Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Wat willen we bereiken?

We streven naar een toekomstbestendige en circulaire economie waarmee we makkelijker kunnen inspelen op veranderingen. De nadruk ligt de komende periode op 1) het ondersteunen van mkb in brede zin, 2) het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers en 3) het aanjagen, facliteren en coördineren van Friese projecten met investeringsvolume naar relevante Noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen (zie voor punt 2 en 3 ook Beleidsveld 4.3).

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het langer in de keten houden van grondstoffen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht. In de Beleidsbrief Circulaire Economie (maart 2018) hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. We werken aan drie doelen: 1) in 2020 is het aantal bedrijven dat verdient aan de circulaire economie met 100% gestegen, 2) in 2025 kopen we maximaal circulair in en 3) in 2025 staan we in de top drie van Europese regio’s.

Jaarlijks stellen we een Jaarplan Circulaire economie vast waarin we de projecten, activiteiten en de provinciale inzet voor dat jaar uitwerken. Belangrijk instrument zijn de transitieagenda’s van Vereniging Circulair Friesland. Om de uitvoering hiervan te versnellen willen we aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijk. Dit geeft ook kansen voor experimenten.

In 2018 is vanuit het InnovatiePact Fryslân (IPF) een innovatie programmering opgezet op basis van onderstaande vier actieprogramma’s. Als stakeholder zijn we zowel financieel als inhoudelijk betrokken bij het IPF. Bijzonder aandacht is besteed aan het versterken van het startersklimaat in Fryslân. Hieronder een korte beschrijving van de vier actieprogramma’s binnen IPF.

1.Business Innovatie Ecosysteem
Innovatieve grote bedrijven gezamenlijk inzetten voor maatschappelijke uitdagingen
2. Sterk Fries Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren door integraal inzetten op inspiratie, educatie, incubatie en groei (zie paragraaf 4.2, ontwikkeling startersklimaat binnen agenda menselijk kapitaal)
3. New Government Policy
Ondersteunend overheidsbeleid dat direct innovatie stimuleert (launching customer)
4. YnBusiness
Ondernemersplatform voor de ambitieuze Friese ondernemer met groeiambitie

Kortom, met meer nadruk op innovatie en circulaire economie versterken wij het verdienvermogen van de Friese economie en de onafhankelijkheid van grondstoffen.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Jaarplan Circulaire Economie

 • We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
 • Het percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie is gestegen ten opzichte van de nulmeting in 2018.
 • We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
 • We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
 • Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.

Innovatie

 • Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
 • Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Circulaire Economie Aantal percelen inkopen en daarna percentage circulair inkopen vaststellen 5 percelen, percentage vastgesteld
Percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie 50% stijging tov 2018
Fryslân scoort hoog t.o.v. andere Europese regio’s Top 10 positie
Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2
Aantal aanvragen voor de regeling Circulaire Economie Ten minste 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling Ten minste 30
Innovatie Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400
Het mkb geeft een hoog cijfer voor tevredenheid met YnBusiness Het Friese bedrijfsleven geeft een minimale gemiddelde waardering van 7,5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling Ten minste 100

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1.985
 • 17
 • 1.968
 • Begroting 2018
 • 5.157
 • 1.020
 • 4.137
 • Begroting 2019
 • 3.407
 • 49
 • 3.358
 • Begroting 2020
 • 1.323
 • 38
 • 1.284
 • Begroting 2021
 • 1.147
 • 10
 • 1.137
 • Begroting 2022
 • 970
 • 8
 • 962

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 3,3 mln naar € 969.000,- wat veroorzaakt wordt door de afloop van tijdelijke budgetten en projecten. Voorbeelden zijn het voedingsapplicatiecentrum en hergebruik grondstoffen en Fryslân Fernijt. De baten betreffen de te ontvangen terugploegkorting.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • IPO bijdrage
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Interreg projecten
 • Jaarplan circulair
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Closing the Loops
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Agenda economie
 • Interreg projecten
 • Jaarplan circulair
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Realisatie 2017
 • 549
 • 549
 • 40
 • 283
 • 76
 • 531
 • 930
 • 75
 • 430
 • 505
 • 1.985
 • 13
 • 13
 • 4
 • 4
 • 17
 • 1.968
 • Begroting 2018
 • 837
 • 13
 • 850
 • 100
 • 20
 • 120
 • 723
 • 100
 • 211
 • 300
 • 318
 • 300
 • 2.192
 • 400
 • 80
 • 150
 • 1.485
 • 2.115
 • 5.157
 • 15
 • 1.000
 • 6
 • 1.020
 • 1.020
 • 4.137
 • Begroting 2019
 • 832
 • 13
 • 845
 • 500
 • 58
 • 655
 • 100
 • 49
 • 700
 • 250
 • 2.312
 • 100
 • 150
 • 250
 • 3.407
 • 49
 • 49
 • 49
 • 3.358
 • Begroting 2020
 • 832
 • 5
 • 837
 • 97
 • 100
 • 38
 • 250
 • 486
 • 1.323
 • 38
 • 38
 • 38
 • 1.284
 • Begroting 2021
 • 832
 • 5
 • 837
 • 100
 • 10
 • 200
 • 310
 • 1.147
 • 10
 • 10
 • 10
 • 1.137
 • Begroting 2022
 • 832
 • 5
 • 837
 • 125
 • 8
 • 133
 • 970
 • 8
 • 8
 • 8
 • 962

