Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau van het hele provinciale areaal wordt voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7). In het nieuwe bestuursakkoord is voorzien dat ook het onderhoudspeil voor het Van Harinxmakanaal wordt opgehoogd naar een 7 waardoor nu het gehele onderhoudsniveau voor het provinciale areaal een 7 is.
In 2019 worden de kaders voor het onderhoud geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en deze onderhoudsbeleidskaders worden in november 2019 aan PS voorgelegd.
In april 2018 hebben Provinciale Staten een besluit genomen over het onderhoud aan oevers langs de vaarwegen in onze provincie, alsmede over de onderhoudsdieptes van meren. Voor beide onderdelen is in beginsel gekozen voor het in stand houden conform huidig beheer. Mocht later voor een hogere ambitie gekozen worden, dan brengt dit financiële gevolgen met zich mee.

Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Resultaten bestuursakkoord
37. de bochtverruiming bij Franeker is in uitvoering en er zijn afspraken met het Rijk over de Tjerk Hiddessluizen
38. het onderhoudsniveau van het Van Harinxmakanaal is verhoogd naar niveau 7

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur op een voldoende niveau en risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2020’.
 • In 2020 werken we verder aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de al in bedrijf genomen tijdelijke bediencentrale. Afhankelijk van het verloop van de contractvorming met de gemeente Leeuwarden worden in 2020 de eerste gemeentelijke bruggen ook aangesloten. In 2020 wordt met 18 bruggen de maximale capaciteit van de tijdelijk centrale zo ongeveer bereikt. In 2020 wordt ook het glasvezelnetwerk voor het aansluiten van nieuwe bruggen verder uitgebreid.
  In 2020 vindt binnen het project Swettehûs de bouw van het nieuwe bedieningscentrum plaats, zodanig dat nog voor het vaarseizoen van 2021 de bedieningscentrale in de nieuwe huisvesting in bedrijf is. Binnen dit project wordt op dezelfde locatie ook een nieuw steunpunt voor Provinciale Waterstaat gerealiseerd. Restwerkzaamheden m.n. voor de steunpuntfunctie / terreininrichting kunnen in 2021 worden afgerond. Het project Swettehûs heeft vergaande circulaire ambities, deze kunnen invloed hebben op de planning.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart door middel van het op professionele wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over de vaarwegen in Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen. In 2020 is de varende dienst geprofessionaliseerd en hebben alle medewerkers de vereiste competenties. Het BOA registratie systeem en het Toezicht registratiesysteem zijn goed ingeregeld zodat het systeem de juiste managementinformatie kan genereren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS.
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2018: 92%) 95%
Onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 7 overeenkomstig het besluit van PS.
Wegen (nulmeting 2018: 90%) 92%
Fietspaden (nulmeting 2018: 77%) 80%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 90%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 75%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 90%
Opwaardering Van Harinxmakanaal Bij het instant houden toetsen we elke maatregel aan het geschikt zijn voor klasse Va, zodat er geen desinvesteringen ontstaan. Het Van Harinxmakanaal wordt onderhouden op niveau van een rapportcijfer 7. Minimaal rapportcijfer 7
1) in mei, juli en oktober wordt de verzorgingsstaat gemeten
2) de inspecties per objectsoort vinden plaats volgens het schouw- en inspectieplan.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 17.073
 • 2.650
 • 14.423
 • Begroting 2019
 • 24.320
 • 1.318
 • 23.003
 • Begroting 2020
 • 27.143
 • 976
 • 26.168
 • Begroting 2021
 • 28.387
 • 966
 • 27.421
 • Begroting 2022
 • 32.250
 • 1.966
 • 30.285
 • Begroting 2023
 • 29.569
 • 966
 • 28.604

