Programma 4: Economie

4.5 Toerisme en recreatie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Recreatie en toerisme groeien wereldwijd sterk. Ook Fryslân krijgt hier mee te maken. Wij willen een evenredige deel van de sterke groei aan toerisme in Nederland naar Fryslân halen, passend bij de onze aarde en schaal. De legacy van LF2018 en de mede daardoor verworven internationale bekendheid (o.a. Europese nummer 3 notering voor Fryslân als toeristisch nog onontdekte regio in Lonely Planet) willen we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen de programma’s Economie, Cultuur, Erfgoed en Landschap. In 2018 publiceerden we het position paper Gastvrij Fryslân en in 2019 de Visie voor de waterrecreatie. Beide documenten geven wij een vervolg door samen met de sector een uitvoeringsprogramma voor onze inzet op gastvrijheidseconomie en waterrecreatie op te stellen. Hierbij is onze inzet gericht op slimme groei van recreatie en toerisme in Fryslân. Hiermee bedoelen we dat we inzetten op meer jaarrond bezoek in plaats van pieken in de zomermaanden en meer spreiding van bezoek over de hele provincie, met specifieke aandacht voor de regio’s Noord-, Noordoost- en Zuidoost Fryslân. Verder willen we goede data beschikbaar stellen aan de toeristische sector om hen te ondersteunen in bedrijfs- en aanbodontwikkeling. Op landelijk niveau werken we met het Rijk en andere provincies aan het Masterplan Bestemming Nederland.

Resultaat bestuursakkoord
50. de groei in het Friese recreatie en toerisme is bijgebogen naar ‘slimme groei’

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 is er een vastgesteld gezamenlijk actieprogramma van het Ministerie van EZK en alle provincies als vervolg op ‘Bestemming Nederland 2030’.
 • In het eerste kwartaal 2020 start de uitwerking van twee Icoonprojecten, de Friese Waterlijn en de Noordschil, als onderdeel van het integraal ontwikkelingsplan Friese Waddenkust.
 • We verlenen in 2020 een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het vermarkten van de merken Friesland (inclusief Friese watersport), Wadden en cultuur- en zakelijk toerisme, vanuit de focus op slimme groei.
 • Er ligt een plan van aanpak voor ontwikkeling van toeristisch aanbod in samenwerking met de vier regiomarketingorganisaties om spreiding van toerisme over de hele provincie te stimuleren.
 • Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Gastvrij Fryslân richten we een “schipperstafel” in met betrokken stakeholders die verenigd zijn in de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) om de opgaven uit het uitvoeringsprogramma gelijkwaardig en gecoördineerd uit te voeren.
 • We ontwikkelen een Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van de sector, waarbij circulariteit prioritair is.
 • Er is een aantal toeristische datahubs operationeel, complementair aan Datalab Fryslân, waar de vraag van de toeristische sector naar en aanbod van gegevens bij elkaar komen.
 • Eerste helft 2020 ligt er een Vitaliteitsonderzoek voor de Logiesaccommodaties in Fryslân. Het Vitaliteitonderzoek betreft een breed onderzoek waarbij aandacht wordt geschonken aan verblijfsrecreatie, jachthavens en campervoorzieningen.
 • Er is een regeling ingesteld ter stimulering van logiesaccommodatie in erfgoedpanden.
 • In 2020 werken we uit welke aanpassingen in recreatieve vaarroutes zinvol en haalbaar zijn. Hierbij wordt de bereikbaar van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien tevens onderzocht.
 • We voeren in 2020 een nulmeting uit betreffende de Friese watersport, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 50
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Recreatie en toerisme
 • 2020
 • 3.250
 • 3.250
 • 2021
 • 3.250
 • 3.250
 • 2022
 • 3.250
 • 3.250
 • 2023
 • 3.250
 • 3.250

