Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Leefbaarheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

We zetten de Friese inwoner en de ervaren leefbaarheid centraal in zowel dorpen als ook in steden. De leefbaarheid hebben wij als volgt gedefinieerd ”Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”. Een brede definitie waarin de beleving van mensen centraal staat, zij zijn de ervaringsdeskundigen en zij kunnen draagvlak creëren. Sociale, ruimtelijke en economische factoren bepalen in samenhang de leefbaarheid. Wij streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de inwoners van Fryslân en treden op als kennismakelaar en facilitator, of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Volgens ons gaat het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.
Wij zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en steden, en op de spreiding van voorzieningen. We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen. Zo stimuleren wij met het Iepen Mienskipsfûns onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie. De streekagenda’s weerspiegelen de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving willen wij een aanjaagfonds creëeren voor gemeenten en woningcorporaties, zorgpartijen, aannemers, makelaars, banken, voorlopers in technologie en particulieren, en de grootste groep woningbezitters in Fryslân ondersteunen en inspireren.
De regio Noordoost-Fryslân heeft de nationale status van Krimpgebied. Wij beschouwen heel Fryslân als een gebied waar ingrijpende demografische veranderingen vragen om een adequate aanpak. In de regio Noordoost-Fryslân is een economisch programma als de Regiodeal een voorbeeld van zo’n adequate aanpak. Met de ondertekening van de eerste fase van die Regiodeal in 2017 hebben we ambitie uitgesproken om de maximale economische potentie van de regio te benutten, te realiseren in 2025. De eerste fase van de Regiodeal is in totaal door 42 partijen ondertekend (daaronder het Rijk, de lokale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties). Voor het vervolg, fase 2, is in nauwe samenwerking tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, it Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân en andere partners in de regio een Versnellingsagenda opgesteld.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • In het kader van Kansen in Kernen herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
 • Onder voorbehoud van de technische en financiële haalbaarheid en positieve besluitvorming door PS (31 oktober 2018 geagendeerd voor PS) zal in 2019 de planvorming voor de tweede fase van het programma Holwerd aan Zee worden uitgewerkt.
 • We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘samenwerkingsverbanden’.
 • We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
 • Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. De brede omschrijving van resultaat 41 (transitiefonds fysieke leefomgeving) is versmald tot een verkenning van 3 concretere thema’s: Wonen (de particuliere woningvoorraad in het krimpgebied Noordoost Fryslân), Retail en Zorgvastgoed. Deze drie denkrichtingen worden in 2019 verder geconcretiseerd.
 • Uitvoeren van de resterende ANNO I-projecten (KIK Dantumadeel, KIK Tytsjerksteradiel, Stationsgebied Feanwâlden en de DOM’s). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘samenwerkingsverbanden’.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Leefbaarheidsbeleid Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders. Tussen de 400 en 500 aanvragen per jaar
Beleidsbrief Leefberens Werkwijze met partners concretiseren. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een of meerdere instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van voorzieningenspreidingen 1 of meerdere instrumenten
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Masterclasses en dreamsessie 1 masterclass
Leerkring krimp nieuwe raadsleden ism de VFG 1 dreamsessie
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Provinciaal Transitiefonds is geconcretiseerd De drie denkrichtingen zijn uitgewerkt:
- Zorgvastgoed: de regeling voor huisvesting van Friese huisartsen is opengesteld
- Retail: de middelen zijn met doelen beschikbaar gesteld voor de regio’s
- Wonen: samen met partners in NO Fryslan hebben we invulling gegeven aan de doelen en de bestedingsrichting van de middelen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.
Onze inzet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân is verder gericht op een verantwoorde inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op. Verder voeren we het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.
Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners. Wij zien in dit kader ook toe op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren. Het volledige Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV3) in gemeenten is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.
Bij de programmering van bedrijventerreinen in Fryslân moet rekening gehouden worden met regionale spreiding, de schaal, de locatie en de kwaliteit van het aanbod. In het kader van een zorgvuldig gebruik van de ruimte enerzijds, en het benutten van economische kansen anderzijds, hebben we daarom in 2018 regionale afspraken met de Friese gemeenten gemaakt om tot een goede afstemming komen tussen vraag en aanbod als het gaat om de programmering van bedrijventerreinen. 2019 staat in het teken van de monitoring van deze afspraken en het maken van regionale afspraken over herstructurering van incourante terreinen.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; Het provinciaal inpassingsplan zal in 2019 onherroepelijk worden.
 • Ruimtelijke kwaliteit is integraal onderdeel bij de ontwikkeling van beleid en het uitvoeren van plannen en projecten. Het ruimtelijk kwaliteitsteam adviseert daartoe bij o.a. provinciale wegenprojecten, duurzame energieprojecten en bij gemeentelijke projecten.
 • We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
 • We starten in de tweede helft van 2019 de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe bevolkings- en huishoudensprognose.
 • We monitoren in alle regio’s de geactualiseerde afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering.
 • We monitoren de afspraken inzake de programmering van bedrijventerreinen die wij in 2018 met de regio’s Zuidwest, Noordoost, Noordwest en Zuidoost hebben gemaakt, alsook de uitgifte van kavels op gemeentelijk en regionaal niveau.
 • We maken afspraken met gemeenten in regioverband met betrekking tot de herstructurering van incourante bedrijventerreinen.
 • We leveren een bijdrage aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân door herbestemming en sloop.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vervolgprocedure bij afd. Bestuursrechtspraak, Raad van State. Daarna is het plan onherroepelijk.
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen.
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken monitoren
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale afspraken inzake herstructurering van incourante bedrijventerreinen Afspraken zijn gemaakt

