Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

Na een inwerkperiode, voor met name de nieuwe gedeputeerden, en bekendmaking aan de partners van het nieuwe bestuursakkoord in het najaar van 2019, wordt 2020 het eerste volledige jaar voor het nieuwe college. De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie¬adviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

De tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten loopt iets achter op de prognose, maar de verwachting is wel dat de doelwaarde ultimo 2020 zal worden gehaald. Tot en met juli zijn 45 stukken aangeboden. Een aantal is per definitie te laat. Dat zijn de zienswijzen op de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen, zoals Marrekrite, Tresoar e.a. Deze worden door de instellingen zelf zo laat aangeleverd dat GS niet in staat zijn om binnen de afgesproken tijd een voorstel naar PS te sturen. Deze voorstellen worden niet als te laat beschouwd. Er zijn in totaal vier voorstellen “echt” te laat aangeleverd.

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.
Print deze pagina