Programma 3: Omgeving

Portefeuillehouder: Johannes Kramer, Michiel Schrier, Sietske Poepjes, Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

Wij streven in Fryslân naar een omgeving met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). Daarbij spannen wij ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te verbeteren en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma bestaat uit de onderdelen Natuur en landschap, Landbouw, Water en Milieu, Energietransitie en de Transitie omgevingswet/visie.
We willen Fryslân mooi houden. De komende tijd spelen er vooral ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, de klimaatopgave en transitie van de landbouw. Zorgvuldige inpassing en ontwikkelen met kwaliteit vragen blijvend om aandacht. Die aandacht wordt geleverd door de inzet van het ruimtelijk kwaliteitsteam van de provincie. Waarden van het Friese landschap en erfgoed worden integraal benaderd waarbij er ook aandacht is voor een duurzame, gezonde en karakteristieke leefomgeving.

De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid van Fryslân is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.
We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning en voldoende draagvlak. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland. Met de in 2017 vastgestelde beleidsbrief Duurzame Landbouw is gekozen om waar mogelijk samen met de diverse organisaties en partijen die actief zijn in het landelijk gebied de balans te herstellen tussen landbouw en natuur en op een duurzamere manier te gaan produceren. Hierbij is gekozen voor het coöperatieve model vanuit de overtuiging dat je alleen weliswaar sneller kunt maar samen verder komt.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

*De bovenstaande ambities zijn dezelfde als in de begroting 2018 zijn opgenomen. In september 2018 wordt het Koersdocument door PS vastgesteld en in de loop van 2019 de ontwerp-Omgevingsvisie en vervolgens de definitieve Omgevingsvisie. De inhoud van het Koersdocument is nog niet verwerkt in de begroting 2019. De uiteindelijke definitieve Omgevingsvisie wordt in de begroting 2020 verwerkt.

Vastgestelde beleidsnotities

Natuur, landschap, landbouw

Milieu

Energietransitie

Water

Omgevingsvisie / Ruimte

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partijen leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Omgevingsdienst Groningen
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen
 • Stichting Nazorg Ouwsterhaule
 • Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas

Lasten en baten programma 3: Omgeving

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 76.667
 • 10.664
 • 66.003
 • Begroting 2018
 • 114.096
 • 13.888
 • 100.208
 • Begroting 2019
 • 110.033
 • 11.177
 • 98.856
 • Begroting 2020
 • 89.333
 • 2.209
 • 87.124
 • Begroting 2021
 • 69.803
 • 2.819
 • 66.983
 • Begroting 2022
 • 60.489
 • 2.079
 • 58.410

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.964
 • 72.819
 • 151.783
 • 2.508
 • 24.575
 • 27.083
 • 124.700
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -1.642
 • -19.519
 • -21.161
 • -17.608
 • -17.608
 • -3.553
 • Realisatie per 1-4
 • 12.977
 • 8.598
 • 21.575
 • 603
 • 1.442
 • 2.045
 • 19.529
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 20.178
 • 10.015
 • 30.193
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.193
 • Saldo
 • 44.167
 • 34.688
 • 78.855
 • 1.905
 • 5.525
 • 7.430
 • 71.426

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 19.019
 • 59.233
 • 609
 • 102
 • 78.964
 • 28.869
 • 42.642
 • 0
 • 1.308
 • 72.819
 • 151.783
 • 621
 • 1.165
 • 608
 • 114
 • 2.508
 • 6
 • 23.162
 • 100
 • 1.308
 • 24.575
 • 27.083
 • 124.700
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -7.800
 • 6.158
 • -1.642
 • -3.125
 • -16.529
 • 135
 • -19.519
 • -21.161
 • 135
 • -17.878
 • 135
 • -17.608
 • -17.608
 • -3.553
 • Realisatie per 1-4
 • 6.244
 • 6.666
 • 0
 • 67
 • 12.977
 • 7.299
 • 926
 • 0
 • 373
 • 8.598
 • 21.575
 • 103
 • 497
 • 0
 • 3
 • 603
 • 161
 • 1.079
 • 0
 • 202
 • 1.442
 • 2.045
 • 19.529
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 558
 • 19.620
 • 0
 • 0
 • 20.178
 • 4.254
 • 4.720
 • 0
 • 1.042
 • 10.015
 • 30.193
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.193
 • Saldo
 • 4.418
 • 39.106
 • 609
 • 35
 • 44.167
 • 14.192
 • 20.469
 • 0
 • 27
 • 34.688
 • 78.855
 • 518
 • 668
 • 608
 • 111
 • 1.905
 • -20
 • 4.205
 • 100
 • 1.240
 • 5.525
 • 7.430
 • 71.426

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.260
 • 64.045
 • 142.305
 • 3.268
 • 10.113
 • 13.381
 • 128.924
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -2.224
 • -10.489
 • -12.712
 • 0
 • 0
 • 0
 • -12.712
 • Realisatie per 1-9
 • 31.362
 • 16.936
 • 48.299
 • 2.257
 • 6.452
 • 8.710
 • 39.589
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 14.210
 • 14.984
 • 29.194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.194
 • Saldo
 • 30.464
 • 21.637
 • 52.100
 • 1.011
 • 3.660
 • 4.671
 • 47.429

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 11.447
 • 66.101
 • 609
 • 102
 • 78.260
 • 31.587
 • 29.346
 • 0
 • 3.112
 • 64.045
 • 142.305
 • 621
 • 1.925
 • 608
 • 114
 • 3.268
 • 160
 • 6.741
 • 100
 • 3.112
 • 10.113
 • 13.381
 • 128.924
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 7.795
 • -10.031
 • 0
 • 12
 • -2.224
 • -6.422
 • -4.066
 • 0
 • 0
 • -10.489
 • -12.712
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 113
 • -113
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -12.712
 • Realisatie per 1-9
 • 13.705
 • 16.825
 • 763
 • 69
 • 31.362
 • 10.484
 • 5.351
 • 0
 • 1.102
 • 16.936
 • 48.299
 • 177
 • 1.304
 • 773
 • 3
 • 2.257
 • 52
 • 5.833
 • 0
 • 567
 • 6.452
 • 8.710
 • 39.589
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 508
 • 13.703
 • 0
 • 0
 • 14.210
 • 6.452
 • 7.849
 • 0
 • 682
 • 14.984
 • 29.194
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 29.194
 • Saldo
 • 5.030
 • 25.543
 • -154
 • 45
 • 30.464
 • 8.229
 • 12.080
 • 0
 • 1.328
 • 21.637
 • 52.100
 • 444
 • 621
 • -165
 • 111
 • 1.011
 • 221
 • 795
 • 100
 • 2.545
 • 3.660
 • 4.671
 • 47.429
Print deze pagina