Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe

Begroting

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Alliander NV
 • Vitens NV
 • Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
 • Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB) 

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Lasten en baten programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.210
 • 397.269
 • -394.060
 • Begroting 2018
 • 13.060
 • 304.831
 • -291.771
 • Begroting 2019
 • 11.865
 • 298.553
 • -286.688
 • Begroting 2020
 • 20.339
 • 308.953
 • -288.614
 • Begroting 2021
 • 24.373
 • 307.724
 • -283.352
 • Begroting 2022
 • 29.999
 • 309.492
 • -279.493

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 4.225
 • -4.327
 • 4.716
 • -1.404
 • 3.210
 • 290.077
 • 53.971
 • 15.787
 • 27.182
 • 3.751
 • 664
 • 4.716
 • 1.122
 • 397.269
 • -394.060
 • Begroting 2018
 • 2.283
 • 2.404
 • 8.374
 • 13.060
 • 201.436
 • 55.050
 • 14.231
 • 20.301
 • 1.516
 • 4.034
 • 8.264
 • 304.831
 • -291.771
 • Begroting 2019
 • 1.665
 • 9.971
 • 229
 • 11.865
 • 202.516
 • 55.885
 • 12.613
 • 22.910
 • 1.516
 • 2.884
 • 229
 • 298.553
 • -286.688
 • Begroting 2020
 • 1.309
 • 18.802
 • 228
 • 20.339
 • 206.588
 • 68.382
 • 8.882
 • 21.655
 • 1.516
 • 1.702
 • 228
 • 308.953
 • -288.614
 • Begroting 2021
 • 1.084
 • 23.061
 • 228
 • 24.373
 • 208.160
 • 69.718
 • 8.724
 • 17.757
 • 1.516
 • 1.623
 • 228
 • 307.724
 • -283.352
 • Begroting 2022
 • 934
 • 28.856
 • 208
 • 29.999
 • 212.104
 • 70.976
 • 8.724
 • 14.347
 • 1.516
 • 1.616
 • 208
 • 309.492
 • -279.493

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.665
 • 0
 • 22.338
 • 998
 • 25.001
 • 205.499
 • 55.885
 • 12.613
 • 34.825
 • 1.516
 • 4.020
 • 998
 • 315.356
 • -290.355
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -6.409
 • 0
 • -6.409
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.437
 • 0
 • -1.437
 • -4.972
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 193
 • 1.725
 • 1.931
 • 45.864
 • 9.504
 • 0
 • 19
 • 0
 • 31
 • 1.823
 • 57.241
 • -55.310
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16
 • 1.448
 • 1.464
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.464
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.652
 • 0
 • 15.720
 • -2.175
 • 15.197
 • 159.635
 • 46.381
 • 12.613
 • 34.806
 • 1.516
 • 2.552
 • -825
 • 256.679
 • -241.481

Toelichting:

De raming provinciefonds is nog gebaseerd op de septembercirculaire 2018 omdat de meicirculaire 2019 nog niet is ontvangen bij het opmaken van deze berap.

Met ingang van 2019 is het breed cofinancieringsbudget wat nog niet aan concrete projecten is toegekend opgenomen onder de post 7.6 overige algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast zijn hier onder andere de voorwaardelijke budgetten voor de regiodeals Noordoost Fryslân en Natuurinclusieve Landbouw opgenomen.
De werken voor derden laten nu nog een saldo zien qua lasten en baten maar zullen uiteindelijk budgettair neutraal in de begroting worden opgenomen.

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overhead
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.198
 • 2.198
 • 11.413
 • 11.362
 • 28
 • 22.803
 • 25.001
 • 308.006
 • 308.006
 • 3.368
 • 3.955
 • 28
 • 7.350
 • 315.356
 • -290.355
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -45
 • -45
 • -1.301
 • -5.063
 • -6.364
 • -6.409
 • -1.437
 • -1.437
 • -1.437
 • -4.972
 • Realisatie per 1-4
 • 31
 • 31
 • 1.366
 • 193
 • 341
 • 1.900
 • 1.931
 • 54.813
 • 54.813
 • 2.393
 • 31
 • 3
 • 2.427
 • 57.241
 • -55.310
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 2
 • 2
 • 1.447
 • 16
 • 0
 • 1.463
 • 1.464
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.464
 • Saldo
 • 2.121
 • 2.121
 • 7.299
 • 6.091
 • -313
 • 13.077
 • 15.197
 • 253.193
 • 253.193
 • 975
 • 2.487
 • 25
 • 3.486
 • 256.679
 • -241.481
Print deze pagina