Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan De provincie voldoet volledig aan de wettelijke eisen rondom de BGT.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data in het kader van de Friese energiestrategie
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Externe capaciteit verminderd met 80%

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 11.828
 • 582
 • 11.246
 • Begroting 2018
 • 11.590
 • 164
 • 11.426
 • Begroting 2019
 • 12.076
 • 150
 • 11.926
 • Begroting 2020
 • 12.797
 • 150
 • 12.647
 • Begroting 2021
 • 13.521
 • 150
 • 13.371
 • Begroting 2022
 • 14.044
 • 150
 • 13.894

Toelichting:

Het betreft hier de niet personeels gebonden bedrijfsvoeringskosten waaronder huisvesting, automatisering, opleiding en overige facilitaire zaken.
Net als bij het beleidsveld mensen is ook hierbij sprake van een bijdrage aan de bedrijfsvoeringskosten vanuit projecten. Deze moet als negatieve last verantwoord worden. Zie verder de toelichting onder het beleidsveld 6.1

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Systemen voor omgevingswet
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Overhead
 • Realisatie 2017
 • 11
 • 43
 • 42
 • 36
 • 132
 • 63
 • 716
 • 24
 • 803
 • 228
 • 228
 • 10.665
 • 10.665
 • 11.828
 • 9
 • 5
 • 13
 • 569
 • 569
 • 582
 • 11.246
 • Begroting 2018
 • 5
 • 28
 • 68
 • 52
 • 8.777
 • 5
 • 8.935
 • 250
 • 1.587
 • 590
 • 2.427
 • 228
 • 228
 • 11.590
 • 159
 • 5
 • 164
 • 164
 • 11.426
 • Begroting 2019
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 10.938
 • 5
 • 11.098
 • 550
 • 200
 • 750
 • 228
 • 228
 • 12.076
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 11.926
 • Begroting 2020
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 12.208
 • 5
 • 12.369
 • 200
 • 200
 • 228
 • 228
 • 12.797
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 12.647
 • Begroting 2021
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 13.133
 • 5
 • 13.293
 • 228
 • 228
 • 13.521
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 13.371
 • Begroting 2022
 • 5
 • 28
 • 69
 • 53
 • 13.655
 • 5
 • 13.816
 • 228
 • 228
 • 14.044
 • 145
 • 5
 • 150
 • 150
 • 13.894

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn in 2018 over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Toelichting:

De indicatoren ‘Digitale dienstverlening naar de Mienskip’ en ‘Dienst documentaire informatievoorziening’ zijn begin 2019 gerealiseerd en kunnen bij de volgende bestuursrapportage vervallen.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Toelichting:

2. Alle medewerkers kunnen met Dielplak werken. Het gebruik van Dielplak is echter nog niet op het gewenste niveau. Daartoe zijn diverse technische en organisatorische verbeteracties gestart.
3. Enkele subsidieregelingen verlopen nu via het digitale loket. Voor de overigen moet nog een implementatieplan komen. De verwachting is dat het dit jaar niet meer gaat lukken vanwege capaciteitsproblemen op de betreffende afdeling.
4. Managementinformatie is op diverse niveau’s beschikbaar in de vorm van Dashboards. Dit betreft actuele informatie, maar kan niet real time beschikbaar komen. Momenteel wordt maandelijks gerapporteerd.
5. Het Fries Dataplatform bestaat nog, maar wordt niet meer actief gevuld. Inmiddels is Data Fryslan opgericht en daar wordt de activiteit in één van de drie programma’s opgenomen. Data Fryslan is inmiddels succesvol gestart met bijdrage van de provincie, zowel financieel als in-kind Data science ondersteuning.
Daarnaast zijn de meerjarenplannen voor de invoering van de WOO in vergevorderd stadium. Interprovinciaal is een voorstel gemaakt dat wordt voorgelegd aan het ministerie van BZK.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn in 2018 over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.
Print deze pagina