Programma 5: Mienskip

5.2 Cultuur en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan maatschappelijke participatie. Wij blijven daarom investeren in een sterke culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren. Op basis van het Friese culturele regioprofiel bereiden we in 2019 en 2020 het cultuurbeleid vanaf 2021 voor. Wij richten ons op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, toneel en beeldende kunst. Hierbij werken we waar mogelijk samen met de Friese gemeenten.
Sinds 2017 hebben we voor geheel Fryslân een cultuureducatief programma. Dit programma probeert met maatwerk deskundigheidsbevordering, visieontwikkeling en eigenaarschap van de school aan elkaar te verbinden. Op die manier maakt de provincie mogelijk dat culturele partners en het primair onderwijs samen werken aan de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen.
Deze ontwikkeling is nadrukkelijk gekoppeld en aangejaagd vanuit het LF2018-programma Lân fan Taal met als doel de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs te leggen. Daartoe is een koppeling gemaakt met het landelijke stimuleringsprogramma KEK2 (cultuureducatie met kwaliteit). Doel van dit programma is om cultuureducatie in de gehele provincie docenten en aanbieders deskundiger te maken zodat ze cultuur in vaste plaats geven binnen het curriculum. Dat gaat om de verschillende kunstdisciplines maar ook erfgoed.
In Friesland (als enige in Nederland) kiezen we daarin voor een verbinding van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en taal (meertaligheid). KEK2 loopt nog t/m 2019.

Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Wij willen Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden graag behouden en versterken, zodat ze functioneel gebruikt kunnen worden en toegankelijk blijven voor een breed publiek. Verder zetten we ons, in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot het archeologische erfgoed zoals terpen. De FAMKE-advieskaart is daarbij een belangrijk instrument. Tenslotte beschermen en ontwikkelen we cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte en het Iepen Mienskipsfûns belangrijke instrumenten vormen. Belangrijk is de doorwerking via het ruimtelijke spoor en in onze eigen plannen en projecten waarbij de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam een belangrijke rol speelt.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
 • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
 • We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, cross-over projecten en culturele producties.
 • Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
 • Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
 • Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
 • Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
 • Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
 • Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
 • Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
 • Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
 • Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
 • De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
 • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90 leerkrachten
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2019 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek uitgereikt. 3
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen. 20

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 25.516
 • 522
 • 24.994
 • Begroting 2018
 • 39.059
 • 17
 • 39.042
 • Begroting 2019
 • 19.766
 • 17
 • 19.749
 • Begroting 2020
 • 18.995
 • 17
 • 18.979
 • Begroting 2021
 • 17.949
 • 17
 • 17.932
 • Begroting 2022
 • 17.824
 • 17
 • 17.807

Toelichting:

De daling met € 19 mln van 2018 naar 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen LF2018, inclusief risicovoorzieningen (€ 11,1 mln), Blokhuispoort (€ 4 mln), Historisch centrum/Stadhuis Bolsward (€ 2,3 mln) en Deltaplan digitalisering (€ 1 mln).

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Beeldende Kunst Nota / Vredeman de Vries Prijs
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Cultuur
 • Centrum voor film in Friesland
 • CJP Cultuurkaart Fryslan
 • Cultuurbelied
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Festivals
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Iepenloftspullen
 • IPO bijdrage
 • Kultueredukaasje
 • Museumfederatie Fryslan
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Fryske Mole
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Teaterselskip Tryater
 • Terpen
 • Tresoar
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Aankopen Fries Museum
 • Blokhuispoort
 • Brusfuns
 • Decentralisatieuitkering Beleidsnota kiezen voor karakter
 • Educatieprogramma Tryater
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Fryslan under wetter Natuurmuseum
 • Jeugddansopleiding
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • LF2018
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Museum Belvedere
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Noord Nederlands Orkest
 • Oeral internationalisering
 • Opera Spanga
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Sintraal depot Fryslan
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • LF2018
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Tresoar
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • LF2018
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • Realisatie 2017
 • 1
 • 168
 • 17
 • 3.062
 • 2
 • 76
 • 88
 • 21
 • 397
 • 0
 • 189
 • 300
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 201
 • 6
 • 90
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 199
 • 269
 • 0
 • 3.245
 • 395
 • 14.905
 • 45
 • 3.800
 • 11
 • 56
 • 50
 • 167
 • 70
 • 20
 • 395
 • 50
 • 350
 • 41
 • 468
 • 771
 • 123
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • -56
 • 95
 • 2.152
 • 100
 • 8.917
 • 400
 • 1.288
 • 1.688
 • 6
 • 6
 • 25.516
 • 40
 • 1
 • 6
 • 48
 • 64
 • 8
 • 72
 • 400
 • 400
 • 3
 • 3
 • 522
 • 24.994
 • Begroting 2018
 • 5
 • 156
 • 3.062
 • 162
 • 77
 • 21
 • 361
 • 189
 • 300
 • 5
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 201
 • 7
 • 90
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 212
 • 1.473
 • 269
 • 1
 • 3.342
 • 442
 • 16.554
 • 45
 • 46
 • 50
 • 236
 • 70
 • 10
 • 330
 • 50
 • 41
 • 0
 • 433
 • 8.564
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 232
 • 125
 • 201
 • 400
 • 6
 • 100
 • 11.303
 • 4.000
 • 500
 • 15
 • 1.056
 • 2.625
 • 8.196
 • 6
 • 3.000
 • 3.006
 • 39.059
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 39.042
 • Begroting 2019
 • 5
 • 158
 • 3.111
 • 568
 • 78
 • 22
 • 367
 • 1.305
 • 192
 • 304
 • 49
 • 5
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.889
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 216
 • 191
 • 273
 • 1
 • 3.441
 • 16.867
 • 45
 • 50
 • 187
 • 110
 • 290
 • 50
 • 41
 • 350
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 125
 • 250
 • 150
 • 100
 • 2.112
 • 50
 • 356
 • 375
 • 781
 • 6
 • 6
 • 19.766
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 19.749
 • Begroting 2020
 • 5
 • 158
 • 3.111
 • 721
 • 78
 • 22
 • 367
 • 1.499
 • 192
 • 304
 • 49
 • 5
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.889
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 216
 • 191
 • 273
 • 1
 • 3.441
 • 17.215
 • 45
 • 50
 • 400
 • 50
 • 41
 • 350
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 125
 • 250
 • 100
 • 1.775
 • 6
 • 6
 • 18.995
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 18.979
 • Begroting 2021
 • 5
 • 158
 • 3.111
 • 584
 • 78
 • 216
 • 22
 • 367
 • 1.499
 • 213
 • 192
 • 304
 • 49
 • 5
 • 310
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.889
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 216
 • 191
 • 273
 • 1
 • 3.441
 • 17.818
 • 125
 • 125
 • 6
 • 6
 • 17.949
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 17.932
 • Begroting 2022
 • 5
 • 158
 • 3.111
 • 584
 • 78
 • 216
 • 22
 • 367
 • 1.499
 • 213
 • 192
 • 304
 • 49
 • 5
 • 310
 • 190
 • 230
 • 692
 • 266
 • 52
 • 205
 • 7
 • 91
 • 155
 • 2.889
 • 1.484
 • 53
 • 267
 • 216
 • 191
 • 273
 • 1
 • 3.441
 • 17.818
 • 6
 • 6
 • 17.824
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 17.807