Sociaal beleid 

Wat willen we bereiken?

Vanuit de provinciale kerntaken bekijken we waar we aanvullend en in samenwerking met partners een meerwaarde hebben bij maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en bereikbare zorg, zoals verwoord in resultaat 19 van het coalitieakkoord, tekorten arbeidsmarkt, etc.). Dat komt overeen met de doelstelling van resultaat 1 van het coalitieakkoord: het invlechten van sociaal beleid en zorg binnen de huidige kerntaken. Sinds 2013 voert de provincie geen autonoom sociaal beleid en zorg uit.
Resultaat 1 in het Coalitieakkoord is een voortzetting van het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid. In dit plan van aanpak is de eerste aanzet gedaan om sociaal beleid en zorg te integreren in de provinciale kerntaken. In juli 2017 is dit plan van aanpak geëvalueerd en zijn we overgegaan naar een nieuwe fase: Kerntaken aan Zet. Het doel van Kerntaken aan Zet is om in 2019 te komen tot een interne thermometer sociaal beleid, een werkwijze voor het invlechten van sociaal beleid en zorg in de kerntaken en de vorming van een sociaal kwaliteitsteam. We vinden het verder belangrijk dat er sprake is van een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen.
Met het Kansenfonds scheppen we op provinciale schaal kansen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het Kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.
Het terugdringen van laaggeletterdheid is in de eerste plaats een gemeentelijke taak. Wij ondersteunen als provincie echter een bovenlokale aanpak waarbij onze ambitie is dat Fryslân uit de landelijke top 3 verdwijnt.
Wij willen overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren, middels het project aandachtgebieden in Noordwolde en Oosterwolde/ Haulerwijk.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
 • Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
 • In het kader van het Aandachtsgebied Ooststellingwerf wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie in Haulerwijk via het project Betrokken dorp, en het steeds betrekken van de bewoners bij de herstructureringsplannen in het Haerenkwartier in Oosterwolde.
 • In het kader van het Aandachtsgebied Weststellingwerf is de inzet gericht op gezond opgroeien, het tegengaan van middelengebruik en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
 • Aanvullend en in samenwerking met partners worden maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen/bereikbare zorg zoals verwoord in resultaat 19, tekorten arbeidsmarkt, etc.) meegenomen in beleid en in uitvoering. Uitwerkingen van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. Sociaal beleid en zorg in alle 7 kerntaken
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5 projecten

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we door middel van een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciale aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren met name middels het project Fryske sport yn dyn Klasse.
 • In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
 • Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
 • De oeuvreprijs voor Sport zal worden uitgereikt.
 • We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. 10 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 10 grootschalige sportevenementen

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 36.798
 • 348
 • 36.450
 • Begroting 2018
 • 51.521
 • 842
 • 50.679
 • Begroting 2019
 • 21.954
 • 342
 • 21.612
 • Begroting 2020
 • 7.031
 • 0
 • 7.031
 • Begroting 2021
 • 5.921
 • 0
 • 5.921
 • Begroting 2022
 • 3.367
 • 0
 • 3.367

Toelichting:

De daling met € 29,6 mln van 2018 naar 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen ANNO I, inclusief Sud Ie (€ 10,7 mln), ISV (€ 5,8 mln), Zwembad De Welle (€ 3 mln), Nota Plattelandsbeleid (€ 2,9 mln), Iepen Mienskipsfûns (€ 2,8 mln), Leader (€ 2,3 mln), Kansenfonds (€ 1,5 mln) en Gebiedsontwikkeling Centrale As (€ 1 mln).