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is er een vastgesteld gezamenlijk actieprogramma van het Ministerie van EZK en alle provincies als vervolg op ‘Bestemming Nederland 2030’.
2 In het eerste kwartaal 2020 start de uitwerking van twee Icoonprojecten, de Friese Waterlijn en de Noordschil, als onderdeel van het integraal ontwikkelingsplan Friese Waddenkust.
3 We verlenen in 2020 een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het vermarkten van de merken Friesland (inclusief Friese watersport), Wadden en cultuur- en zakelijk toerisme, vanuit de focus op slimme groei.
4 Er ligt een plan van aanpak voor ontwikkeling van toeristisch aanbod in samenwerking met de vier regiomarketingorganisaties om spreiding van toerisme over de hele provincie te stimuleren.
5 Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Gastvrij Fryslân richten we een “schipperstafel” in met betrokken stakeholders die verenigd zijn in de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) om de opgaven uit het uitvoeringsprogramma gelijkwaardig en gecoördineerd uit te voeren.
6 We ontwikkelen een Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van de sector, waarbij circulariteit prioritair is.
7 Er is een aantal toeristische datahubs operationeel, complementair aan Datalab Fryslân, waar de vraag van de toeristische sector naar en aanbod van gegevens bij elkaar komen.
8 Eerste helft 2020 ligt er een Vitaliteitsonderzoek voor de Logiesaccommodaties in Fryslân. Het Vitaliteitonderzoek betreft een breed onderzoek waarbij aandacht wordt geschonken aan verblijfsrecreatie, jachthavens en campervoorzieningen.
9 Er is een regeling ingesteld ter stimulering van logiesaccommodatie in erfgoedpanden.*
10 In 2020 werken we uit welke aanpassingen in recreatieve vaarroutes zinvol en haalbaar zijn. Hierbij wordt de bereikbaar van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien tevens onderzocht.
11 We voeren in 2020 een nulmeting uit betreffende de Friese watersport, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

2. Dit resultaat is gekoppeld aan de vaststelling van de beleidsnota op 22 april 2020. Op basis van vastgestelde beleidsnota stellen wij een uitvoeringsprogramma vast waarin deze Icoonproject worden opgenomen.
6. Dit resultaat is gekoppeld aan de vaststelling van de beleidsnota op 22 april 2020. Op basis van vastgestelde beleidsnota stellen wij een uitvoeringsprogramma vast waarin dit plan van aanpak wordt opgenomen.
9. Voorgesteld wordt om dit resultaat te schrappen. In beleidsnota Gastvrij is, op basis van het bestuursakkoord een ander scenario uitgwerkt, waar deze regeling niet meer in past. Overigens werken we wel op andere manieren aan dit thema. In het kader van de Erfgoeddeal die tussen rijk en provincies is afgesloten wordt het project Waddenkust (K(l)eigoed voorbereid. Doel is om in vier tot zes leegstaande of verpauperde erfgoedpanden kwalitatief hoogwaardige en verduurzaamde logiesaccommodaties te realiseren. In het kader van de subsidieregeling monumenten en het cultuurfonds voor monumenten wordt herbestemming van erfgoedpanden financieel gestimuleerd. Het Kenniscentrum Herbestemming stimuleert met betrekking tot de herstemming van erfgoedpanden, bewustwording en planvorming en koppelt vraag en aanbod via een meldpunt en adviseert in individuele gevallen.
11. Door de Coronacrisis is 2020 een a-typisch jaar en niet representatief als nulmeting. Dit wordt doorgeschoven naar 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Destination Marketing Prestatieafspraak met Merk Fryslan Jaarprogramma gereed
Slimme groei Aantal icoonprojecten in het actieprogramma ‘Bestemming Nederland 2030’ 2
Organiserend vermogen Schipperstafel is operationeel Jaarprogramma is vastgesteld
Faciliteren van bedrijfsleven Aantal datahubs 2
Kwaliteitsimpuls logiesaccomodaties Uitwerking vitaliteitsonderzoek Inrichten van een uitvoeringsorganisatie
Herbestemming erfgoedlocaties * Stimuleringsregeling herbestemming erfgoedlocaties Vastgestelde regeling
Recreatieve vaarroutes Startnotitie uitwerking vaarroute Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien Vastgestelde startnotitie
* Herbestemming erfgoedlocaties: zie de toelichting onder resultaat 9 van beleidsbeld 4.5. Deze prestatie-indicator vervalt hiermee.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 is er een vastgesteld gezamenlijk actieprogramma van het Ministerie van EZK en alle provincies als vervolg op ‘Bestemming Nederland 2030’.
2 In het eerste kwartaal 2020 start de uitwerking van twee Icoonprojecten, de Friese Waterlijn en de Noordschil, als onderdeel van het integraal ontwikkelingsplan Friese Waddenkust.
3 We verlenen in 2020 een meerjarige subsidie aan Merk Fryslân voor het vermarkten van de merken Friesland (inclusief Friese watersport), Wadden en cultuur- en zakelijk toerisme, vanuit de focus op slimme groei.
4 Er ligt een plan van aanpak voor ontwikkeling van toeristisch aanbod in samenwerking met de vier regiomarketingorganisaties om spreiding van toerisme over de hele provincie te stimuleren.
5 Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsprogramma Gastvrij Fryslân richten we een “schipperstafel” in met betrokken stakeholders die verenigd zijn in de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) om de opgaven uit het uitvoeringsprogramma gelijkwaardig en gecoördineerd uit te voeren.
6 We ontwikkelen een Plan van Aanpak voor duurzame ontwikkeling van de sector, waarbij circulariteit prioritair is.
7 Er is een aantal toeristische datahubs operationeel, complementair aan Datalab Fryslân, waar de vraag van de toeristische sector naar en aanbod van gegevens bij elkaar komen.
8 Eerste helft 2020 ligt er een Vitaliteitsonderzoek voor de Logiesaccommodaties in Fryslân. Het Vitaliteitonderzoek betreft een breed onderzoek waarbij aandacht wordt geschonken aan verblijfsrecreatie, jachthavens en campervoorzieningen.
9 In 2020 werken we uit welke aanpassingen in recreatieve vaarroutes zinvol en haalbaar zijn. Hierbij wordt de bereikbaar van het Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien tevens onderzocht.
10 We voeren in 2020 een nulmeting uit betreffende de Friese watersport, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Toelichting:

