Programma 3: Omgeving

3.5 Energietransitie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden
via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

Er zal begin 2020 een nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie inclusief jaarplan vastgesteld moeten worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting.

Resultaten bestuursakkoord

 • als Fryslân hebben we met onze medeoverheden een aanbod voor de RES ontwikkeld dat volledig invulling geeft aan onze verantwoordelijkheid voor het terugdringen van klimaatverandering en kan rekenen op regionaal draagvlak
 • er komt vanuit het RES-traject een Taskforce energietransitie.
 • het Fûns Fryske Skjinne Enerzjy krijgt de gelegenheid ook particulieren te ondersteunen en we maken onze eigen gebouwen energieneutraal
 • wind levert een bijdrage aan duurzame energieopwekking in Fryslân, terwijl het aantal grotere molens daalt
 • geothermie en waterstof zijn een belangrijk onderdeel van de duurzame energiemix in Fryslân
 • in 2023 werken ondersteunende organisaties op het terrein van energie zo samen, dat ze elkaar versterken en een hulpvrager aan één loket genoeg heeft
 • er komt een fonds voor het ondersteunen van particulieren en collectieven bij de ontwikkeling van energie-initiatieven
 • er komt een provinciebreed werkend team van energiecoaches

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 is samen met medeoverheden en diverse belangrijke stakeholders – in de vorm van een Taskforce – het eerste aanbod voor de RES richting het Rijk gedaan.
 • In 2020 zetten we in op energiebesparing door in te zetten op rentekorting van de duurzaamheidslening van de SNN en door twee aanvragen voor de Proeftuinen Aardgasvrijewijken te bewerkstelligen.
 • In 2020 is het implementatieplan om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie gereed.
 • In 2020 zullen we de wens in het bestuursakkoord om ook particulieren financieel te ondersteunen door het FSFE onderzoeken.
 • In 2020 komen er nieuwe uitgangspunten in de Verordening Romte voor wind- en zonne-energie op basis van het nieuwe bestuursakkoord.
 • We ondersteunen lokale energie initiatieven in 2020 door middel van een voucherregeling én door ons aan te sluiten bij het nationale Ontwikkelfonds.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Energiebesparing en -opwek Aantal uitgegeven vouchers aan lokale energie initiatieven 100
Implementatieplan verduurzaming provinciale organisatie Gereed
Een eerste bod aan het Rijk (RES) Ingediend
Onderzoek particuliere leningen FSFE Gereed
Energieopwekking Aantal aanvragen Asbest eraf, postcoderoos erop 8
Aanpassen regels Verordening Romte voor wind- en zonne-energie Gereed
Energiebesparing Aantal gesubsidieerde energiescans voor dorpshuizen/musea/part. woningen 100
Aantal Proeftuinen Aardgasvrijewijken 2
Aantal extra duurzaamheidsleningen SVN i.v.m. rentekorting (SVN) 250

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 4.961
 • 1.017
 • 3.943
 • Begroting 2019
 • 9.520
 • 531
 • 8.989
 • Begroting 2020
 • 3.317
 • 0
 • 3.317
 • Begroting 2021
 • 2.865
 • 0
 • 2.865
 • Begroting 2022
 • 2.763
 • 0
 • 2.763
 • Begroting 2023
 • 1.263
 • 0
 • 1.263

Toelichting:

De afname van € 6 mln. euro tussen begrotingsjaar 2019 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke budgetten van DNA en Duurzame Energie. Deze daling zet na 2020 verder door.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Efro-Ez projecten
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Interreg projecten
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Waddenfonds projecten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Programma Duurzame Energie
 • Waddenfonds projecten
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Realisatie 2018
 • 180
 • 180
 • 0
 • 57
 • 0
 • 0
 • 197
 • 387
 • 0
 • 663
 • 684
 • 188
 • 150
 • 0
 • 171
 • 69
 • 2.565
 • 2.083
 • 0
 • -7
 • 140
 • 0
 • 2.216
 • 4.961
 • 355
 • 52
 • 18
 • 425
 • 555
 • 555
 • 0
 • 38
 • 38
 • 1.017
 • 3.943
 • Begroting 2019
 • 146
 • 146
 • 100
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 213
 • 0
 • 674
 • 565
 • 0
 • 169
 • 0
 • 856
 • 0
 • 2.777
 • 5.661
 • 311
 • 0
 • 405
 • 219
 • 6.597
 • 9.520
 • 0
 • 6
 • 0
 • 6
 • 425
 • 425
 • 100
 • 0
 • 100
 • 531
 • 8.989
 • Begroting 2020
 • 65
 • 65
 • 100
 • 0
 • 300
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 440
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 500
 • 25
 • 0
 • 27
 • 0
 • 552
 • 3.317
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.317
 • Begroting 2021
 • 65
 • 65
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 440
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 0
 • 0
 • 2.800
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.865
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.865
 • Begroting 2022
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.763
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.763
 • Begroting 2023
 • 63
 • 63
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.263
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.263

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 7
 • 8
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Ontwikkelbudget voor energie-initiatieven
 • Taskforce elkenien grien team
 • 2020
 • 440
 • 360
 • 800
 • 2021
 • 440
 • 360
 • 800
 • 2022
 • 660
 • 540
 • 1.200
 • 2023
 • 660
 • 540
 • 1.200
Print deze pagina