Programma 2: Infrastructuur

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Begroting

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daarvoor monitoren we de verkeersontwikkelingen. Met het Rijk en met gemeenten maken we afspraken over ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met betrokken partijen in het Noorden geven we vorm en inhoud aan het project Noordelijke proeftuin verkeersveiligheid.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie maken we afspraken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We gaan expliciet inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

Het beleidsveld beleid en verkeersveiligheid infrastructuur is een omvangrijk programma met veel projecten van klein tot groot. Vandaar dat vanuit dit beleidsveld jaarlijks een overzichtelijk uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat tijdens het bespreken van de begroting in Provinciale Staten in november het uitvoeringsprogramma voor het jaar daarna beschikbaar is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 2.566
 • 20
 • 2.545
 • Begroting 2018
 • 2.863
 • 0
 • 2.863
 • Begroting 2019
 • 3.390
 • 0
 • 3.390
 • Begroting 2020
 • 3.340
 • 0
 • 3.340
 • Begroting 2021
 • 3.340
 • 0
 • 3.340
 • Begroting 2022
 • 3.377
 • 0
 • 3.377

Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op algemene beheerskosten, monitoring en verkeersveiligheid.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Realisatie 2017
 • 2
 • 72
 • 755
 • 1.556
 • 22
 • 2.407
 • 118
 • 118
 • 40
 • 40
 • 2.566
 • 20
 • 20
 • 20
 • 2.545
 • Begroting 2018
 • 0
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.859
 • 3
 • 23
 • 2.813
 • 50
 • 50
 • 2.863
 • 2.863
 • Begroting 2019
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 250
 • 50
 • 800
 • 3.390
 • 3.390
 • Begroting 2020
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 250
 • 750
 • 3.340
 • 3.340
 • Begroting 2021
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 250
 • 750
 • 3.340
 • 3.340
 • Begroting 2022
 • 0
 • 2
 • 71
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.590
 • 500
 • 287
 • 787
 • 3.377
 • 3.377

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Onbeveiligde overwegen
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 500
 • 250
 • 750
 • 2020
 • 500
 • 250
 • 750
 • 2021
 • 500
 • 250
 • 750
 • 2022
 • 500
 • 287
 • 787

Het kadernotavoorstel bestrijding fietsonveiligheid bedraagt € 2 mln. en het kadernotavoorstel onbeveiligde overwegen bedraagt € 1,037 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Print deze pagina