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit beheer- en onderhoudsmiddelen en afschrijvingslasten welke in de loop van de jaren toeneemt als gevolg van oplevering van investeringswerken.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Werken voor derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud water
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Schades
 • Beleefcentrum Afsluitdijk
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Eigendommen
 • Schades
 • Realisatie 2018
 • 4
 • 13
 • 497
 • 0
 • 282
 • 0
 • 249
 • 3.092
 • 8.305
 • 90
 • 29
 • 1.417
 • 492
 • 14.471
 • 1.122
 • 47
 • 25
 • 1.195
 • 0
 • -40.207
 • 16.908
 • -23.299
 • 10.459
 • 4.793
 • 2.537
 • 0
 • 529
 • 4.863
 • 23.181
 • 1.526
 • 1.526
 • 17.073
 • 0
 • 544
 • 504
 • 70
 • 1
 • 0
 • 1.118
 • 6
 • 6
 • 1.526
 • 1.526
 • 2.650
 • 14.423
 • Begroting 2019
 • 424
 • 217
 • 0
 • 23
 • 212
 • 0
 • 255
 • 3.281
 • 8.370
 • 0
 • 17
 • 1.518
 • 364
 • 14.680
 • 0
 • 43
 • 164
 • 207
 • -371
 • 869
 • 0
 • 498
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.737
 • 0
 • 5.199
 • 8.936
 • 0
 • 0
 • 24.320
 • 30
 • 668
 • 479
 • 140
 • 0
 • 0
 • 1.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.318
 • 23.003
 • Begroting 2020
 • 283
 • 217
 • 815
 • 24
 • 213
 • 0
 • 260
 • 3.874
 • 8.369
 • 0
 • 17
 • 1.526
 • 377
 • 15.974
 • 0
 • 45
 • 51
 • 96
 • 0
 • -6.194
 • 0
 • -6.194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.115
 • 0
 • 5.303
 • 9.417
 • 0
 • 0
 • 19.293
 • 30
 • 318
 • 486
 • 142
 • 0
 • 0
 • 976
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 976
 • 18.318
 • Begroting 2021
 • 279
 • 217
 • 1.020
 • 24
 • 213
 • 33
 • 260
 • 4.040
 • 8.278
 • 0
 • 17
 • 1.528
 • 378
 • 16.287
 • 0
 • 45
 • 51
 • 96
 • 0
 • 2.384
 • 0
 • 2.384
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.318
 • 0
 • 5.303
 • 9.620
 • 0
 • 0
 • 28.387
 • 30
 • 318
 • 476
 • 142
 • 0
 • 0
 • 966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 966
 • 27.421
 • Begroting 2022
 • 332
 • 217
 • 1.196
 • 24
 • 213
 • 66
 • 260
 • 4.047
 • 8.351
 • 0
 • 17
 • 1.528
 • 378
 • 16.629
 • 0
 • 0
 • 51
 • 51
 • 3.280
 • 2.668
 • 0
 • 5.948
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.321
 • 0
 • 5.303
 • 9.624
 • 0
 • 0
 • 32.250
 • 30
 • 318
 • 476
 • 142
 • 0
 • 1.000
 • 1.966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.966
 • 30.285
 • Begroting 2023
 • 367
 • 210
 • 1.611
 • 24
 • 213
 • 99
 • 260
 • 4.041
 • 8.308
 • 0
 • 17
 • 1.500
 • 378
 • 17.028
 • 0
 • 0
 • 51
 • 51
 • 0
 • 2.668
 • 0
 • 2.668
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.521
 • 0
 • 5.303
 • 9.824
 • 0
 • 0
 • 29.569
 • 30
 • 318
 • 476
 • 142
 • 0
 • 0
 • 966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 966
 • 28.604

Onderstaande resultaten bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

 • Resultaat
 • 37-38
 • 37-38
 • Totaal lasten
 • 0
 • Totaal baten
 • Omschrijving
 • Van Harinxmakanaal opwaarderen naar klasse 5a
 • Van Harinxmakanaal onderhoudsniveau naar een 7
 • Begeleiden transporten
 • 2020
 • 790
 • 250
 • 1.040
 • 50
 • 50
 • 2021
 • 990
 • 250
 • 1.340
 • 50
 • 50
 • 2022
 • 1.090
 • 250
 • 1.340
 • 50
 • 50
 • 2023
 • 1.290
 • 250
 • 1.540
 • 50
 • 50
Print deze pagina