2. Voor verschillende icoonprojecten vindt nadere uitwerking plaats waarvoor een bijdrage zal worden verstrekt.

4. Dit plan van aanpak is nog in ontwikkeling, de opdracht hiervoor moet nog concreet gemaakt worden en verleend. Voorstel is om een deel van het budget hiervoor door te schuiven naar 2021.

9. Aanpassen routes: hier is naar gekeken en het is verwerkt in het convenant Basisvisie RecreatieToervaartNet (BRTN). Alle routes zijn in kaart gebracht en worden onderhouden waar nodig. De bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf het Lemster Rien wordt vanaf 2021/2022 nader onderzocht.  Na bestuurlijke consultatie met de gemeente Heerenveen is gebleken dat de bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf Heerenveen niet verder onderzocht hoeft te worden.

10. Door de Coronacrisis is 2020 een a-typisch jaar en niet representatief als nulmeting. Dit wordt doorgeschoven naar 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Destination Marketing Prestatieafspraak met Merk Fryslan Jaarprogramma gereed
Slimme groei Aantal icoonprojecten in het actieprogramma ‘Bestemming Nederland 2030’ 2
Organiserend vermogen Schipperstafel is operationeel Jaarprogramma is vastgesteld
Faciliteren van bedrijfsleven Aantal datahubs 2
Kwaliteitsimpuls logiesaccomodaties Uitwerking vitaliteitsonderzoek Inrichten van een uitvoeringsorganisatie
Recreatieve vaarroutes Startnotitie uitwerking vaarroute Tjeukemeer vanuit Heerenveen en via de Lemster Rien Vastgestelde startnotitie

Toelichting:

Recreatieve vaarroutes: hier is naar gekeken en het is verwerkt in het convenant BRTN. Alle routes zijn in kaart gebracht en worden onderhouden waar nodig. De bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf het Lemster Rien wordt vanaf 2021/2022 nader onderzocht.  Na bestuurlijke consultatie met de gemeente Heerenveen is gebleken dat de bereikbaarheid van het Tjeukemeer vanaf Heerenveen niet verder onderzocht hoeft te worden.

Print deze pagina