Programma 4: Economie

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Begroting

Wat willen we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken. Via slimme partnerschappen kunnen wij bij strategische kwesties die het provincieniveau overstijgen beter uitvoering geven aan onze Friese ambities en dragen wij ook bij om de belangen van onze partners te behartigen.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn:

 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
 • zeker, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening

Op basis van de RIS3 heeft Regio Noord voor de periode 2014-2020 ruim € 120 mln ontvangen via het OP-EFRO van de Europese Commissie en de rijksoverheid. Dit is het programma dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) als Management Autoriteit van regio Noord onder bepaalde voorwaarden uitvoert ten behoeve van de economische versterking van het Noorden. Deze middelen zijn toegankelijk gemaakt voor het mkb, specifiek voor innovatie en verlaging CO2-gebruik. Jaarlijks worden verschillende regelingen door het SNN geprogrammeerd.

De Friese inzet op Europa is gebaseerd op het Werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan. Het uitgangspunt van dit plan is het verder versterken van de Europese ambitie in de provinciale organisatie, gekoppeld aan diverse opgaven. Dit proces is in 2017 gestart.

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig[1] arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agend het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren. Sinds 2015 bieden het ministerie en de landsdelige regio’s een gezamenlijk instrument aan, namelijk het MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren).

Noordelijk schaalniveau
We willen graag dat het Friese mkb en de kennisinstellingen beter in staat zijn om de middelen van OP-EFRO te benutten. Hierbij gaat het met name om de aansluiting tussen de belangrijke economische spelers binnen de gehele innovatieketen (van idee tot marktlancering) zo optimaal mogelijk te maken. Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland. Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven. Op noordelijk niveau werken wij binnen de Economic Board Noord Nederland nauw samen met het bedrijfsleven en onderwijs. De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie Beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem. Daarnaast begeleiden wij het Friese mkb in samenwerking met het IPF, YnBusiness, de Friese gemeenten en SNN, zodat er meer en kwalitatief betere projecten worden voorgelegd aan de deskundigheidscommissie SNN in het kader van OP-EFRO. In 2019 werken wij samen met de provincies Groningen en Drenthe om samen goede en werkbare afspraken te maken met de NOM (acquisitie, business development, financieringen) en de clusterorganisaties. In 2019 wordt tevens het Jaarplan 2020 vastgesteld.

Lobby
We willen bereiken dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp oog houden op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie willen wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren. Daarnaast houden wij nauwgezet de ontwikkelingen van Invest.NL in het vizier, waarbij risicokapitaal, garanties en ondernemingsfinancieringen van rijkswege voor een bedrag van € 2,5 mld in één loket worden gebundeld. De betrekkingen met China willen wij periodiek via handelsmissies versterken, waar vooral marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van voedselproductie.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

 • In 2019 zetten we er op in dat er voldoende leads overgedragen worden t.b.v. business development van de clusterorganisaties naar de NOM.
 • Wij hebben de intentie om gezamenlijk met Groningen, Drenthe en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat het instrument MIT (voluit: MKB Innovatie stimulering Topsectoren) aan te bieden. Wij zetten er op in dat het MIT zoveel mogelijk wordt ingericht passend bij de aard en schaal van het noordelijk bedrijfsleven.
 • De besteding van de middelen uit het OP-EFRO loopt synchroon met de prognose en de OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar.
 • Er worden meer complexe innovatieve projecten (= projecten met een minimale subsidieomvang van € 100.000,-) vanuit het Friese mkb ingediend bij het SNN.
 • Wij ontwikkelen en dienen ten minste acht ‘eligible’ projecten in voor diverse Europese programma’s (= projecten die voldoen aan de formele voorschriften), gekoppeld aan de inhoudelijke speerpunten uit het Werkplan/Jaarplan. Het gaat hierbij om de domeinen watertechnologie, circulaire economie, agrofood/natuurinclusieve landbouw en de legacy van LF2018.
 • We coördineren uitgaande handelsmissies tussen Friese en Chinese kennisinstellingen/bedrijven.

[1] Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
NOM Aantal overgedragen leads t.b.v. business development van clusterorganisaties naar NOM Ten minste 40
MIT Aantal gehonoreerde Friese projecten Ten minste 60
Europees/landelijk/provinciaal schaalniveau Lobbystrategie: OP-EFRO middelen blijven op landsdelig niveau beschikbaar OP-EFRO middelen
Toename kwalitatief goede complexe Friese samenwerkingsprojecten van het mkb (projecten met minimaal subsidieomvang van € 100.000,-) Ten minste 6
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften Ten minste 8
Handelsmissies Aantal uitgaande handelsmissies 2
Aantal bedrijven dat deelneemt per missie Minimaal 6

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 2.946
 • 525
 • 2.421
 • Begroting 2018
 • 4.857
 • 232
 • 4.624
 • Begroting 2019
 • 1.292
 • 0
 • 1.292
 • Begroting 2020
 • 559
 • 0
 • 559
 • Begroting 2021
 • 192
 • 0
 • 192
 • Begroting 2022
 • 192
 • 0
 • 192

Toelichting:

De begrote lasten betreffen voornamelijk de co-financiering op EFRO-, Interreg- en Waddenfondsprojecten. De begrote baten betreffen inkomsten voor deelname aan Interreg projecten.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Noordelijke innovation board
 • Cofinancieringsbudget Efro-Ez/Interreg/Waddenfonds
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Interreg projecten
 • Waddenfonds projecten
 • Inzet NUON Agrofood: Financiering clusters en netwerken
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • Dividend NOM
 • Noordelijke innovation board
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Realisatie 2017
 • 2
 • 180
 • 182
 • 665
 • 681
 • 94
 • 600
 • 478
 • 206
 • 2.724
 • 41
 • 41
 • 2.946
 • 0
 • 225
 • 225
 • 115
 • 185
 • 300
 • 525
 • 2.421
 • Begroting 2018
 • 2
 • 120
 • 122
 • 1.843
 • 763
 • 600
 • 426
 • 761
 • 4.394
 • 270
 • 71
 • 341
 • 4.857
 • 23
 • 23
 • 210
 • 210
 • 232
 • 4.624
 • Begroting 2019
 • 2
 • 2
 • 380
 • 61
 • 575
 • 120
 • 63
 • 1.199
 • 90
 • 90
 • 1.292
 • 1.292
 • Begroting 2020
 • 192
 • 192
 • 286
 • 73
 • 9
 • 367
 • 559
 • 559
 • Begroting 2021
 • 192
 • 192
 • 192
 • 192
 • Begroting 2022
 • 192
 • 192
 • 192
 • 192
Print deze pagina