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Friese studenten Campus Fryslân
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 18
 • 18
 • 2020
 • 57
 • 57
 • 2021
 • 100
 • 100
 • 2022
 • 125
 • 125

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
2 Op basis van de nulmeting in 2018 maken we in 2019 een bewustwordingscampagne mede mogelijk. Op deze manier hopen we dat in 2020 er tijdens de eerstvolgende meting meer ondernemers verdienen aan de circulaire economie.
3 We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
4 We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
5 Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.
6 Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
7 Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Toelichting:

7. Resultaat 42: De MKB voucher blijkt een succes te zijn. Door het succes is het plafondbedrag dat we beschikbaar hebben gesteld in 2018 dan ook overschreden. Door het subsidieplafond uit 2018 achteraf te verhogen door wijziging van het openstellingsbesluit kunnen we de aangevraagde vouchers toch honoreren. Het benodigde bedrag wordt daarvoor naar voren gehaald ten laste van het budget 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Circulaire Economie Aantal percelen inkopen en daarna percentage circulair inkopen vaststellen 5 percelen
Percentage vastgesteld
Percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie 50% stijging tov 2018
Fryslân scoort hoog t.o.v. andere Europese regio’s Top 10 positie
Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2
Aantal aanvragen voor de regeling Circulaire Economie Ten minste 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling Ten minste 30
Innovatie Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400
Het mkb geeft een hoog cijfer voor tevredenheid met YnBusiness Het Friese bedrijfsleven geeft een minimale gemiddelde waardering van 7,5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling Ten minste 100

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We kopen percelen circulair in en stellen op basis daarvan in 2019 een percentage circulair inkopen vast voor 2025.
2 Op basis van de nulmeting in 2018 maken we in 2019 een bewustwordingscampagne mede mogelijk. Op deze manier hopen we dat in 2020 er tijdens de eerstvolgende meting meer ondernemers verdienen aan de circulaire economie.
3 We laten een nulmeting doen van de circulaire Europese regio’s.
4 We zijn minimaal twee keer launching customer voor een circulair product of dienst.
5 Het project Circulaire Scholen moet in 2019 leiden tot een doorlopende leerlijn circulaire economie in het Fries onderwijs.
6 Het ondernemersportaal YnBusiness helpt het Friese mkb bij het realiseren van groei en ambitie.
7 Resultaat 42 Uitvoering Voucherregeling MKB Fryslân: we geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over innovatie, bedrijfsontwikkeling en HR.

Toelichting:

5. Het project Sparks is samen met partners uit publieke en provate sector opgezet gestart om circulaire economie in het onderwijs onder de aandacht te brengen. In de volgende fase zal echter pas de doorlopende leerlijn geborgd worden. Informatie over het project vindt u op www.sparkthemovement.nl.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Circulaire Economie Aantal percelen inkopen en daarna percentage circulair inkopen vaststellen 5 percelen
Percentage vastgesteld
Percentage ondernemers dat verdient aan circulaire economie 50% stijging tov 2018
Fryslân scoort hoog t.o.v. andere Europese regio’s Top 10 positie
Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2
Aantal aanvragen voor de regeling Circulaire Economie Ten minste 10
Aantal aanvragen op het gebied van Circulaire Economie (Bedrijfsontwikkeling) van de Voucherregeling Ten minste 30
Innovatie Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400
Het mkb geeft een hoog cijfer voor tevredenheid met YnBusiness Het Friese bedrijfsleven geeft een minimale gemiddelde waardering van 7,5
Aantal aanvragen ondernemers (voucher-)regeling Ten minste 100
Print deze pagina