Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 In het kader van Kansen in Kernen (KIK) herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Voor Feanwâlden is het KIK-project gecombineerd met het Transferium Feanwâlden (Stationsgebied Feanwâlden). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2 In 2019 zal de Regio deal met de twee sporen Holwerd aan Zee en versnellingsagenda Noordoost Fryslân verder worden uitgewerkt, inclusief financiering en governance.
3 We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘samenwerkingsverbanden’.
5 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7 Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. De brede omschrijving van resultaat 41 (transitiefonds fysieke leefomgeving) is versmald tot een verkenning van 3 concretere thema’s: Wonen (de particuliere woningvoorraad in het krimpgebied Noordoost Fryslân), Retail en Zorgvastgoed. Deze drie denkrichtingen worden in 2019 verder geconcretiseerd.
8 Samen met gemeenten en andere betrokken actoren onderzoeken we hoe initiatiefnemers (dorpen, dorpshuizen en anderen) beter bediend kunnen worden op hun ondersteuningsbehoefte. Vervolgens, indien gewenst, een nieuw netwerk, dat lokale initiatieven ondersteunt, opzetten. Op die wijze de kennis-, expertise-, onafhankelijke advies-, begeleidings- en verbindingsfunctie borgen.

Toelichting:

3. In het huidige IMF is een gedeelte van het beschikbare budget niet besteed. Dit komt mede doordat er projecten zijn geweigerd op basis van formele weigeringsgronden (bv. te laat ingediend), doordat projecten als kwalitatief onder de maat zijn beoordeeld en doordat de verwachte ‘legacy’ voor nu nog niet terugkomt in het aantal projectaanvragen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om dit budget door te schuiven naar de periode 2020-2023, omdat voorgenoemde projecten zich in het nieuwe IMF weer kunnen melden.

7. Voor het Transitiefonds geldt dat spoor 3, zorg, op punt van uitvoering staat. Er is een subsidieregeling huisvesting huisartsen opgesteld, die in september voor de eerste keer is opengesteld. Provinciale staten zijn hier bij brief van 18 juli 2019 (met kenmerk 01680342) over geinformeerd. Voor spoor 2, retail, is een SWOT analyse opgesteld voor 68 winkelgebieden in de provincie. Aan de hand daarvan zullen verdere acties in gang worden gezet. Voor spoor 1, wonen, wordt, samen met de gemeenten, corporaties e.a. gezocht naar integrale, bottom-up projecten die betrekking hebben op de particuliere woningvoorraad in Noordoost Fryslân. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om de middelen door te schuiven naar 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Leefbaarheidsbeleid Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders, Tussen de 400 en 500 aanvragen per jaar
Beleidsbrief Leefberens Werkwijze met partners concretiseren. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een of meerdere instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van voorzieningenspreidingen 1 of meerdere instrumenten
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Masterclasses 2 masterclasses
Dreamsessie 1 dreamsessie
Leerkring krimp nieuwe raadsleden ism de VFG 1 bijeenkomst
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Provinciaal Transitiefonds is geconcretiseerd De drie denkrichtingen zijn uitgewerkt:
Zorgvastgoed: de regeling voor huisvesting van Friese huisartsen wordt opengesteld
Retail: de middelen zijn met doelen beschikbaar gesteld voor de regio’s
Wonen: samen met partners in NO Fryslan wordt invulling gegeven aan de doelen en de bestedingsrichting van de middelen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Toelichting:

In overleg met de regio’s worden in 2019 geen regionale masterclasses woningvoorraad georganiseerd, maar wordt gewerkt aan de voorbereiding van 3 masterclasses in 2020.

Als vervolg en afronding van de Dreamsessie over Onderwijs in 2018, hebben in 2019 diverse activiteiten plaatsgevonden (o.m. vervolgbijeenkomst en opstellen kennisdossier). Daarom is ervoor gekozen om in 2019 geen nieuwe Dreamsessie te organiseren.

