Programma 3: Omgeving

3.1 Natuur en landschap

Natuur

Wat willen we bereiken?

Wij blijven de mooiste provincie van Nederland met een fraai en vitaal platteland en dynamische natuurgebieden. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. Dit door inwoners van onze provincie te betrekken bij het ontwikkelen van natuurwaarden en, waar mogelijk, recreatief medegebruik te bevorderen. We zien steeds meer kansrijke burgerinitiatieven. Daar waar mogelijk ondersteunen wij deze. Het koppelen van kansen tussen natuur en economie speelt een grote rol. De provincie streeft naar een kwalitatief goed, effectief en vernieuwend (agrarisch) natuurbeheer met lagere beheerkosten en met meer veerkracht voor de natuur. Wij voeren de regie op het natuurbeheer binnen en buiten het Natuurnetwerk (NNN), voorheen werd dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd.
Op 10 juli 2019 hebben Provinciale Staten besloten om voor de natuurontwikkeling scenario 5b, Natuer mei de Mienskip (binnen bestaand budget) verder uit te werken door het uitvoeren van 3 pilots en in 2021 een definitieve scenariokeuze te maken. De voortgang van de natuurontwikkeling wordt in de paragraaf ‘Grote projecten’ beschreven. Ook voeren we de herstelmaatregelen uit de N2000 beheerplannen uit.

Wat betreft het soortenbeleid werken we aan actualisatie van het weidevogelbeleid. Daarnaast blijven we op het gebied van faunabeheer met betrokken partijen werken aan een balans tussen beschermen en beheren. In dat kader actualiseren we onze nota beheer en schadebestrijding (libje en libje litte).

De provinsje Fryslân ondersteunt de Friese Nationale Parken Schiermonnikoog en de Alde Feanen middels een financiële bijdrage en het voeren van het secretariaat. Groningen en Drenthe voeren het secretariaat van Lauwersmeer en Drents Friese Wold.

Wij voeren de Wet Natuurbescherming(Houtopstanden, PAS, Soorten en Gebied) uit door aanvragen t.a.v. vergunningen, ontheffingen en adviezen af te handelen. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan en geconcludeerd dat de PAS niet gebruikt mag worden als basis voor vergunningverlening. De provincie Fryslân werkt samen met de andere provincies, de betrokken ministeries, de VNG en Unie van Waterschappen aan een oplossing voor de stikstofproblematiek.

Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij adviseren aan het Rijk inzake de Mijnbouwwet. Het Rijk is de vergunning-verlenende instantie. In onze adviezen aan het Rijk maken wij steeds kenbaar tegen nieuwe gaswinningen te zijn en pleiten daarbij voor omgekeerde bewijsvoering.
We hanteren bij de vergunningverlening voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Bij de bestaande zoutwinning onder land waar dit niet het geval is, blijven wij de resultaten van de verplichte monitoring kritisch volgen tot aan de beëindiging van de zoutwinning in 2021. Als het zich voordoet, zullen wij geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

Resultaten bestuursakkoord
9. er is een biodiversiteitsherstelprogramma
10. het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer neemt toe
11. er is een besluit genomen over de meest kansrijke aanpak voor het inrichten van het Natuurnetwerk in Fryslân

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 ronden we uitvoering van de gebiedsontwikkelingsprojecten Icoonproject Oude Willem en Koningsdiep 2e module af. Dit betreft de inrichting van 264 ha. Daarnaast ronden we de planvoorbereiding van Achtkarspelen Zuid 4e module (Rohel Oost), Achtkarspelen Zuid 5e module en Koningsdiep 4e module af zodat deze modules in uitvoering kunnen worden genomen.
 • In 2020 werken wij in samenwerking met de partners van Natuer mei de Mienskip aan de opzet van 3 pilots.
 • Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Natura 2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses. Wij hebben overeenkomsten afgesloten met de terrein beherende organisaties en het Wetterskip en hebben regie op de uitvoering. Wij richten ons op het uitvoeren van de maatregelen binnen de looptijd van 6 jaar. Dit betekent dat de PAS maatregelen voor 1 juli 2021 uitgevoerd zijn.
 • In 2020 zetten wij in op de reductie van ganzenschade op basis van de aanpak zoals Provinciale Staten die in juli 2017 heeft vastgesteld door het vaststellen van de ‘Fryske Guozzenoanpak 2017-2020’. De looptijd van deze aanpak is verlengd tot en met 2023 (PS februari 2019).
 • Weidevogels: Voor 2020 ligt de doelstelling op 6500 gruttobroedparen. Dit ligt lager dan de doelstelling van 10.000 gruttobroedparen die in de Weidevogelnota 2014-2020 is opgenomen. In november 2017 heeft PS bij de vaststelling van de Tussenevaluatie weidevogelnota 2014-2020 ervoor gekozen om de doelstelling van 10.000 gruttobroedparen in 2020 niet naar beneden bij te stellen maar te temporiseren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Weidevogels Aantal gruttobroedparen 6.500
EHS Hectares verworven 246
Hectares ingericht 264
Hectares in beheer 60.800
Natura2000/PAS Aantal N2000 beheerplannen en PAS gebiedsanalyses in uitvoering. (alle 9 PAS gebieden zijn onderdeel van de N2000 beheerplannen) 12 beheerplannen N2000 en 9 PAS gebiedsanalyses in uitvoering. Daarnaast zorgdragen voor de uitvoering van maatregelen in 6 N2000 beheerplannen waar een andere partij voortouwnemer is.
Ganzen Gewasschade in kg droge stof 5-10% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 2 jaren.
Wet Natuurbescherming % tijdig verleende vergunningen en ontheffingen 95%
Mijnbouwwet Provinciale reacties op adviesverzoeken 100%

Landschap en ruimtelijke kwaliteit

Wat willen we bereiken?