De daling van € 14,6 mln van 2019 naar 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door het afnemen of aflopen van de begroting voor de onderwerpen Gebiedsontwikkeling Centrale As fase 2 (€ 5,2 mln), Iepen Mienskipsfûns (€ 4,4 mln) en Kansen in Kernen (€ 1,8 mln).

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Centrum Tumba
 • COC Friesland
 • Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten watersportvereniging Sneek (Sneek-week)
 • Friesland College CIOS
 • Grootschalige sportevenementen
 • Humanitas district Noord
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Protestants Dienstencentrum
 • Solidair Friesland
 • St Friese Ouderenbonden
 • St Hoor Friesland
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • VG-Belangen Platform Fryslan
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Zorgbelang Fryslan
 • Aankoop retailgegevens
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • European sport for all games
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Fonds tekorten decentrale zorgtaken 4 miljoen jeugdzorg
 • Friese Meren Project projecten
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Herbestemmingsregeling
 • Herstructurering bedrijventerreinen
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ISV III
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Leader/POP 3
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • MIRT onderzoek Holwerd aan Zee spoor 1
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Sociaal Beleid
 • Sport algemeen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Vrijwilligeracademie
 • Zorgvoorzieningen
 • Zwembad De Welle
 • Deelproject Bildtdijken
 • Deinum gebiedsontwikkeling
 • MFA Lemstervaart
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • ISV III
 • Leader/POP 3
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Sociaal Investeringsfonds (SIF) projectengeld
 • Zwembad De Welle
 • Realisatie 2017
 • 173
 • 79
 • 278
 • 1.494
 • 16
 • 165
 • 45
 • 5
 • 129
 • 7
 • 20
 • 14
 • 8
 • 11
 • 240
 • 597
 • 608
 • 26
 • 10
 • 56
 • 491
 • 4.467
 • 15
 • 1.655
 • 343
 • 357
 • 31
 • 6.058
 • 104
 • 120
 • 4.700
 • 1.537
 • 164
 • 58
 • 94
 • 2.928
 • 1.624
 • 147
 • 3.096
 • 4.528
 • 675
 • 52
 • 0
 • 28
 • 1.192
 • 24
 • 190
 • 353
 • 5
 • 222
 • 10
 • 95
 • 30.404
 • 1.740
 • 186
 • 1.926
 • 36.798
 • 186
 • 6
 • 17
 • 46
 • 4
 • 15
 • 23
 • 12
 • 39
 • 348
 • 348
 • 36.450
 • Begroting 2018
 • 1.494
 • 16
 • 140
 • 45
 • 5
 • 25
 • 149
 • 54
 • 597
 • 608
 • 26
 • 106
 • 3.265
 • 16
 • 10.701
 • 250
 • 411
 • 15
 • 4.816
 • 296
 • 330
 • 1.000
 • 1.700
 • 673
 • 2.493
 • 2.229
 • 714
 • 153
 • 5.789
 • 1.242
 • 1.802
 • 2.263
 • 200
 • 54
 • 2.890
 • 442
 • 874
 • 103
 • 24
 • 386
 • 263
 • 313
 • 5.000
 • 47.441
 • 70
 • 246
 • 500
 • 816
 • 51.521
 • 342
 • 500
 • 842
 • 842
 • 50.679
 • Begroting 2019
 • 1.518
 • 17
 • 119
 • 46
 • 5
 • 25
 • 111
 • 54
 • 606
 • 618
 • 26
 • 108
 • 3.252
 • 250
 • 228
 • 5.539
 • 132
 • 900
 • 3.652
 • 598
 • 150
 • 1.794
 • 335
 • 750
 • 200
 • 10
 • 20
 • 367
 • 306
 • 153
 • 750
 • 229
 • 2.000
 • 18.363
 • 200
 • 49
 • 90
 • 339
 • 21.954
 • 342
 • 342
 • 342
 • 21.612
 • Begroting 2020
 • 1.518
 • 17
 • 119
 • 46
 • 5
 • 25
 • 111
 • 54
 • 606
 • 618
 • 26
 • 108
 • 3.252
 • 250
 • 100
 • 270
 • 200
 • 388
 • 20
 • 153
 • 48
 • 750
 • 1.600
 • 3.779
 • 7.031
 • 7.031
 • Begroting 2021
 • 1.518
 • 17
 • 119
 • 46
 • 5
 • 25
 • 111
 • 54
 • 606
 • 618
 • 26
 • 108
 • 3.252
 • 733
 • 200
 • 250
 • 283
 • 6
 • 750
 • 400
 • 2.623
 • 47
 • 47
 • 5.921
 • 5.921
 • Begroting 2022
 • 1.518
 • 17
 • 119
 • 46
 • 5
 • 25
 • 111
 • 54
 • 606
 • 618
 • 26
 • 108
 • 3.252
 • 115
 • 115
 • 3.367
 • 3.367

