Programma 4: Economie

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Sietske Poepjes

Begroting

Ambities

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in realiseren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij geven alle ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.
Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

De komende jaren willen we een “fair share” van de sterke groei aan inkomend toerisme in Europa en Nederland ook in Fryslân invullen, passend bij de schaal van ons mkb en onze identiteit. De legacy van LF2018 en de mede daardoor verworven internationale bekendheid (denk aan de klassering van Fryslân als nummer drie in de top tien van Lonely Planet’s Best in Europe) willen we verzilveren door een sterkere koppeling te leggen tussen (de programma’s) Economie en Cultuur.

Vanuit verschillende rollen leveren wij een bijdrage aan de realisatie van deze zaken langs vijf actielijnen, namelijk het:

 • faciliteren en begeleiden van mkb
 • beschikbaar stellen van kapitaal
 • versterken menselijk kapitaal
 • vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat/acquisitie
 • versterken branding/internationaal ondernemen

Onze rollen zien wij als aanjagend, coördinerend, agenderend, randvoorwaardescheppend, waarbij wij in sommige gevallen partijen willen activeren en daar waar nodig als strategisch intermediair zullen acteren.

Vastgestelde beleidsnotities

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ is het algemene economisch beleid van de provincie uiteengezet, waarbij het brede mkb in Fryslân centraal staat. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, zoals watertechnologie en agrofood waarin Fryslân zich op internationaal niveau kan profileren. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen, het bevorderen van het innovatief klimaat binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Dit laatste is nader uitgewerkt in het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. Daarnaast leggen we meer accent op circulaire economie met de Startnotitie en Jaarplan Circulaire Economie. En we voeren voor zorgeconomie en agrofood een uitvoeringsprogramma uit.

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
 • Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV (FOM, voorheen Doefonds), Leeuwarden
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE), Leeuwarden
 • Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV

Lasten en baten programma 4: Economie

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 30.450
 • 4.493
 • 25.957
 • Begroting 2018
 • 65.379
 • 12.203
 • 53.176
 • Begroting 2019
 • 29.802
 • 1.612
 • 28.190
 • Begroting 2020
 • 17.277
 • 2.957
 • 14.320
 • Begroting 2021
 • 11.097
 • 3.086
 • 8.010
 • Begroting 2022
 • 5.896
 • 371
 • 5.525

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 2.354
 • 54.869
 • 57.223
 • 178
 • 3.727
 • 3.905
 • 53.318
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -34
 • -3.654
 • -3.688
 • -3.688
 • Realisatie per 1-4
 • 721
 • 6.412
 • 7.133
 • 0
 • 1.593
 • 1.593
 • 5.540
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 108
 • 18.495
 • 18.603
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.603
 • Saldo
 • 1.490
 • 26.309
 • 27.799
 • 178
 • 2.134
 • 2.312
 • 25.487

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.354
 • 2.354
 • 33.785
 • 21.083
 • 0
 • 54.869
 • 57.223
 • 178
 • 178
 • 2.200
 • 1.527
 • 0
 • 3.727
 • 3.905
 • 53.318
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -34
 • -34
 • -2.576
 • -1.078
 • -3.654
 • -3.688
 • -3.688
 • Realisatie per 1-4
 • 721
 • 721
 • 5.210
 • 1.202
 • 0
 • 6.412
 • 7.133
 • 0
 • 0
 • 44
 • 1.549
 • 0
 • 1.593
 • 1.593
 • 5.540
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 108
 • 108
 • 13.222
 • 5.060
 • 213
 • 18.495
 • 18.603
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.603
 • Saldo
 • 1.490
 • 1.490
 • 12.777
 • 13.744
 • -213
 • 26.309
 • 27.799
 • 178
 • 178
 • 2.156
 • -22
 • 0
 • 2.134
 • 2.312
 • 25.487

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 2.247
 • 51.057
 • 53.303
 • 184
 • 4.215
 • 4.399
 • 48.904
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -11.549
 • -11.549
 • -1.832
 • -1.832
 • -9.718
 • Realisatie per 1-9
 • 1.215
 • 14.964
 • 16.179
 • 6
 • 2.185
 • 2.191
 • 13.987
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 134
 • 16.084
 • 16.218
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.218
 • Saldo
 • 898
 • 8.459
 • 9.357
 • 178
 • 198
 • 376
 • 8.981

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.247
 • 2.247
 • 28.872
 • 22.185
 • 0
 • 51.057
 • 53.303
 • 184
 • 184
 • 2.244
 • 1.971
 • 0
 • 4.215
 • 4.399
 • 48.904
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -3.995
 • -7.554
 • 0
 • -11.549
 • -11.549
 • 0
 • 0
 • -1.832
 • 0
 • 0
 • -1.832
 • -1.832
 • -9.718
 • Realisatie per 1-9
 • 1.215
 • 1.215
 • 10.382
 • 4.582
 • 0
 • 14.964
 • 16.179
 • 6
 • 6
 • 52
 • 2.133
 • 0
 • 2.185
 • 2.191
 • 13.987
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 134
 • 134
 • 11.214
 • 4.657
 • 213
 • 16.084
 • 16.218
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.218
 • Saldo
 • 898
 • 898
 • 3.280
 • 5.392
 • -213
 • 8.459
 • 9.357
 • 178
 • 178
 • 360
 • -162
 • 0
 • 198
 • 376
 • 8.981
Print deze pagina