Wij zorgen er, samen met anderen, voor dat Fryslân mooi blijft. De provincie werkt daarom samen met gemeenten, Wetterskip, experts, belangengroeperingen en burgers. We werken vanuit de ontwerp- omgevingsvisie aan onze opgaven en houden de basis op orde.

In het landelijk gebied vergen voedselproductie, natuur, water, wonen, de productie van duurzame energie, het landschap aanpassen bij de klimaatverandering en recreatie steeds meer aandacht en ruimte. Daarnaast verandert het landschap ook sluipenderwijs door vele kleine ingrepen. Wij streven naar herstel van landschapselementen die de provinciale kernkwaliteiten, zoals vastgelegd in de structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’ versterken en het draagvlak voor het Friese landschap vergroten.

Naast de kwaliteit van het Friese landschap willen we ook de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Onze inzet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân is gericht op een verantwoorde inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie.

Resultaten bestuursakkoord
12. We betrekken de gevolgen voor het landschap in al onze (beleids)keuzes.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Wij geven uitvoering aan de structuurvisie Grutsk op ’e Romte door in provinciale
  opgaven, plannen en (integrale gebieds-) projecten landschap en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen.
 • We adviseren gemeenten en andere partijen via het ruimtelijke ordeningsspoor over de ruimtelijke kwaliteit.
 • We subsidiëren de Nationale Landschappen (Noardlike Fryske Wâlden en Stichting Mar en Klif) en landschapsorganisaties met als doel behoud en beheer van het Fries landschap.
 • Via cofinanciering van het Europese programma POP3, onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidiëren wij projecten voor het herstel van landschap en natuur in de klei- en veengebieden van Fryslân. Aandachtspunt is het feit dat aanvragers moeite hebben om de voorfinanciering op te brengen. De provincie faciliteert hiervoor in de vorm van een borgstelling om voor aanvragers een lening mogelijk te maken bij het Nationaal Groenfonds.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Landschapsherstel (POP3) Aantal landschapsherstel projecten in het kader van POP3 1
Advies ruimtelijke kwaliteit Percentage provinciale projecten met ruimtelijke impact waarover het ruimtelijke kwaliteitsteam advisering heeft gedaan. 100%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 58.489
 • 10.505
 • 47.985
 • Begroting 2019
 • 89.036
 • 7.148
 • 81.888
 • Begroting 2020
 • 78.499
 • 9.714
 • 68.786
 • Begroting 2021
 • 71.847
 • 7.837
 • 64.010
 • Begroting 2022
 • 56.772
 • 3.770
 • 53.002
 • Begroting 2023
 • 53.096
 • 3.214
 • 49.882

Toelichting:

De begrote lasten betreffen voor het grootste gedeelte de middelen voor het uitvoeren van het Natuurpact. Onder andere de ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland (NNN) en natuurbeheer. Ook bevat het de IPO bijdrage voor het Faunafonds voor € 12,5 miljoen wat betreft ganzenschade.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Beheersgelden EHS
 • BFVW Bond van Friese Vogelwachten
 • Groene wetten
 • Implementatie beleid landelijk gebied
 • IPO bijdrage
 • It Fryske Gea
 • It Fryske Gea toezicht Friese IJsselmeerkust
 • IVN consulentschap Fryslan
 • LBF Basisorganisatie
 • Nationaal landschap
 • Nationale parken basisfinanciering
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Onderhoudsbudget Wolvetinte
 • Proceskosten algemeen
 • Wadlopen provinciale bijdrage
 • Weidevogels
 • Biodiversiteit
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
 • Insectennetwerk
 • Kening fan e greide
 • Lectoraat weidevogels
 • Nationaal Park Lauwersmeer en Drents Friese Wold
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • Uitvoering werkplan weidevogels
 • Weidevogelbeheer
 • Weidevogellandschappen
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Waddenfonds projecten
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • POP3 ANLB Leefgebied water
 • Wadlopen
 • Weidevogelcompensatie
 • Groene wetten
 • Natuurnota werkplannen adviezen natuurmonitoring
 • Vergunningen waddenzee
 • Wet Natuurbescherming
 • Nog te verdelen FYLG middelen
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • Aankopen natuur en landschapsherstel
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Natuurpact 2014
 • POP 3 Uitvoeringskosten
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Life Alde Feanen N2000
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • POP3 ANLB Leefgebied water
 • Wadlopen
 • Weidevogelcompensatie
 • Realisatie 2018
 • 7.458
 • 93
 • 283
 • 0
 • 56
 • 803
 • 132
 • 181
 • 248
 • 95
 • 207
 • 133
 • 0
 • 8
 • 37
 • 175
 • 9.909
 • 0
 • 282
 • 851
 • 0
 • 52
 • 25
 • 0
 • 41
 • 923
 • 80
 • 0
 • 200
 • 294
 • 377
 • 3.125
 • 1.694
 • 2.698
 • 39.999
 • 0
 • 0
 • 44.391
 • 26
 • 26
 • 841
 • 103
 • 0
 • 94
 • 0
 • 1.038
 • 58.489
 • -33
 • 97
 • 18
 • 101
 • 183
 • 41
 • 138
 • 179
 • 660
 • 3.834
 • 4.586
 • 0
 • 9.079
 • 26
 • 26
 • 841
 • 103
 • 0
 • 94
 • 0
 • 1.038
 • 10.505
 • 47.985
 • Begroting 2019
 • 0
 • 95
 • 291
 • 0
 • 40
 • 816
 • 143
 • 184
 • 252
 • 134
 • 210
 • 42
 • 6
 • 14
 • 32
 • 222
 • 2.480
 • 0
 • 300
 • 860
 • 25
 • 0
 • 75
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.200
 • 200
 • 65
 • 623
 • 7.448
 • 1.785
 • 7.430
 • 63.556
 • 4.313
 • 479
 • 77.564
 • 0
 • 0
 • 1.151
 • 0
 • 167
 • 102
 • 125
 • 1.545
 • 89.036
 • 0
 • 0
 • 15
 • 312
 • 327
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.069
 • 1.165
 • 30
 • 5.264
 • 0
 • 0
 • 1.151
 • 0
 • 167
 • 114
 • 125
 • 1.557
 • 7.148
 • 81.888
 • Begroting 2020
 • 151
 • 97
 • 296
 • 0
 • 39
 • 834
 • 146
 • 188
 • 258
 • 108
 • 215
 • 43
 • 6
 • 14
 • 32
 • 227
 • 2.653
 • 500
 • 300
 • 1.400
 • 175
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 1.350
 • 0
 • 480
 • 5.505
 • 1.055
 • 7.400
 • 60.583
 • 776
 • 0
 • 69.814
 • 0
 • 0
 • 0
 • 259
 • 167
 • 102
 • 0
 • 528
 • 78.499
 • 0
 • 0
 • 15
 • 344
 • 359
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.100
 • 665
 • 50
 • 8.815
 • 0
 • 0
 • 0
 • 259
 • 167
 • 114
 • 0
 • 540
 • 9.714
 • 68.786
 • Begroting 2021
 • 1.823
 • 97
 • 296
 • 0
 • 39
 • 834
 • 146
 • 188
 • 258
 • 108
 • 215
 • 43
 • 6
 • 14
 • 32
 • 227
 • 4.325
 • 1.000
 • 300
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 4.950
 • 1.055
 • 11.183
 • 49.780
 • 286
 • 0
 • 62.303
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 167
 • 102
 • 0
 • 269
 • 71.847
 • 0
 • 0
 • 15
 • 376
 • 391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.500
 • 665
 • 0
 • 7.165
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 167
 • 114
 • 0
 • 281
 • 7.837
 • 64.010
 • Begroting 2022
 • 1.918
 • 97
 • 296
 • 0
 • 38
 • 834
 • 146
 • 188
 • 258
 • 108
 • 215
 • 43
 • 6
 • 14
 • 32
 • 227
 • 4.419
 • 1.000
 • 300
 • 696
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 4.646
 • 1.055
 • 4.000
 • 42.373
 • 178
 • 0
 • 47.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 102
 • 0
 • 102
 • 56.772
 • 0
 • 0
 • 15
 • 376
 • 391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.600
 • 665
 • 0
 • 3.265
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 114
 • 3.770
 • 53.002
 • Begroting 2023
 • 1.997
 • 97
 • 296
 • 0
 • 38
 • 834
 • 146
 • 188
 • 258
 • 108
 • 215
 • 43
 • 6
 • 14
 • 32
 • 227
 • 4.498
 • 500
 • 300
 • 50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.300
 • 1.350
 • 0
 • 0
 • 3.500
 • 1.055
 • 1.640
 • 42.206
 • 96
 • 0
 • 44.996
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 102
 • 0
 • 102
 • 53.096
 • 0
 • 0
 • 15
 • 376
 • 391
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.044
 • 665
 • 0
 • 2.709
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 114
 • 0
 • 114
 • 3.214
 • 49.882

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 9
 • 10
 • 0
 • Totaal lasten
 • Omschrijving
 • Biodiversiteit
 • Weidevogelbeleid
 • Subsidie faunabeheereenheid
 • 2020
 • 500
 • 1.350
 • 0
 • 1.850
 • 2021
 • 1.000
 • 1.350
 • 300
 • 2.650
 • 2022
 • 1.000
 • 1.350
 • 300
 • 2.650
 • 2023
 • 500
 • 1.350
 • 300
 • 2.150
Print deze pagina