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Cofinanciering Leader
 • Iepen Mienskipsfûns 2019
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 750
 • 1.550
 • 2.300
 • 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2021
 • 0
 • 250
 • 250
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 0

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 In het kader van Kansen in Kernen (KIK) herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Voor Feanwâlden is het KIK-project gecombineerd met het Transferium Feanwâlden (Stationsgebied Feanwâlden).(*) Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2 In 2019 zal de Regio deal met de twee sporen Holwerd aan Zee en versnellingsagenda Noordoost Fryslân verder worden uitgewerkt, inclusief financiering en governance. (*)
3 We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘samenwerkingsverbanden’.
5 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7 Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. De brede omschrijving van resultaat 41 (transitiefonds fysieke leefomgeving) is versmald tot een verkenning van 3 concretere thema’s: Wonen (de particuliere woningvoorraad in het krimpgebied Noordoost Fryslân), Retail en Zorgvastgoed. Deze drie denkrichtingen worden in 2019 verder geconcretiseerd.
8 Samen met gemeenten en andere betrokken actoren onderzoeken we hoe initiatiefnemers (dorpen, dorpshuizen en anderen) beter bediend kunnen worden op hun ondersteuningsbehoefte. Vervolgens, indien gewenst, een nieuw netwerk, dat lokale initiatieven ondersteunt, opzetten. Op die wijze de kennis-, expertise-, onafhankelijke advies-, begeleidings- en verbindingsfunctie borgen.(*)

Toelichting:

Resultaat 1: Het is onzeker of de deelprojecten Feanwâlden KiK + Transferium en KIK Stationskwartier Hurdegaryp conform planning in 2019 gerealiseerd zullen zijn. Door o.a. verschuiving van de treinvrije periode bij het ESGL-project van de zomervakantie 2019 naar de herfstvakantie 2019, vindt de aanbesteding van het werk Stationskwartier Hurdegaryp later plaats en wordt doorloop naar 2020 voorzien. Er is een begrotingswijziging bijgevoegd om het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme te plaatsen.

Resultaat 3: Er is begrotingswijziging bijgevoegd om het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme te plaatsen.

(*) 1. Oude resultaat 8 betrof 3 ANNO 1-projecten. Dit resultaat mbt KIK en Transferium is ondergebracht bij 5.1.1. Over de DOM’s wordt gerapporteerd bij de (prestatie)indicatoren.
(*) 2. Resultaat is geactualiseerd als gevolg van besluitvorming PS 31-10-2018 en besluitvorming Rijk over de regiodeals.
(*) 8. Nieuw resultaat 8: vormgeven ondersteuningsfunctie dorpen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Leefbaarheidsbeleid Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders, Tussen de 400 en 500 aanvragen per jaar
Beleidsbrief Leefberens Werkwijze met partners concretiseren. Ondersteunen bij het ontwikkelen van een of meerdere instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van voorzieningenspreidingen 1 of meerdere instrumenten
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Masterclasses 2 masterclasses
Dreamsessie 1 dreamsessie
Leerkring krimp nieuwe raadsleden ism de VFG 1 bijeenkomst
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Provinciaal Transitiefonds is geconcretiseerd De drie denkrichtingen zijn uitgewerkt:
- Zorgvastgoed: de regeling voor huisvesting van Friese huisartsen wordt opengesteld
- Retail: de middelen zijn met doelen beschikbaar gesteld voor de regio’s
- Wonen: samen met partners in NO Fryslan wordt invulling gegeven aan de doelen en de bestedingsrichting van de middelen
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Toelichting:

Leefbaarheidsbeleid: verbouw en verduurzaming dorpshuizen: de praktijk leert dat dergelijke projecten lastig te plannen zijn, o.a. vanwege inzet van vrijwilligers en het rond krijgen van de totale financiering. Gezien de ervaringen van eerdere jaren is de doelwaarde van 10 dorpshuizen aan de hoge kant.
Het integreren van de Dorpshuizenregeling in het IMF wordt uitgewerkt in een nieuwe regeling die in het najaar gereed is. Naar aanleiding van het amendement Dorpshuizen 2.0, ingediend bij de behandeling van de beleidsbrief Leefberens, september 2018, zal de dorpshuizenregeling aangepast worden aan de wensen en behoeften van deze tijd. Het gaat dan met name om het toegankelijker en eenvoudiger maken van de regeling, wat past in de wens tot vermindering van de regeldruk en ontschotten van subsidiestromen.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Ruimte en wonen
1 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; Het provinciaal inpassingsplan zal in 2019 onherroepelijk worden.
2 Ruimtelijke kwaliteit is integraal onderdeel bij de ontwikkeling van beleid en het uitvoeren van plannen en projecten. Het ruimtelijk kwaliteitsteam adviseert daartoe bij o.a. provinciale wegenprojecten, duurzame energieprojecten en bij gemeentelijke projecten.
3 We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
4 We starten in de tweede helft van 2019 de voorbereiding voor het opstellen van een nieuwe bevolkings- en huishoudensprognose.
5 We monitoren in alle regio’s de geactualiseerde afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering.
6 We monitoren de afspraken inzake de programmering van bedrijventerreinen die wij in 2018 met de regio’s Zuidwest, Noordoost, Noordwest en Zuidoost hebben gemaakt, alsook de uitgifte van kavels op gemeentelijk en regionaal niveau.
7 We maken afspraken met gemeenten in regioverband met betrekking tot de herstructurering van incourante bedrijventerreinen.
8 We leveren een bijdrage aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân door herbestemming en sloop.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Vervolgprocedure bij afd. Bestuursrechtspraak, Raad van State. Daarna is het plan onherroepelijk.
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken monitoren
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale afspraken inzake herstructurering van incourante bedrijventerreinen Afspraken zijn gemaakt

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
3 In het kader van het Aandachtsgebied Ooststellingwerf wordt ingezet op het versterken van de sociale cohesie in Haulerwijk via het project Betrokken dorp, en het steeds betrekken van de bewoners bij de herstructureringsplannen in het Haerenkwartier in Oosterwolde.
4 In het kader van het Aandachtsgebied Weststellingwerf is de inzet gericht op gezond opgroeien, het tegengaan van middelengebruik en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
5 Aanvullend en in samenwerking met partners worden maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg (bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen/bereikbare zorg zoals verwoord in resultaat 19, tekorten arbeidsmarkt, etc.) meegenomen in beleid en in uitvoering. Uitwerkingen van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

Resultaat 1: Binnen de 2e tender 2018 van de regeling Kansenfonds is in totaal € 414.195 aan aanvragen gehonoreerd, wat verspreid over de jaren 2019, 2020 en 2021 uitbetaald gaat worden. Met deze begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme gezet.
Resultaat 5: Uit het bij dit resultaat behorende budget zorgvoorzieningen wordt voor 2019 een subsidie verleend aan Zorgbelang. Het resterende budget kan vrijvallen. Daarvoor is een begrotingwijziging bijgevoegd.
Onderdeel van dit resultaat is het project Kerntaken aan Zet, waarmee wordt beoogd om sociaal beleid en zorg in de provinciale kerntaken te integreren. Op veel terreinen wordt inmiddels zorg- en sociaal meegenomen bij projecten, programma’s en beleid, maar er is nog een aantal beleidsterreinen waarvoor de komende twee jaar inzet gepleegd moet worden om het netwerk op te bouwen, kennis vergaard moet worden en de werkwijze verder geïmplementeerd moet worden. Wij stellen daarom voor, middels bijgevoegde begrotingswijziging, het beschikbare budget voor het invlechten van sociaal beleid en zorg in de kerntaken te verlengen t/m 2021, zodat ook op die beleidsterreinen financieel de ruimte is om de invlechting goed te laten verlopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. Sociaal beleid en zorg in alle 7 kerntaken
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 5 projecten

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren met name middels het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
3 Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 De oeuvreprijs voor Sport zal worden uitgereikt.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. 10 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 10 grootschalige sportevenementen
Print deze pagina