Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Resultaten bestuursakkoord
42. er is een toename van het aantal zero-emissie bussen;
43. het openbaar vervoer op het Friese platteland is in de nieuwe concessie minimaal gelijkwaardig aan het huidige;
44. er zijn afspraken over tijdwinst op bestaand spoor, waarbij we streven naar minimaal 30 minuten tijdwinst;
47. de concessieverlening voor de sprinterdiensten tussen Leeuwarden – Zwolle is gedecentraliseerd naar Fryslân;
48. er zijn afspraken over overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân;
49. we houden regelmatig innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over sociale en technologische innovatie in het openbaar vervoer.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
 • Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
  We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.
 • Wij zetten op de versnelling van de spoorverbinding van Noord-Nederland met de Randstad, zowel over bestaand spoor als nieuwe spoor (Lelylijn). In dit verband zullen wij coalities vormen met de stakeholders.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 14 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 48.341
 • 3.304
 • 45.036
 • Begroting 2019
 • 50.761
 • 1.568
 • 49.193
 • Begroting 2020
 • 51.588
 • 1.615
 • 49.973
 • Begroting 2021
 • 55.387
 • 1.615
 • 53.772
 • Begroting 2022
 • 55.367
 • 1.615
 • 53.753
 • Begroting 2023
 • 51.049
 • 1.615
 • 49.434

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer. De baten hebben betrekking op een verrekening van uitgevoerde diensten

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Realisatie 2018
 • 323
 • 209
 • 45.819
 • 39
 • 46.389
 • 14
 • 43
 • 57
 • 1.855
 • 39
 • 1.895
 • 48.341
 • 3.304
 • 3.304
 • 3.304
 • 45.036
 • Begroting 2019
 • 455
 • 183
 • 49.790
 • 40
 • 50.467
 • 51
 • 43
 • 94
 • 200
 • 0
 • 200
 • 50.761
 • 1.568
 • 1.568
 • 1.568
 • 49.193
 • Begroting 2020
 • 455
 • 178
 • 50.914
 • 40
 • 51.588
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 51.588
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 49.973
 • Begroting 2021
 • 455
 • 144
 • 54.747
 • 40
 • 55.387
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.387
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 53.772
 • Begroting 2022
 • 455
 • 140
 • 54.732
 • 40
 • 55.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 55.367
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 53.753
 • Begroting 2023
 • 455
 • 140
 • 50.413
 • 40
 • 51.049
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 51.049
 • 1.615
 • 1.615
 • 1.615
 • 49.434

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
2 Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
3 We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.

Toelichting:

Naar verwachting zal de coronacrisis ook op langere termijn gevolgen hebben voor het openbaar vervoer. Wij gaan na welke betekenis dit moet hebben voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van Eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk - Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
2 Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
3 We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.

Toelichting:

Algemeen: De corona-maatregelen en het hierdoor veranderde reisgedrag hebben een grote impact op het openbaar vervoer. Afspraken die eerder zijn gemaakt met de Staten kunnen mogelijk niet gestand gedaan worden. Wij hebben te maken met grote onzekerheden. Deze betreffen ook de dekking van de kosten. Voor 2020 is door het Rijk een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen vervoerders voor 2020 het OV in stand houden op het afgesproken voorzieningenniveau. De vervoerders zijn daarbij akkoord gegaan met nemen van alsnog een verlies van -7 % tot -10 % over 2020. Voor 2021 is nog onduidelijk of er wederom een beschikbaarheidsvergoeding komt. Ook is voor 2021 is nog onduidelijk in hoeverre de reizigersaantallen (en opbrengsten) zich herstellen.

Door intensief overleg op landelijk niveau en met onze regionale partners werken we aan het verkleinen van de onzekerheid. In de begroting 2021 blijft dit echter een aandachtspunt bij het weerstandsvermogen. Wij zullen PS hierover separaat informeren; wij verwijzen ook naar de informatie die wij afzonderlijk aan PS hebben gezonden. Wij noemen onze brief van 24 maart 2020 nummer 01752153 en onze brief van juni 2020 nummer 01762542.