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
2 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
3 We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, cross-over projecten en culturele producties.
4 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
5 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
6 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
7 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
8 Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
9 Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
10 Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
11 Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
12 Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
13 De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
14 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Toelichting:

Resultaat 1: Op 19 december hebben Provinciale Staten ingestemd met de motie vreemd over Museum Belvedère. Op basis van de motie hebben wij een bedrag van € 150.000 aan subsidie verstrekt. PS worden met bijgevoegde begrotingswijziging verzocht dit bedrag beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90 leerkrachten
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2019 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek uitgereikt. 3
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen. 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We continueren de lopende subsidierelaties met onze culturele instellingen tot en met 2020 en komen met een uitwerking van de heroriëntatie op de basisinfrastructuur vanaf 2021.
2 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten.
3 We versterken het artistiek klimaat door het subsidiëren van festivals, cross-over projecten en culturele producties.
4 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen door o.a. het IMF, regeling Iepenloftspullen, koorbegeleiding, culturele vernieuwing, cultuur en ouderen en het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit.
5 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) en de pilot cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
6 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen op het gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek.
7 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”, door o.a. het subsidiëren van onze provinciale musea en Tresoar.
8 Het ondersteunen van restauratie en herbestemmingsplannen van monumenten en karakteristieke bouwwerken door de inzet van de subsidieregeling monumenten waarin ook gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn opgenomen en door het stimuleren van Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.
9 Het beschermen, ontwikkelen en het publieksbereik van erfgoed bevorderen door samenwerkingsafspraken met instellingen op het terrein van erfgoed.
10 Doorontwikkeling FAMKE door samenwerking met de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân voor hun grondgebied. Verder door het uitvoeren van archeologische onderzoeksprojecten voor de categorieën historische boerderijplaatsen, veldkarteringen, archeologie van het veenweidegebied en pingo-ruïnes, voor een groot deel in samenwerking met de FA en de RUG.
11 Publieksvoorlichting over archeologisch erfgoed via het ondersteunen van archeologische steunpunten.
12 Het beheer van het Noordelijk archeologisch Depot samen met de provincies Drenthe en Groningen.
13 De bescherming van bedreigde terpen door uitvoering van het Terpenproject samen met het Rijk.
14 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte, FAMKE en de Cultuurhistorische Kaart doorwerkt in de ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van onszelf en in die van lokale initiatieven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Cultuurparticipatie en educatie Aantal leerkrachten primair onderwijs, dat heeft meegedaan aan deskundigheidsbevordering in het kader van KEK-programma 90 leerkrachten
Aantal scholen dat inzet op de verbinding tussen cultuur- en taalonderwijs Minimaal 50% van de aan het KEK-programma deelnemende scholen
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Artistiek klimaat Voor de versterking en verbreding van het culturele aanbod subsidiëren we een aantal culturele organisaties die buiten de boekjaarsubsidie vallen 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 6
In 2019 worden er provinciale prijzen op het gebied van vormgeving, beeldende kunst en muziek uitgereikt. 3
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Monumentenzorg Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Print deze pagina