Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 26 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 mln in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 12 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50-60 deelnemers = 20 fte
Traineeprogramma Instroom in programma 10 trainees 10
Participatiebanen Uitbouw instroom mensen met afstand tot arbeids-markt conform quotumwet 16-20fte

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringbudget.

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Capaciteitsbudget (SPP3.0)
 • - salarissen
 • - inhuur
 • - kadernota 2019
 • Subtotaal
 • Overige personele budgetten
 • - Generatiepact
 • - Maatregelen SPP
 • - overig
 • Subtotaal
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten*
 • - Bijdrage vanuit projecten
 • - Reservering hogere bijdrage
 • Subtotaal
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 53.585
 • 19.019
 • 72.604
 • 167
 • 1.532
 • 1.699
 • -9.995
 • -9.995
 • 64.308
 • 2.197
 • 9.788
 • 11.985
 • 52.323
 • Begroting 2018
 • 54.684
 • 17.700
 • 72.384
 • 2.048
 • 3.138
 • 5.186
 • -16.154
 • 1.974
 • -14.181
 • 63.389
 • 673
 • 0
 • 673
 • 62.716
 • Begroting 2019
 • 51.516
 • 12.384
 • 80
 • 63.980
 • 1.000
 • 2.790
 • 3.790
 • -11.028
 • 4.658
 • -6.371
 • 61.399
 • 214
 • 0
 • 214
 • 61.186
 • Begroting 2020
 • 49.180
 • 1.116
 • 70
 • 50.365
 • 2.790
 • 2.790
 • -8.546
 • 4.951
 • -3.595
 • 49.560
 • 186
 • 0
 • 186
 • 49.374
 • Begroting 2021
 • 47.778
 • 540
 • 60
 • 48.378
 • 2.790
 • 2.790
 • -6.908
 • 4.344
 • -2.565
 • 48.603
 • 186
 • 0
 • 186
 • 48.417
 • Begroting 2022
 • 46.644
 • 1.729
 • 60
 • 48.433
 • 2.790
 • 2.790
 • -5.740
 • 4.878
 • -862
 • 50.361
 • 186
 • 0
 • 186
 • 50.175

Toelichting:

De hierboven gepresenteerde cijfers hebben betrekking op prijspeil 2018 oftewel de CAO stijging 2019 is hierin nog niet verwerkt.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat wij meer dekking vanuit het tijdschrijven op projecten ramen dan in de oorspronkelijke begroting was opgenomen. Deze hogere bijdrage is in de begroting 2019 als gereserveerd opgenomen om de volgende redenen:

 • In het begrotingsproces is de verwerking van de bijdrage vanuit de projecten niet correct uitgevoerd. Dit is uit de interne kwaliteitstoets naar voren gekomen, maar kon niet meer verwerkt worden in de begroting zelf. Bij het statenstuk is daarom de 1e begrotingswijziging 2019 gevoegd waarmee de begroting hiervoor wordt aangepast. De hogere begrote bijdrage wordt daarmee aanzienlijk verlaagd. Dit heeft verder geen effect op het begrotingssaldo omdat hiermee nog geen rekening was gehouden. We gaan onderzoeken hoe het begrotingsproces verbeterd kan worden zodat dit soort correcties voorkomen kunnen worden.
 • De extra bijdrage moet nog wel gerealiseerd worden door de daadwerkelijke inzet van personeel, deze zal altijd (positief of negatief) afwijken van de begroting.

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Capaciteitsbudget uitvoering kadernota
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 80
 • 80
 • 2020
 • 70
 • 70
 • 2021
 • 60
 • 60
 • 2022
 • 60
 • 60

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Print deze pagina