Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

Strategisch personeelsplan 2016 (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Bedrijfsvoeringsvisie provincie Fryslân (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Voor 2019 en volgende jaren zijn in ontwikkeling Organisatievisie document en Strategisch personeelsplan voor de periode 2019 – 2023.

Verbonden partijen

De BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • - capaciteitsbudget
 • - overige personele budgetten
 • - reservering hogere bijdrage
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - Mensen
 • - Middelen
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 72.604
 • 1.699
 • 15.209
 • 89.512
 • -9.995
 • -3.381
 • 76.137
 • 12.567
 • 63.569
 • Begroting 2018
 • 72.384
 • 5.186
 • 1.974
 • 17.564
 • 97.108
 • -16.154
 • -5.974
 • 74.979
 • 837
 • 74.142
 • Begroting 2019
 • 63.980
 • 3.790
 • 4.658
 • 15.892
 • 88.320
 • -11.028
 • -3.816
 • 73.475
 • 363
 • 73.112
 • Begroting 2020
 • 50.365
 • 2.790
 • 4.951
 • 15.464
 • 73.570
 • -8.546
 • -2.667
 • 62.357
 • 336
 • 62.022
 • Begroting 2021
 • 48.378
 • 2.790
 • 4.344
 • 15.439
 • 70.951
 • -6.908
 • -1.918
 • 62.124
 • 336
 • 61.788
 • Begroting 2022
 • 48.433
 • 2.790
 • 4.878
 • 15.418
 • 71.519
 • -5.740
 • -1.374
 • 64.404
 • 336
 • 64.068

Toelichting:

In 2017 zijn bij de baten een deel van de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten verantwoord voor een bedrag van € 9,8 miljoen.
Een nadere toelichting wordt gegeven bij de beleidsvelden.

Print deze pagina