Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Duurzaam openbaar vervoer
Duurzaam openbaar vervoer vatten we tweeledig op. Ten eerste het inzetten van groene en/of hernieuwbare brandstof en ten tweede het toekomstvast maken van het openbaar vervoer op het platteland. Wat betreft de brandstoffen hebben PS in september 2017 een amendement aangenomen voor volledige verduurzaming (zero emissie) van het openbaar vervoer. Hiervoor zijn inmiddels onderzoeken gestart.

Bij het toekomstvast maken van het OV op het platteland gaat het om het in samenhang versterken van ‘dikke’ lijnen en het bieden van maatwerk voor dunnere vervoerstromen. Om dit te bereiken geven we buslijnen waar mogelijk een vlottere lijnvoering (eerst als experiment) en realiseren we nieuwe haltes en overstappunten. In de voorbereiding van nieuwe aanbestedingen zetten we stappen in het verder verduurzamen van OV in beide genoemde opzichten.

In december 2017 zijn PS akkoord gegaan met een verlengingsvoorstel voor de busconcessies in Fryslân voor de perioden 2020-2022. Een belangrijk argument voor de verlenging was om de tijd te kunnen benutten om te kunnen experimenteren met het openbaar vervoer. Op basis hiervan zijn we gestart met experimenten in het openbaar vervoer die input moeten gaan geven aan de nota van uitgangspunten voor de ov concessie 2022-2032. In 2019 zullen we starten met de voorbereidingen voor deze concessie. Het is zaak om nu slimme keuzes te maken om ook in de toekomst goed openbaar vervoer in heel Fryslân te kunnen blijven bieden. De experimenten in het kader van de verlenging hebben betrekking op verduurzaming van het OV door te rijden met extra elektrische bussen, maar ook voor het strekken van een aantal buslijnen voor het versterken van de hoofdstructuur met daarbij het zoeken naar maatwerkoplossingen op het platteland. De experimenten geven inzicht in hoe het openbaar vervoer aantrekkelijker kan worden gemaakt in combinatie met het beheersen van de kosten.

Provinciale Staten hebben verder een aantal moasjes aangenomen, o.a. om goed te luisteren naar de mienskip wetende dat de provincie een breed reizigersbelang dient te behartigen en het niet iedereen naar de zin kan worden gemaakt. In de moasje ‘in gezamenlijkheid winst voor iedereen’ is het voorstel opgenomen om in twee gebieden uit te gaan van een ‘blanco situatie’ buiten de hoofdstructuur van het openbaar vervoer, en dan in overleg met de mienskip te bekijken welk maatwerk nodig is om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen plan voor het inzetten van openbaar vervoer na 2022. Afhankelijk van hun wensen en ambities moet dit leiden tot innovatieve en creatieve oplossingen. Op dit moment zijn de voorbereidingen van de uitvoering van de motie in volle gang.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

We brengen de eerste resultaten van de experimenten in beeld, zodat we deze mee kunnen nemen in het programma van eisen in de aanloop van de nieuwe busconcessie 2022 ev.

Ook zorgen we voor de beschikbaarheid van de eerste resultaten van de onderzoeken naar verduurzaming van zowel het busvervoer als het treinvervoer om deze mee te nemen in de aanbesteding van de nieuwe busconcessie en (daar waar mogelijk) in de nieuwe treinconcessie (2020-2035).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Experimenten verlenging busconcessie Realisatie van twee versnelde buslijnen 2
Uitvoering motie ‘blanco gebieden’ Een gedragen plan voor de invulling met OV voor tenminste twee blanco-gebieden 2
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen 28

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 51.729
 • 13.637
 • 38.092
 • Begroting 2018
 • 48.973
 • 1.616
 • 47.357
 • Begroting 2019
 • 49.798
 • 1.616
 • 48.182
 • Begroting 2020
 • 49.594
 • 1.616
 • 47.978
 • Begroting 2021
 • 53.312
 • 1.568
 • 51.744
 • Begroting 2022
 • 53.312
 • 1.568
 • 51.744

