Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Samenwerking is een centrale term in de manier waarop wij met andere overheden en de Friese maatschappij willen omgaan. We dragen bij aan een situatie waarin samenwerking de norm is voor de omgang tussen overheden en maatschappij, en tussen overheden onderling. Om effectief te kunnen samenwerken is ook vernieuwing nodig, in onze omgang met anderen, maar ook in onze eigen werkprocessen (en houding).

Vastgestelde beleidsnotities

Nota samenwerkingsrelaties
Nota interbestuurlijk toezicht
Beleidsbrief Recht om uit te dagen

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in het zgn. Kompas 2020. Onderdeel van IPO is ook het kantoor BIJ12, die onder andere de PAS-maatregelen en het Faunafonds voor de provincies regelt.

Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.

Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
De NRK is op grond van de WGR een gemeenschappelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerdebestuur.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
Het Waddenfonds subsidieert niet-reguliere investeringen gericht op 4 doelen:
•  versterken natuur- en landschapswaarden,
•  wegnemen externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
•  duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
•  ontwikkelen duurzame kennishuishouding.

Regiecollege Waddengebied (RCW)
Overlegplatform voor een evenwichtige ontwikkeling van het waddengebied: ‘gezamenlijk goed bestuur voor het waddengebied’. Het resultaat van de besprekingen wordt door de leden gebruikt voor de oordeelsvorming binnen de eigen organisatie en achterban. Het RCW gaat in 2020 over in een Omgevingsberaad Wadden (OBW). Het OBW is een van de drie onderdelen van een nieuwe governance voor het Waddengebied. De andere twee onderdelen zijn: een Bestuurlijk Overleg Wadden en de Beheerautoriteit.

Met het OBW wordt een platform gecreëerd waar gestructureerd discussies over het Waddengebied kunnen worden geïnitieerd en gevoerd, alsook informatie uitgewisseld. Gebruikers, maatschappelijke organisaties en de Waddenacademie worden uitgenodigd om aan dit beraad deel te nemen. Rijk en regionale overheden gebruiken het OBW voor het bespreken en toetsen van beleidsvoorstellen. De heer Brok, Commissaris van de Koning van Fryslân en huidige voorzitter van RCW, neemt in zijn functie als rijksheer het voorzitterschap van het OBW én het vice-voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied op zich, zodat de connectie tussen beide overleggen goed geborgd is.

Bekijk uitgebreide tabel

Lasten en baten programma 1: Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 36.611
 • 918
 • 35.693
 • Begroting 2019
 • 37.113
 • 598
 • 36.515
 • Begroting 2020
 • 36.723
 • 569
 • 36.154
 • Begroting 2021
 • 36.423
 • 569
 • 35.854
 • Begroting 2022
 • 36.355
 • 569
 • 35.786
 • Begroting 2023
 • 36.364
 • 569
 • 35.795

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2018
 • 3.319
 • 1.916
 • 308
 • 74
 • 30.994
 • 36.611
 • 167
 • 3
 • 18
 • 731
 • 918
 • 35.693
 • Begroting 2019
 • 3.792
 • 1.799
 • 298
 • 49
 • 31.175
 • 37.113
 • 17
 • 5
 • 0
 • 577
 • 598
 • 36.515
 • Begroting 2020
 • 3.519
 • 1.806
 • 299
 • 49
 • 31.050
 • 36.723
 • 17
 • 5
 • 0
 • 548
 • 569
 • 36.154
 • Begroting 2021
 • 3.423
 • 1.806
 • 299
 • 49
 • 30.847
 • 36.423
 • 17
 • 5
 • 0
 • 548
 • 569
 • 35.854
 • Begroting 2022
 • 3.372
 • 1.806
 • 299
 • 47
 • 30.831
 • 36.355
 • 17
 • 5
 • 0
 • 548
 • 569
 • 35.786
 • Begroting 2023
 • 3.382
 • 1.806
 • 299
 • 47
 • 30.831
 • 36.364
 • 17
 • 5
 • 0
 • 548
 • 569
 • 35.795

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.535
 • 202
 • 36.737
 • 569
 • 0
 • 569
 • 36.167
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -87
 • 0
 • -87
 • 0
 • 0
 • 0
 • -87
 • Realisatie per 1-4
 • 9.416
 • 143
 • 9.559
 • 13
 • 0
 • 13
 • 9.546
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 20.121
 • 0
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • Saldo
 • 6.910
 • 59
 • 6.969
 • 556
 • 0
 • 556
 • 6.413

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 35.623
 • 261
 • 651
 • 36.535
 • 202
 • 202
 • 36.737
 • 309
 • 261
 • 0
 • 569
 • 0
 • 0
 • 569
 • 36.167
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 488
 • -576
 • -87
 • -87
 • -87
 • Realisatie per 1-4
 • 9.327
 • 70
 • 19
 • 9.416
 • 143
 • 143
 • 9.559
 • 13
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • 13
 • 9.546
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • Saldo
 • 6.662
 • 191
 • 57
 • 6.910
 • 59
 • 59
 • 6.969
 • 296
 • 261
 • 0
 • 556
 • 0
 • 0
 • 556
 • 6.413

Voorstel begrotingswijzigingen

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.548
 • 202
 • 36.750
 • 640
 • 0
 • 640
 • 36.109
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 70
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 0
 • 70
 • Realisatie per 1-9
 • 24.403
 • 143
 • 24.546
 • 275
 • 0
 • 275
 • 24.271
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.940
 • 0
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • Saldo
 • 3.275
 • 59
 • 3.334
 • 366
 • 0
 • 366
 • 2.968

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.140
 • 332
 • 76
 • 36.548
 • 202
 • 202
 • 36.750
 • 309
 • 332
 • 0
 • 640
 • 0
 • 0
 • 640
 • 36.109
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 70
 • 0
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 70
 • Realisatie per 1-9-
 • 24.220
 • 132
 • 51
 • 24.403
 • 143
 • 143
 • 24.546
 • 25
 • 250
 • 0
 • 275
 • 0
 • 0
 • 275
 • 24.271
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • Saldo
 • 3.050
 • 200
 • 25
 • 3.275
 • 59
 • 59
 • 3.334
 • 284
 • 82
 • 0
 • 366
 • 0
 • 0
 • 366
 • 2.968

Voorstel begrotingswijzigingen

Print deze pagina