Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

De organisatie ontwikkelt zich en om blijvend de provinciale taken te kunnen uitvoeren is een kwalitatief en kwantitatief goede personele bezetting nodig. Een bezetting die nu en in de toekomst in staat is de provinciale opgave te realiseren, binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Er wordt gewerkt met een meerjarige capaciteitsraming van de benodigde personeelscapaciteit voor het uitvoeren van de provinciale taken (kwantiteit). Bij deze raming wordt ook gekeken welke vaardigheden/kwaliteiten nodig zijn om deze taken te kunnen uitvoeren (kwaliteit) en welke capaciteit beschikbaar is.

Resultaat bestuursakkoord
60. er zijn meerdere succesvolle voorbeelden van shared services en gedeeld werkgeverschap tussen de Friese overheden

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

• een vitale en gezonde personeelssamenstelling
• verhouding provinciaal dienstverband en inhuur in balans brengen met capaciteitsvraag
• Instroom en uitstroom bevorderen gericht op het beïnvloeden van de personeelssamen-stelling

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim 4,5%
Inhuur Omvang externe inhuur 8,6 mln./13%
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 645 fte/87%
Generatiepact Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 65-70
Traineeprogramma Instroom in programma 10 trainees 10
Participatiebanen Uitbouw instroom mensen met afstand tot arbeidsmarkt conform quotumwet 6 fte (tov totaal van 20 fte)
* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringbudget.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • -Capaciteitsbudget
 • -Generatiepact
 • -Overig
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • -Mensen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • -Mensen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 72.789
 • 392
 • 1.160
 • 74.342
 • -16.223
 • 58.119
 • 1.847
 • 1.847
 • 56.272
 • Begroting 2019
 • 74.816
 • 902
 • 477
 • 76.194
 • -11.368
 • 64.826
 • 293
 • 293
 • 64.532
 • Begroting 2020
 • 64.896
 • 346
 • 457
 • 65.699
 • -6.290
 • 59.410
 • 188
 • 188
 • 59.222
 • Begroting 2021
 • 59.832
 • 306
 • 563
 • 60.701
 • -3.625
 • 57.075
 • 188
 • 188
 • 56.887
 • Begroting 2022
 • 57.575
 • 264
 • 563
 • 58.402
 • -3.009
 • 55.393
 • 188
 • 188
 • 55.205
 • Begroting 2023
 • 56.708
 • 195
 • 563
 • 57.466
 • -2.496
 • 54.970
 • 188
 • 188
 • 54.782

Toelichting:

In de PS vergadering van juni 2018 is besloten om voor het strategisch personeelsplan (SPP) extra middelen voor capaciteit beschikbaar te stellen op basis van een realistische doorkijk op de werkzaamheden en opdrachten. In 2018 € 3,4 mln. en in 2019 € 6,4 mln., daarnaast in 2019 € 1 mln. voor maatregelen in het kader van het SPP. Daarnaast is bij het bestuursakkoord extra budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de voorstellen uit dit akkoord.
Een deel van de personeelskosten worden gedekt door een bijdrage vanuit projecten, deze bijdrage loopt de komende jaren sterk terug waarmee ook het personeelsbudget automatisch verlaagd wordt. Dit vertaald zich ook in de afname van het beschikbare inhuurbudget omdat veel van de inhuur werkzaam is voor deze projecten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Generatiepact
 • Kapitaallasten bedrijfsvoering investeringen uitname
 • Nog beschikbaar voor knelpunten
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Realisatie 2018
 • 1
 • 39.186
 • 126
 • 3
 • 39.317
 • 0
 • 0
 • 17.168
 • -803
 • 0
 • 0
 • 1.195
 • 335
 • 873
 • 18.768
 • 58.084
 • 42
 • 17
 • 59
 • 732
 • 183
 • 873
 • 1.788
 • 1.847
 • 56.237
 • Begroting 2019
 • 6
 • 37.413
 • 575
 • 0
 • 37.994
 • 12
 • 12
 • 21.142
 • 402
 • 51
 • 816
 • 500
 • 3.822
 • 88
 • 26.820
 • 64.826
 • 67
 • 18
 • 85
 • 121
 • 0
 • 88
 • 208
 • 293
 • 64.532
 • Begroting 2020
 • 6
 • 36.416
 • 575
 • 0
 • 36.996
 • 0
 • 0
 • 43.830
 • 346
 • 18
 • 0
 • 0
 • -21.868
 • 88
 • 22.413
 • 59.410
 • 69
 • 18
 • 87
 • 13
 • 0
 • 88
 • 101
 • 188
 • 59.222
 • Begroting 2021
 • 6
 • 34.087
 • 575
 • 0
 • 34.667
 • 0
 • 0
 • 45.095
 • 306
 • 0
 • 0
 • 0
 • -23.080
 • 88
 • 22.408
 • 57.075
 • 69
 • 18
 • 87
 • 13
 • 0
 • 88
 • 101
 • 188
 • 56.887
 • Begroting 2022
 • 6
 • 32.759
 • 575
 • 0
 • 33.339
 • 0
 • 0
 • 44.549
 • 264
 • 0
 • 0
 • 0
 • -22.847
 • 88
 • 22.054
 • 55.393
 • 69
 • 18
 • 87
 • 13
 • 0
 • 88
 • 101
 • 188
 • 55.205
 • Begroting 2023
 • 6
 • 34.052
 • 575
 • 0
 • 34.632
 • 0
 • 0
 • 45.062
 • 195
 • 0
 • 0
 • 0
 • -25.006
 • 88
 • 20.338
 • 54.970
 • 69
 • 18
 • 87
 • 13
 • 0
 • 88
 • 101
 • 188
 • 54.782

In het capaciteitsbudget zijn de volgende onderstaande bedragen meegenomen voor externe inhuur:

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Inhuur
 • Realisatie 2018
 • 18.370
 • Begroting 2019
 • 11.762
 • Begroting 2020
 • 8.637
 • Begroting 2021
 • 4.885
 • Begroting 2022
 • 3.788
 • Begroting 2023
 • 4.571

Naast de post voor externe inhuur is in de begroting 2020-2023 er een bedrag meegenomen voor budget voormalig personeel (€ 575.000), frictiekosten (€ 425.000) en opslag voor salarissen (€ 575.000).

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in onderstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 0
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Personele inzet
 • 2020
 • 5.000
 • 5.000
 • 2021
 • 5.000
 • 5.000
 • 2022
 • 4.000
 • 4.000
 • 2023
 • 4.000
 • 4.000
Print deze pagina