Transitiefonds: zie de toelichting bij punt 7 van Leefomjouwing – Leefbaarheidsbeleid hierboven.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Ruimte en wonen
1 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; Het provinciaal inpassingsplan zal in 2019 onherroepelijk worden.
2 Ruimtelijke kwaliteit is integraal onderdeel bij de ontwikkeling van beleid en het uitvoeren van plannen en projecten. Het ruimtelijk kwaliteitsteam adviseert daartoe bij o.a. provinciale wegenprojecten, duurzame energieprojecten en bij gemeentelijke projecten.
3 We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
4 We starten in de tweede helft van 2019 de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe bevolkings- en huishoudensprognose.
5 We monitoren in alle regio’s de geactualiseerde afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering.
6 We monitoren de afspraken inzake de programmering van bedrijventerreinen die wij in 2018 met de regio’s Zuidwest, Noordoost, Noordwest en Zuidoost hebben gemaakt, alsook de uitgifte van kavels op gemeentelijk en regionaal niveau.
7 We maken afspraken met gemeenten in regioverband met betrekking tot de herstructurering van incourante bedrijventerreinen.
8 We leveren een bijdrage aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân door herbestemming en sloop.

Toelichting:

8. Voor de herbestemmingsregeling zijn alle aanvragen afgehandeld en beschikkingen verleend. De beschikkingen worden verspreid over de jaren 2019 t/m 2021 uitbetaald. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme gezet. Daarnaast vallen de resterende middelen vrij via bijgevoegde begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vervolgprocedure bij afd. Bestuursrechtspraak, Raad van State. Daarna is het plan onherroepelijk.
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken monitoren
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale afspraken inzake herstructurering van incourante bedrijventerreinen Afspraken zijn gemaakt

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
3 In het kader van het Aandachtsgebied Ooststellingwerf wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie in Haulerwijk via het project Betrokken dorp, en het steeds betrekken van de bewoners bij de herstructureringsplannen in het Haerenkwartier in Oosterwolde.
4 In het kader van het Aandachtsgebied Weststellingwerf is de inzet gericht op gezond opgroeien, het tegengaan van middelengebruik en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
5 Aanvullend en in samenwerking met partners worden maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen/bereikbare zorg zoals verwoord in resultaat 19, tekorten arbeidsmarkt, etc.) meegenomen in beleid en in uitvoering. Uitwerkingen van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

1. Voor de regeling Kansenfonds zijn alle aanvragen afgehandeld en beschikkingen verleend. De beschikkingen worden verspreid over de jaren 2019 t/m 2022 uitbetaald. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme gezet. Daarnaast vallen de resterende middelen vrij via bijgevoegde begrotingswijziging.

5. Met het project Kerntaken aan Zet wordt beoogd sociaal beleid en zorg in de provinciale kerntaken te integreren. In het najaar van 2018 is een interne thermometer gemaakt van de stand van zaken. Tevens zijn de aanbevelingen van een extern onderzoek vertaald naar een werkwijze om het als vanzelf meenemen van zorg en sociale onderdelen in beleid, projecten en programma’s verder vorm te geven. Op veel terreinen wordt inmiddels zorg- en sociaal meegenomen bij projecten, programma’s en beleid, maar er is nog een aantal beleids-terreinen waarvoor de komende twee jaar inzet gepleegd moet worden om het netwerk op te bouwen, kennis vergaard moet worden en de werkwijze verder geïmplementeerd moet worden. Wij stellen daarom voor het beschikbare budget voor het invlechten van sociaal beleid en zorg in de kerntaken te verspreiden over 2019 t/m 2021, zodat ook op die beleidsterreinen financieel de ruimte is om de invlechting goed te laten verlopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. Sociaal beleid en zorg in alle 7 kerntaken
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5 projecten

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren met name middels het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
3 Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 De oeuvreprijs voor Sport zal worden uitgereikt.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Toelichting:

5. Het college van Smallingerland heeft nog geen definitief besluit genomen wat de locatie voor De Welle betreft. Wij verwachten dit najaar daarom ook nog geen aanvraag voor een provinciale bijdrage van maximaal € 10 miljoen voor dit project. Bestuurlijk en ambtelijk gaan wij de komende periode in overleg met de Gemeente Smallingerland. In deze gesprekken zullen wij bij de gemeente aandringen om de voortgang om de ontwikkeling van het projectplan met planning te bespoedigen. De scope en het eindresultaat van het project veranderen niet. Een begrotingswijziging is bijgevoegd om het bestedingsritme voor het provinciale budget voor De Welle aan te passen (Begrotingswijziging als bijlage 2 opgenomen).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. 10 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 10 grootschalige sportevenementen
Print deze pagina