.660
 • 1.478
 • 1.478
 • 74.182
 • Begroting 2023
 • 59.839
 • 4.152
 • 63.992
 • 17.670
 • 81.662
 • -6.909
 • 74.753
 • 1.478
 • 1.478
 • 73.275
 • Begroting 2024
 • 49.931
 • 2.917
 • 52.848
 • 16.634
 • 69.482
 • -1.632
 • 67.850
 • 355
 • 355
 • 67.495

Toelichting:

Binnen het budget Mensen is het capaciteitsbudget beschikbaar voor de inzet van capaciteit. Daarnaast zijn er overige kosten voor onder andere wachtgeld, frictie etc.

In deze bestuursperiode zien we een verdeling tussen salarissen en inhuur, waarbij ongeveer 10% van het capaciteitsbudget beschikbaar is om flexibel in te zetten voor specifieke werkzaamheden, piekbelasting en vervanging bij ziekte. Het grootste deel hiervan wordt ook ingezet op de projecten waarvoor wij bijdragen van derden ontvangen.

We voorzien in deze bestuursperiode een geleidelijke en stevige afname van het budget voor Mensen. Dit fluctueert wel, bijvoorbeeld door de voorstellen die bij de kadernota 2021 een aantal voorstellen zijn aangenomen waar ook een component bedrijfsvoering in zit. Dat vertaalt zich in een stijging van het budget. Ook de te verachten majeure opgaven zoals Stikstof en de sluis Kornwerderzand kunnen leiden tot een toename.

Voor de nieuwe bestuursperiode zien we in bovenstaand overzicht in 2024 een piek in de afname van het budget voor Mensen. Dit wordt deels veroorzaakt omdat de tijdelijke middelen voor capaciteit die zijn gekoppeld aan het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ dan niet meer zijn opgenomen. Een andere belangrijke oorzaak is de afname van de bijdragen aan de bedrijfsvoering vanuit projecten (derden) voor de realisatie van opgaven. Die maken nu een significant deel uit van het budget voor Mensen. We gaan er van uit dat we ook de komende jaren projecten zullen uitvoeren die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering. Dat zal dan ook weer leiden tot een goede balans tussen de componenten salarissen en inhuur.

Door middel van het instrument strategische personeelsplanning (kwantitatief en kwalitatief) monitoren we deze ontwikkelingen en sturen we op de geleidelijke afname van de capaciteit. We zorgen ervoor dat het budget toereikend blijft voor het dekken van de ‘vaste’ bezetting (continuïteit in kennis en kunde) en de beschikbaarheid van een voldoende ‘flexibele’ schil voor inhuur (voor specialistische en tijdelijke werkzaamheden en vervanging bij ziekte).

In de tabel is ook de component middelen opgenomen. Deze gaan over de middelen die nodig zijn voor huisvesting, informatie, de energie neutrale organisatie etc.

Bij het vaststellen van de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld. Bij de jaarrekening wordt deze reserve gepresenteerd. Bij de jaarrekening 2019 is een reserve gepresenteerd van € 5,1 mln. Deze reserve geeft de ruimte om tijdens deze bestuursperiode flexibel te kunnen sturen op de inzet van capaciteit

Print deze pagina