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer.
De baten hebben betrekking op een verrekening van uitgevoerde diensten.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Openbaar vervoer
 • Realisatie 2017
 • 428
 • 38.240
 • 38
 • 38.706
 • 144
 • 80
 • 224
 • 3.973
 • 72
 • 4.044
 • 8.754
 • 8.754
 • 51.729
 • 4.835
 • 4.835
 • 48
 • 48
 • 8.754
 • 8.754
 • 13.637
 • 38.092
 • Begroting 2018
 • 498
 • 209
 • 47.908
 • 39
 • 48.654
 • 113
 • 43
 • 156
 • 161
 • 2
 • 163
 • 48.973
 • 1.568
 • 1.568
 • 48
 • 48
 • 1.616
 • 47.357
 • Begroting 2019
 • 498
 • 167
 • 48.845
 • 40
 • 49.550
 • 48
 • 48
 • 200
 • 200
 • 49.798
 • 1.568
 • 1.568
 • 48
 • 48
 • 1.616
 • 48.182
 • Begroting 2020
 • 498
 • 164
 • 48.845
 • 40
 • 49.546
 • 48
 • 48
 • 49.594
 • 1.568
 • 1.568
 • 48
 • 48
 • 1.616
 • 47.978
 • Begroting 2021
 • 498
 • 134
 • 52.641
 • 40
 • 53.312
 • 53.312
 • 1.568
 • 1.568
 • 1.568
 • 51.744
 • Begroting 2022
 • 498
 • 134
 • 52.641
 • 40
 • 53.312
 • 53.312
 • 1.568
 • 1.568
 • 1.568
 • 51.744

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We brengen de eerste resultaten van de experimenten in het openbaar vervoer in beeld, zodat we deze mee kunnen nemen in het programma van eisen in de aanloop van de nieuwe busconcessie 2022 ev.
2 We zorgen voor de beschikbaarheid van de eerste resultaten van de onderzoeken naar verduurzaming van zowel het busvervoer als het treinvervoer om deze mee te nemen in de aanbesteding van de nieuwe busconcessie en (daar waar mogelijk) in de nieuwe treinconcessie (2020-2035).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Experimenten verlenging busconcessie Realisatie van twee versnelde buslijnen 2
Uitvoering motie 1696 ‘In gezamenlijkheid winst voor iedereen’ (blanco gebieden) Een gedragen plan voor de invulling met OV voor tenminste twee blanco-gebieden 2
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen 28

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We brengen de eerste resultaten van de experimenten in het openbaar vervoer in beeld, zodat we deze mee kunnen nemen in het programma van eisen in de aanloop van de nieuwe busconcessie 2022 ev.
2 We zorgen voor de beschikbaarheid van de eerste resultaten van de onderzoeken naar verduurzaming van het busvervoer om deze mee te nemen in de aanbesteding van de nieuwe busconcessie en (daar waar mogelijk) in de nieuwe treinconcessie (2020-2035).
3 Idem, voor het treinvervoer

Toelichting:

Zoals in onze brief met kenmerk 01679042 is aangegeven hebben wij in het proces richting zero-emissie treinvervoer een aantal stappen gezet naar aanleiding van het PS besluit op 23 januari 2019. Voor het opstellen van een businesscase voor de batterijtrein op de Friese trajecten is het nodig uitsluitsel van ProRail te krijgen over de haalbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur. De innovatieve aspecten vragen nader onderzoek door ProRail en Arriva. In de komende maanden moet blijken of het opleveren van de businesscase alsnog gaat lukken. Dit betekent dat wij geen businesscase batterijtrein ter besluitvorming kunnen voorleggen in de PS vergadering van november 2019, zoals aanvankelijk gepland. Met de provincie Groningen en het Rijk zijn wij in gesprek over de verschillende oplossingsrichtingen voor zero-emissie treinvervoer om te kijken welke afspraken we hierover kunnen maken in het BO-MIRT.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Experimenten verlenging busconcessie Realisatie van twee versnelde buslijnen 2
Uitvoering motie 1696 ‘In gezamenlijkheid winst voor iedereen’ (blanco gebieden) Een gedragen plan voor de invulling met OV voor tenminste twee blanco-gebieden 2
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen 28
Print deze pagina