Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, in het kader van De Friese Samenwerking (DFA) met het Wetterskip, de VFG en de gemeente Leeuwarden, internationaal, interprovinciaal binnen het IPO, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies; sinds 1 juli 2019 is de CdK voorzitter van het SNN, tot 1 juli 2021, dan neemt de CdK van Groningen het voorzitterschap over), binnen het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK, en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

De stuurgroepen in de vijf regio’s willen de regionale samenwerking voortzetten en vragen de provincie daarbij om meer maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s hebben de stuurgroepen in 2019 al “gebiedseigen” thema’s aangewezen. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Resultaten bestuursakkoord
56. initiatiefnemers worden op gelijkwaardige wijze volgens een transparant proces wel- kom geheten bij de provinciale organisatie
57. we overleggen met gemeenten en Wetterskip over of en zo ja, hoe de Streekagenda’s doorgaan. Als zij positief zijn, maken we gezamenlijk een startnotitie

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Er is een beleidsbrief over onze omgang met complexe, veelal grotere maatschappelijke initiatieven voorgelegd aan Provinciale Staten
 • We overleggen met gemeenten en Wetterskip over de gewenste regionale samenwerking en leggen de uitkomst voor aan Provinciale Staten.
 • Intensivering van de projecten die met Europese middelen worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2020) in Brussel. 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 30.994
 • 731
 • 30.264
 • Begroting 2019
 • 31.175
 • 577
 • 30.598
 • Begroting 2020
 • 31.050
 • 548
 • 30.503
 • Begroting 2021
 • 30.847
 • 548
 • 30.300
 • Begroting 2022
 • 30.831
 • 548
 • 30.283
 • Begroting 2023
 • 30.831
 • 548
 • 30.283

Toelichting:

De begrote lasten betreft met name de bijdrage van € 29 mln per jaar aan het waddenfonds die wij via het provinciefonds ontvangen. De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan het IPO, SNN en secretariaat Stuurgroep en Regiecollege Waddengebied en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • Nationale Ombudsman
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • Realisatie 2018
 • 28.878
 • 19
 • -80
 • 4
 • 40
 • 752
 • 98
 • 29.711
 • 75
 • 159
 • 19
 • 0
 • 253
 • 215
 • 82
 • 297
 • 733
 • 733
 • 30.994
 • 0
 • 0
 • 161
 • 161
 • 159
 • 159
 • 215
 • 82
 • 297
 • 113
 • 113
 • 731
 • 30.264
 • Begroting 2019
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 907
 • 72
 • 29.922
 • 0
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 229
 • 61
 • 290
 • 771
 • 771
 • 31.175
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 229
 • 61
 • 290
 • 0
 • 0
 • 577
 • 30.598
 • Begroting 2020
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 200
 • 61
 • 261
 • 651
 • 651
 • 31.050
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.503
 • Begroting 2021
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 640
 • 640
 • 30.847
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.300
 • Begroting 2022
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 624
 • 624
 • 30.831
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.283
 • Begroting 2023
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 624
 • 624
 • 30.831
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 30.283

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een beleidsbrief over onze omgang met complexe, veelal grotere maatschappelijke initiatieven voorgelegd aan Provinciale Staten
2 We overleggen met gemeenten en Wetterskip over de gewenste regionale samenwerking en leggen de uitkomst voor aan Provinciale Staten.
3 Intensivering van de projecten die met Europese middelen worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWRC 2020) in Brussel. 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10

Toelichting:

Lobby: Het Noord-Nederlandse programma tijdens de EWRC 2020 gaat niet door, omdat de Regiegroep SNN dit heeft afgewezen. We nemen als provincie Fryslân wel deel aan de EWRC 2020 en zullen ook een programma presenteren.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een beleidsbrief over onze omgang met complexe, veelal grotere maatschappelijke initiatieven voorgelegd aan Provinciale Staten
2 We overleggen met gemeenten en Wetterskip over de gewenste regionale samenwerking en leggen de uitkomst voor aan Provinciale Staten.
3 Intensivering van de projecten die met Europese middelen worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWRC 2020) in Brussel. 1
Europese programma’s Aantal eligible projecten vanuit Fryslân met Europese partners (overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven) verwerven en indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10

Toelichting:

Lobby: Het Noord-Nederlandse programma tijdens de EWRC 2020 gaat niet door, omdat de Regiegroep SNN dit heeft afgewezen. We nemen als provincie Fryslân wel deel aan de EWRC 2020 en zullen ook een programma presenteren.

Print deze pagina