1. In december 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Vanwege Corona is de bouw van de nieuwe treinen echter vertraagd en deze zullen dan ook niet meer in 2020 instromen, maar op een later moment in 2021. Wel zal de dienstregeling zoals aangeboden worden uitgevoerd. Daarom staat tijd op oranje en beleid en geld op groen.

2. De huidige bus concessies eindigen in december 2022. Om dan een nieuwe vervoerder te hebben was volgens ideale planning nodig om in 2020 het programma van eisen definitief vast te stellen. In de huidige onzekere situatie is verder doorzetten van de aanbesteding echter zeer riskant, met een hoog risico op een slecht of geen aanbestedingsresultaat. Daarom is de aanbesteding tot nader order uitgesteld. Theoretisch is het op dit moment nog steeds mogelijk de deadline te halen, maar uit voorzorg is dit onderwerp met oranje aangegeven.

3. In het concept Programma van Eisen zijn de resultaten uit het bestuursakkoord opgenomen als gewenst te leveren dienst. Vanwege stopzetting van de huidige aanbesteding kan het concept PVE echter nog niet definitief worden vastgesteld. Het PvE behelst een vertaling van beleid uit de Nota van Uitgangspunten (NvU) waarin ook de resultaten uit het bestuursakkoord zijn opgenomen. De vraag is nog of het beleid moet worden aangepast n.a.v. de coronapandemie. Op dit moment zijn de gevolgen en wat voor impact dit op het openbaar Vervoer heeft nog niet voldoende duidelijk. Daarom staat ook deze op oranje.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van Eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk. Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2

Toelichting:

Corona heeft op diverse resultaten/doelwaarden invloed, welke invloed dat exact is, is op dit moment nog niet te zeggen.

Op dit moment kunnen we er wel vanuit gaan dat:
– wat betreft de implementatie van de treinconcessie: de inzet van de nieuwe treinen is vertraagd, per eind 2020 zijn nog niet alle nieuwe treinen operationeel. De dienstregeling gaat wel van start conform het aanbod.
– wat betreft de aanbesteding van de bus concessie: de aanbesteding is tot nader order stopgezet en daarmee ook de vaststelling van het Programma van Eisen (PvE). Daarom staat deze op oranje. Het PvE behelst een vertaling van beleid uit de Nota van Uitgangspunten (NvU) waarin ook de resultaten uit het bestuursakkoord zijn opgenomen. De vraag is nog of het beleid moet worden aangepast n.a.v. de coronapandemie. Op dit moment zijn de gevolgen en de impact op het Openbaar Vervoer nog niet voldoende duidelijk.
– innovatieve tafels; fysieke bijeenkomsten zijn i.v.m. de coronapandemie beperkt mogelijk, wel heeft er een @North-bijeenkomst ( bijeenkomst ihkv autonoom vervoer) plaatsgevonden.
– Samen met de provincie Groningen en Arriva worden de mogelijkheden onderzocht om het openbaar treinvervoer te verduurzamen. Een geschikte optie is hiervoor brandstof Hydrotreated Vegetable Oil HVO (biodiesel) toe te passen in plaats van gewone diesel. Door middel van HVO kan CO2-reductie van circa 89% worden gerealiseerd. Dit zal via een proef in de periode van twee jaar worden gedaan te starten in september 2020. Na monitoring en evaluatie en op basis van de resultaten daarvan kan het vervolg worden bepaald. De proef bedraagt totaal € 623.000 welke kosten gelijkwaardig zullen worden verdeeld tussen de provincies Fryslân en Groningen. Voorgesteld wordt de bijdrage van € 311.500 voor € 261.500 te dekken uit de reserve BDU Brede Doel Uitkering (innovatieve middelen) en € 50.000 uit het ontwikkelbudget voor energie initiatieven.

Print deze pagina