Paragraaf 10: Samenwerkingsverbanden

Begroting

Als provincie werken we op allerlei gebieden en onderwerpen samen, met een reeks aan partners. In het bestuursakkoord 2019-2023 spraken we daarover de volgende ambitie uit: ‘Samenwerking is de norm geworden tussen Friese overheden onderling en tussen overheden en de Friese maatschappij’.

Als het gaat om ‘gebiedsgerichte’ samenwerking, onderscheiden we drie vormen:

Vanuit het gebied: er is een  langjarige samenwerkingsstructuur in een gebied waarvan ( de (overheids)partijen in dat gebied voldoende en voldoende regelmatig met elkaar te maken hebben om zo’n vaste structuur lonend te maken. De gemeenschappelijkheid en de gezamenlijke opgaven in het gebied vormen daarmee  de basis voor een (uitvoerings)programma of gebiedsagenda.

Vanuit thematiek: deze samenwerking komt voort uit het belang gezamenlijk een specifiek thema aan te pakken, waarbij die thema’s aan een specifiek gebied gebonden zijn (bijvoorbeeld verzilting, veenweide, economische ontwikkelagenda’s  ). Vaak overlappen die themagebieden meerdere gebieden met een vaste samenwerkingsstructuur.

Vanuit de maatschappij: de laatste jaren komen in toenemende mate maatschappelijke initiatieven op. Vaak spelen die zich af in een specifiek geografisch gebied. Daarbij aansluiten als overheid leidt dan ook tot een vorm van gebiedsgerichte samenwerking.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van de diverse vormen van samenwerken.

Regionale Samenwerking
Na 2019 liepen bestaande afspraken over de vaste regionale samenwerking van Provincie, Wetterskip en Friese gemeenten af. Vier van de vijf regio’s hebben aangegeven vanaf 2020 door te willen met een vorm van regionale samenwerking en hebben hiervoor ook voorstellen ingediend.  Ook het coalitieakkoord van Wetterskip Fryslân pleit voor handhaving van de regionale samenwerking.  Gebieds-/streekagenda’s en/of Regiodeals zijn voorbeelden van een regionale samenwerking.

Samenwerking met de Mienskip
Initiatieven vanuit de Mienskip weten de provinsje steeds vaker te vinden. Facilitering hiervan vindt o.a. plaats via de uitvoering van het Iepen Mienskipfûns. De beleidsbrief ‘grote integrale maatschappelijke initiatieven’ geeft richting aan hoe we als provincie om willen gaan met majeure maatschappelijke initiatieven zoals de reeds lopende initiatieven Holwerd aan zee www.holwerdaanzee.nl (onderdeel van de regiodeal NO Fryslân) en Tsjûkemar. Provincie, Wetterskip en gemeente De Fryske Marren werken samen met de club van aanjagers van de Tsûkemar aan de uitvoering van projecten in en om het meer, waarbij de regie in het gebied ligt. www.tsjukemarplannen.nl

LEADER/POP3
In de regio’s Noordoost en Noordwest geven we de regionale samenwerking met onze bestuurlijke partners en met private partijen ook vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze door Europa gesteunde aanpak richt zich op het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en werkt volgens de ‘van onderop’-aanpak.

Samenwerking De Friese Aanpak
In samenspraak met de provincie zal de Friese Aanpak een doorstart krijgen waarbij er vanuit de gemeenten een programmaleider is aangedragen. De samenwerking in het kader van de Friese Aanpak gaat een onderdeel vormen van het  implementatietraject van de Omgevingswet en is opgenomen in het plan van aanpak voor het komende jaar. De Friese Aanpak zal zich dan met name richten op het borgen en de doorwerking van de Omgevingsvisie in Omgevingsprogramma’s, -projecten en de Omgevingsverordening.

Samenwerken in het Fries bestuurlijk overleg
In oktober 2018 vond de eerste Friese Bestuurdersdag over samenwerking plaats. Het daar opgewekte enthousiasme leidde ertoe dat dit sindsdien een jaarlijks verschijnsel is geworden. Daarnaast wordt als uitvloeisel hiervan de samenwerking tussen de Friese publieke actoren op een aantal concrete onderwerpen verdiept. Naast afstemming over samenwerking op bestuurlijk niveau en samenwerking in bedrijfsvoering, wordt het thema bestuurlijke vernieuwing besproken.

Het interbestuurlijk programma
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) spraken Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen af om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. In het bestuursakkoord stelden we aan onze medeoverheden voor op thema’s als de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie) en de vitaliteit van het platteland een gemeenschappelijke strategie te bepalen.

 

Print deze pagina