Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Beperkte uitbreiding van innovatieve projecten.
 • Implementatie van de eerste fase van de Wet Open Overheid (WOO) en de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
 • Inzicht in de huisvesting van de toekomst.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Innovatie en inzet moderne tech-nologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • -Middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • -Middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 16.582
 • -4.144
 • 12.439
 • 231
 • 231
 • 12.208
 • Begroting 2019
 • 16.644
 • -4.108
 • 12.536
 • 150
 • 150
 • 12.386
 • Begroting 2020
 • 17.827
 • -3.061
 • 14.766
 • 153
 • 153
 • 14.614
 • Begroting 2021
 • 17.711
 • -2.189
 • 15.522
 • 153
 • 153
 • 15.370
 • Begroting 2022
 • 17.652
 • -1.852
 • 15.801
 • 153
 • 153
 • 15.648
 • Begroting 2023
 • 17.593
 • -1.534
 • 16.060
 • 153
 • 153
 • 15.907

Toelichting:

Het middelenbudget neemt de komende jaren iets toe vanwege de voorstellen uit het bestuursakkoord (zie hieronder). De bijdrage uit projecten loopt af de komende jaren waarmee ook de overheadvergoeding die wij ontvangen afneemt. Deze vergoeding is in dit beleidsveld opgenomen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Grondbank instrument
 • Systemen voor omgevingswet
 • Energieneutraal provinciale gebouwen
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Implementatieplan zelfvoorzienende provincie
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Provinciale advocaat
 • Overhead
 • Realisatie 2018 Lasten
 • 51
 • 38
 • 55
 • 36
 • 6
 • 4
 • 190
 • 0
 • 19
 • 19
 • 0
 • 228
 • 0
 • 287
 • 125
 • 545
 • 11.080
 • 12.264
 • 12.473
 • 10
 • 2
 • 0
 • 11
 • 219
 • 219
 • 231
 • 12.242
 • Begroting 2019 Lasten
 • 5
 • 28
 • 69
 • 32
 • 0
 • 5
 • 140
 • 0
 • 220
 • 220
 • 0
 • 228
 • 150
 • 359
 • 108
 • 0
 • 11.331
 • 12.177
 • 12.536
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 145
 • 145
 • 150
 • 12.386
 • Begroting 2020 Lasten
 • 5
 • 29
 • 70
 • 32
 • 0
 • 5
 • 142
 • 125
 • 400
 • 525
 • 600
 • 228
 • 0
 • 359
 • 0
 • 0
 • 12.912
 • 14.099
 • 14.766
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 147
 • 147
 • 153
 • 14.614
 • Begroting 2021 Lasten
 • 5
 • 29
 • 70
 • 32
 • 0
 • 5
 • 142
 • 125
 • 300
 • 425
 • 600
 • 228
 • 0
 • 359
 • 0
 • 0
 • 13.768
 • 14.955
 • 15.522
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 147
 • 147
 • 153
 • 15.370
 • Begroting 2022 Lasten
 • 5
 • 29
 • 70
 • 32
 • 0
 • 5
 • 142
 • 125
 • 0
 • 125
 • 900
 • 228
 • 0
 • 359
 • 0
 • 0
 • 14.046
 • 15.534
 • 15.801
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 147
 • 147
 • 153
 • 15.648
 • Begroting 2023 Lasten
 • 5
 • 29
 • 70
 • 32
 • 0
 • 5
 • 142
 • 125
 • 0
 • 125
 • 900
 • 228
 • 0
 • 359
 • 0
 • 0
 • 14.305
 • 15.793
 • 16.060
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 147
 • 147
 • 153
 • 15.907

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 3
 • 16
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Energieneutraal provinciale gebouwen
 • Grondbank instrument
 • 2020
 • 600
 • 125
 • 725
 • 2021
 • 600
 • 125
 • 725
 • 2022
 • 900
 • 125
 • 1.025
 • 2023
 • 900
 • 125
 • 1.025
Print deze pagina